Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1747

Bryssel 20. joulukuuta 2010

Komission yhteinen tutkimuskeskus esittää vaihtoehtoja merenkulun päästöjen vähentämiseksi

Merenkulun osuus kaikista ihmisten toiminnasta aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä on noin neljä prosenttia, mikä tarkoittaa, että sen hiilijalanjälki on yhtä suuri kuin Saksan. Kansainvälisen merenkulun päästöistä ei ole vielä olemassa lainsäädäntöä, mutta asiasta keskustellaan parhaillaan Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) ja YK:n ilmastonmuutossopimuksen (UNFCCC) puitteissa. Kasvihuonekaasupäästöjen kannalta meriliikenne on ympäristöystävällisin liikennemuoto. Silläkin alalla on kuitenkin ryhdyttävä toimiin, koska laivojen päästöjen arvellaan lisääntyvän vuoteen 2050 mennessä 150–200 prosenttia. Meriliikenne on välttämätöntä maailmantaloudelle: 90 prosenttia tavaraliikenteestä kulkee nykyisin meritse noin 50 000 kauppa-aluksen voimin. Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (JRC) julkaisi tänään raportin, jossa tarkastellaan ensimmäistä kertaa kattavasti eri keinoja ilmanlaatuun vaikuttavien merenkulun päästöjen arvioimiseksi, esitetään teknisiä ratkaisuja ja käsitellään eri mahdollisuuksia merenkulusta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen ja ilmansaasteiden vähentämiseksi.

JRC:n raportissa osoitetaan, että ilmastonmuutoksen torjuminen ja ihmisten terveyden suojelu edellyttävät päästöjen vähentämistä niin merenkulussa kuin muillakin aloilla. Lisäksi siinä tarkastellaan, millaisilla teknologisten innovaatioiden ja markkinaperusteisten toimintaperiaatteiden yhdistelmillä päästöjen vähentäminen olisi mahdollista. Tutkimus on loistava esimerkki siitä, miten komission yhteisen tutkimuskeskuksen tieteellinen työ voi edistää poliittista kehitystä kohti EU:n innovaatiounionin toteuttamista ja Eurooppa 2020 ‑tavoitteiden saavuttamista”, sanoi tutkimus-, innovaatio- ja tiedekomissaari Máire Geoghegan-Quinn.

Vaikka meriliikenteen hiilidioksidipäästöt kuljetettua tonnikilometriä kohden ovat pienemmät kuin muissa liikennemuodoissa, laivaliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen määrän odotetaan lisääntyvän nykyisestä noin yhden gigatonnin vuotuisesta määrästä arviolta 150–200 prosenttia seuraavien 40 vuoden aikana.

Lisäksi laivaliikenne aiheuttaa ilman saastumista. Toimenpiteisiin pitää ryhtyä nyt, sillä ilman saastuminen tärkeimmillä merenkulkuväylillä on lisääntymässä: rikkidioksidipäästöjen määrän arvioidaan seuraavien kahden vuoden aikana lisääntyvän 10–20 prosenttia. Meriliikenteen polttoaineen rikkipitoisuus on hyvin korkea: keskimäärin 27 000 ppm koko maailmassa ja rikkipäästöjen valvonta-alueilla 10 000 ppm. IMOn uuden sopimuksen mukaan alusten on kuitenkin vuoteen 2015 mennessä siirryttävä Itä- ja Pohjanmeren rikkipäästöjen valvonta-alueilla käyttämään polttoainetta, jonka rikkipitoisuus on vain 0,1 prosenttia. EU:n satamissa tämä vaatimus on jo voimassa EU-lainsäädännön nojalla.

Merenkulun päästöjen vähentämiseen on hyvät mahdollisuudet. Teknisiä ratkaisuja polttoaineen kulutuksen, ilmansaasteiden ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on jo saatavilla. Ne liittyvät parempaan suunnitteluun sekä käyttövoiman, koneiden ja toiminnan tehostamiseen. JRC:n referenssiraportti edistää osaltaan tietoisuutta maailmanlaajuisen merenkulun ympäristövaikutuksista myös terveyskysymysten osalta. Siinä tarkastellaan tiedeyhteisössä heränneitä metodologisia kysymyksiä, jotka koskevat meriliikenteen ympäristövaikutusten arviointia, ja kiinnitetään huomiota tietolähteiden luotettavuuden ja kattavuuden puutteisiin. Raportissa arvioidaan yksityiskohtaisesti myös jokaisen esitetyn vaihtoehdon kustannustehokkuutta ja päästövähennysmahdollisuuksia.

Jotta hiilidioksidipäästöjä ja ilman saastumista voitaisiin todella vähentää merkittävästi, teknologisia (polttoaineisiin ja moottoreihin liittyviä) ratkaisuja on täydennettävä muilla toimenpiteillä. On tutkittava myös markkinaperusteisia vaihtoehtoja, joihin sisältyy sekä alueellisia että maailmanlaajuisia toimenpiteitä. Raportissa pohditaan, miten markkinaperusteisia toimintaperiaatteita, kuten kasvihuonekaasujen päästökauppa, voitaisiin ottaa käyttöön kansainvälisen merenkulun alalla.

JRC:n referenssiraportti on kaiken kaikkiaan ensimmäinen kattava yritys määritellä strategiaa laivojen päästöjen vähentämiseksi. Lisäksi se tarjoaa analyyttisia välineitä tehokkaan politiikan muotoiluun.

JRC:n referenssiraportit

JRC:n referenssiraporttien tarkoituksena on esittää JRC:n näkemys aiheesta, jossa sillä on tunnustettua asiantuntemusta, Ne tarjoavat viitekehyksen poliittisille päättäjille, tutkimusyhteisölle, sidosryhmille sekä tietoa myös muille kuin asiantuntijoille. Raporttien tarkoituksena on selvittää ajankohtainen tietämyksen taso tietyistä tieteellisen tutkimuksen tai politiikan arvioinnin aloista.

Laivojen päästöt oikeudelliselta kannalta

Eurooppa 2020 ‑strategian yksi yleistavoite on sitoutua vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta ja suotuisissa olosuhteissa jopa 30 prosenttia. Tämän sitoumuksen laajuus määritellään EU:n ilmasto- ja energialainsäädännössä. Sen mukaan kaikkien talouden alojen on osallistuttava näiden päästövähennysten saavuttamiseen. Tämä koskee myös kansainvälistä meriliikennettä ja ilmailua. Jos yhteisö ei tee vuoteen 2011 mennessä kansainvälistä sopimusta, jossa kansainvälisen meriliikenteen päästöt sisällytetään sen vähennystavoitteisiin, komission olisi otettava kansainvälisen meriliikenteen päästöt osaksi yhteisön vähennyssitoumusta ja tavoiteltava sitä koskevan säädösehdotuksen voimaantuloa vuoteen 2013 mennessä.

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2012_clima_001_greenhouse_maritime_transport_en.pdf

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2011_en.htm#clim_act

Lisätietoja:

JRC:n referenssiraportti ”Regulating air emissions from ships: the state of the art on methodologies, technologies and policy options” on saatavilla osoitteessa

http://www.jrc.ec.europa.eu/rr

Lisätietoja JRC:n toimista ilmanlaadun ja ilmastonmuutoksen alalla:

http://ies.jrc.ec.europa.eu/

Lisätietoja EU:n politiikasta merenkulun päästöjen suhteen:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm

Lisätietoja EU:n meriliikennepolitiikasta:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm


Side Bar