Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1747

Brüssel, 20. detsember 2010

Teadusuuringute Ühiskeskus käib välja mõned võimalused, kuidas vähendada laevanduse põhjustatud heidet

Meretranspordist tulenev CO2-heide moodustab igal aastal ligikaudu 4% kogu CO2-heitest, mille on põhjustanud inimtegevus. See tähendab, et seoses meretranspordiga paisatakse õhku sama palju CO2 kui kogu Saksamaal. Seni ei ole rahvusvahelise meretranspordi heitkoguseid reguleeritud, kuid küsimust arutatakse praegu Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis (IMO) ja see on võetud ka ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni päevakorda. Kasvuhoonegaaside heite seisukohast on laevandus kõige keskkonnasõbralikum transpordiliik. Kuid kui selles vallas midagi ette ei võeta, suurenevad laevade heitkogused 2050. aastaks 150–200%. Praegu veetakse üleilmse kaubavahetuse käigus 90% kaupadest umbes 50 000 kaubalaevaga, mistõttu meretransport on maailmamajanduses asendamatu. Aruandes, mille Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus täna avaldas, antakse esimene põhjalik ülevaade laevandusest pärinevate heitkoguste prognoosimise metoodikast, kirjeldatakse tehnoloogialahendusi ning analüüsitakse poliitikavalikuid, mille abil vähendada CO2-heidet ja õhusaastet kõnealuses majandusharus.

Teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn sõnas: „Teadusuuringute Ühiskeskuse esitatud aruandes rõhutatakse vajadust vähendada laevanduse, nagu ka paljude teiste tegevusvaldkondade põhjustatud saastet, et lahendada kliimamuutusega seotud probleeme ja vältida inimeste tervise kahjustamist. Samuti arutatakse selles võimalusi, kuidas ühendada tehnoloogilised uuendused ja turupõhine poliitika, et saavutada vajalik vähenemine. See uuring on suurepärane näide sellest, kuidas komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuses tehtava teadustöö abil on võimalik saavutada poliitilist edu, liikuda innovatiivse ELi suunas ja täita 2020. aastaks seatud eesmärgid.”

Kuigi teiste transpordiliikidega võrreldes paisatakse meretranspordis õhku proportsionaalselt kõige vähem CO2-tonne kilomeetri kohta, peaks kasvuhoonegaasiheide, mis praegu on umbes 1 gigatonn aastas, järgmise nelja kümnendi jooksul eeldatavalt 150–200% võrra suurenema.

Lisaks on laevandussektor üks õhusaasteallikas. Kui midagi ette ei võeta, suureneb õhusaaste põhiliste laevateede kohal veelgi, kuna prognooside kohaselt kasvab vääveldioksiidiheide kahel järgmisel aastal 10–20%. Merenduses kasutatakse kütteõli, mille väävlisisaldus on väga suur, kõikudes 27 000 ppm-st (maailmas keskmiselt) 10 000 ppm-ni väävliheite kontrollimise piirkondades (nn SECAd). Samas tuleb märkida, et tänu uutele kokkulepetele, milleni IMO raames on jõutud, peavad Lääne- ja Põhjamerel nn SECA-piirkondades seilavad laevad kasutama 2015. aastaks kütust, mille väävlisisaldus on üksnes 0,1%. Tänu ELi õigusaktidele kehtib selline kord juba ELi sadamates.

Laevanduse tekitatud heidet on võimalik olulisel määral vähendada. Meil on käepärast kütusetarbimise ning saasteaine- ja kasvuhoonegaasikoguste vähendamise tehnilised lahendused alates parematest laevakonstruktsioonidest, käivitussüsteemidest ja seadmetest kuni optimaalsema käitamiseni. Teadusuuringute Ühiskeskuse viimane aruanne aitab tõsta teadlikkust ülemaailmse laevanduse keskkonnamõjudest, sealhulgas tervisemõjudest. Selles analüüsitakse merendussektori keskkonnamõju hindamise metoodika küsimusi, mis teadusringkondades on tõstatatud, ning tuuakse välja valdkonna usaldusväärsete ja ammendavate teabeallikate vajakajäämised. Samuti hinnatakse aruandes üksikasjalikult iga tehnoloogilise võimaluse kulutõhusust ja saastevähendamise potentsiaali.

Süsinikdioksiidiheite ja õhusaaste märkimisväärseks vähendamiseks tuleb lisaks (kütuse ja mootoriga seotud) tehnoloogialahendustele võtta ka muid meetmeid. Uurida on vaja ka piirkondlikke ja üleilmseid meetmeid käsitlevaid turupõhiseid võimalusi. Aruandes analüüsitakse, kuidas oleks võimalik rahvusvahelises laevanduses rakendada turupõhist poliitikat, näiteks kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Teadusuuringute Ühiskeskuse aruanne on esimene põhjalik raamistik, milles määratakse kindlaks laevade põhjustatud heite vähendamise strateegia ning esitatakse tõhusa poliitika valikut hõlbustavad analüüsivahendid.

Teadusuuringute Ühiskeskuse aruanded

Teadusuuringute Ühiskeskus esitab aruannetes oma seisukohad teemal, mille puhul teda tunnustatakse kui eksperti. Seal viidatakse poliitiliste otsuste tegijatele, teadusringkondadele, sidusrühmadele ja asjahuvilistele, kes ei pruugi olla vastava ala spetsialistid. Teadusuuringute Ühiskeskuse aruannete eesmärk on esitada konkreetsetes teadusuuringute valdkondades või poliitikahinnangutes praeguseks kogutud teadmisi.

Õiguslik olukord seoses laevanduse põhjustatud heitega

Euroopa 2020. aasta strateegias on üheks põhieesmärgiks seatud kohustus vähendada kasvuhoonegaasiheidet 1990. aastaga võrreldes vähemalt 20% või soodsate tingimuste korral koguni 30%. Selline kohustus on sätestatud ELi kliima- ja energeetikavaldkonna õigusaktides. Nimetatud õigusaktide kohaselt tuleks kõikides majandusharudes, sealhulgas rahvusvahelises meretranspordis ja lennunduses, püüda heitkoguseid vähendada. Kui ühenduses ei kiideta 2011. aastaks heaks rahvusvahelist kokkulepet, milles esitatavad vähendamiseesmärgid hõlmavad ka rahvusvahelise meretranspordi põhjustatud heidet, peaks komisjon lisama kõnealuse heite ühenduse vähendamiskohustuste hulka ja seadma eesmärgiks jõustada sellekohane kavandatav õigusakt 2013. aastaks.

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2012_clima_001_greenhouse_maritime_transport_en.pdf

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2011_en.htm#clim_act

Lisateave:

Teadusuuringute Ühiskeskuse aruanne „Lavadelt õhkuheite reguleerimine: metoodika, tehnoloogialahendused ja poliitikavalikud” on aadressil:

http://www.jrc.ec.europa.eu/rr

Lisateavet Teadusuuringute Ühiskeskuse õhukvaliteedi- ja kliimamuutusealase tegevuse kohta leiab aadressilt: http://ies.jrc.ec.europa.eu/

Lisateavet laevade põhjustatud heidet käsitleva ELi poliitika kohta saab aadressilt:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm

Lisateavet ELi meretranspordipoliitika kohta saab aadressilt:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm


Side Bar