Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1747

Briuselis, 2010 m. gruodžio 20 d.

Komisijos Jungtinis tyrimų centras pateikia keletą laivybos sektoriaus išmetamųjų teršalų mažinimo galimybių

Jūrų transporto sektoriuje išmetama 4 % viso pasaulyje išmetamo, su žmonių veikla susijusio, CO2 kiekio. Šis kiekis beveik prilygsta Vokietijos išmetamo anglies dioksido kiekiui. Tarptautinio jūrų transporto išmetamieji teršalai dar nėra reguliuojami. Tačiau šis klausimas šiuo metu nagrinėjamas Tarptautinėje jūrų organizacijoje ir Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos konferencijoje. Laivyba – tai mažiausiai šiltnamio efektą sukeliančių dujų į aplinką išmetančio transporto rūšis. Tačiau numatoma, kad, jei nebus imtasi veiksmų, 2050 m. laivų išmetamų teršalų kiekis išaugs 150–200 %. Šiuo metu 90 % viso pasaulio prekių gabena apie 50 000 prekybos laivų, todėl jūrų transportas pasaulio ekonomikai yra būtinas. Šiandien paskelbtoje Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JRC) ataskaitoje pateikiama pirmoji išsami laivybos sektoriuje į orą išmetamų teršalų kiekio apskaičiavimo metodų apžvalga, aptariami technologiniai sprendimai ir nagrinėjamos šiame sektoriuje išmetamo anglies dioksido kiekio ir oro taršos mažinimo politikos galimybės.

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Šioje JRC ataskaitoje pabrėžiamos priežastys, dėl kurių reikia mažinti laivybos sektoriaus, kaip ir daugelio kitų šaltinių, taršą: taip būtų prisidėta prie klimato kaitos problemos sprendimo ir būtų išvengta didelės žalos žmonių sveikatai. Be to, ataskaitoje aptariamos galimybės, kaip derinant technologines naujoves ir rinka grindžiamą politiką išmetamųjų teršalų kiekį būtų galima sumažinti iki reikiamo lygio. Šis tyrimas – tai puikus pavyzdys, kaip Komisijos Jungtinio tyrimų centro mokslinis darbas gali būti naudingas priimant politinius sprendimus, kuriais siekiama ES strategijų „Inovacijų sąjunga“ ir „Europa 2020“ tikslų.“

Nors jūrų transporto sektoriaus išmetamas CO2 kiekis vienam tonkilometriui, palyginti su kitų rūšių transportu, yra mažiausias, numatoma, kad šiuo metu jo išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (apie 1 gigatoną) per ateinančius keturis dešimtmečius gali išaugti 150–200 %.

Be to, laivybos sektorius prisideda prie oro taršos. Jei nebus imtasi priemonių, numatoma, kad per ateinančius du dešimtmečius pagrindiniuose laivybos maršrutuose sieros dioksido teršalų bus išmesta 10–20 % daugiau. Mazute yra labai didelis sieros kiekis, kuris gali skirtis nuo pasaulio mastu apskaičiuoto vidurkio – 27 000 ppm (milijonųjų dalių) iki 10 000 ppm sieros išmetamųjų teršalų kontrolės zonose. Tačiau pagal naują Tarptautinės jūrų organizacijos šalių susitarimą nuo 2015 m. Baltijos jūros ir Šiaurės jūros išmetamųjų teršalų kontrolės zonose plaukiojantys laivai turės naudoti kurą, kuriame yra tik 0,1 % sieros. Šis ES teisės aktuose numatytas reikalavimas jau taikomas ES uostams.

Yra daug galimybių sumažinti laivybos sektoriuje išmetamų teršalų kiekį. Jau yra techninių sprendimų, kaip sunaudoti mažiau degalų, mažinti oro teršalų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Šie klausimai sprendžiami ,ne tik gerinant jų konstrukciją, varomąją jėgą ir mechanizmus, bet ir tobulinant laivų eksploatavimą. Ši naujoji JRC informacinė ataskaita padeda geriau informuoti apie viso pasaulio laivybos poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Joje nagrinėjami mokslo bendruomenės keliami metodiniai klausimai dėl jūrų transporto sektoriaus poveikio aplinkai vertinimo ir atskleidžiami patikimų ir visapusių informacijos šaltinių trūkumai. Be to, ataskaitoje pateikiamas išsamus kiekvieno aptariamo galimo technologinio sprendimo rentabilumo ir taršos mažinimo galimybių vertinimas.

Tačiau, norint pastebimai sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį ir oro taršą, technologinių (su degalais ir varikliais susijusių) sprendimų neužtenka – reikėtų imtis ir kitų priemonių. Be to, reikia ištirti rinkos galimybes, kuriomis pasinaudojus būtų galima imtis regioninių ir pasaulinio masto priemonių. Ataskaitoje nagrinėjama, kaip laivybos sektoriuje tarptautiniu mastu būtų galima pradėti taikyti tokias rinka grindžiamas politikos priemones, kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema.

Apibendrinant galima pasakyti, kad šioje JRC informacinėje ataskaitoje pirmą kartą pateikiami išsamūs laivų į orą išmetamų teršalų kiekio mažinimo strategijos metmenys ir siūlomos analitinės priemonės veiksmingai politikai sukurti.

JRC informacinės ataskaitos

JRC informacinėse ataskaitose pateikiama JRC nuomonė dėl klausimų, kuriais JRC turi pripažintą patirtį. Šiomis ataskaitomis remiasi politinius sprendimus priimantys subjektai, mokslo bendruomenė, suinteresuotosios šalys ir besidomintys asmenys, tačiau nesantys šios srities specialistai. JRC informacinėmis ataskaitomis siekiama nustatyti tam tikru metu konkrečiose mokslinių tyrimų srityse arba politikos vertinimo srityje galiojantį žinių lygį.

Teisinė pozicija dėl laivybos išmetamųjų teršalų

Pagrindinis strategijos „Europa 2020“ tikslas, kurį numatoma pasiekti iki 2020 m. – šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 20 %, palyginti su 1990 m. lygiu, arba 30 %, jei bus sudarytos tinkamos sąlygos. Kaip įgyvendinti šį įsipareigojimą, išdėstyta ES klimato ir energetikos teisės aktuose. Minėtuose teisės aktuose nustatyta, kad prie išmetamųjų teršalų mažinimo turėtų prisidėti visi ekonomikos sektoriai, taigi ir tarptautinis jūrų transportas ir aviacija. Jei iki 2011 m. Bendrija nebus patvirtinusi jokio tarptautinio susitarimo, pagal kurį tarptautinio jūrų transporto išmetamieji teršalai būtų įtraukti į jos teršalų mažinimo planus, Komisija turėtų pasiūlyti teisės aktą dėl tarptautinio jūrų transporto išmetamųjų teršalų įtraukimo į Bendrijos išmetamųjų teršalų mažinimo įsipareigojimus, kuris turėtų įsigalioti 2013 m.

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2012_clima_001_greenhouse_maritime_transport_en.pdf

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2011_en.htm#clim_act

Daugiau informacijos

Norėdami parsisiųsti JRC informacinį dokumentą „Laivų į orą išmetamų teršalų reguliavimas. Naujausi metodai, technologijos ir politikos galimybės“, spustelėkite

http://www.jrc.ec.europa.eu/rr.

Daugiau informacijos apie JRC veiklą, susijusią su oro kokybe ir klimato kaita, rasite

http://ies.jrc.ec.europa.eu/

Daugiau informacijos apie ES politiką laivų išmetamųjų teršalų srityje rasite

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm.

Daugiau informacijos apie ES jūrų transporto politiką rasite

http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm


Side Bar