Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1747

Bρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2010

Η μείωση των εκπομπών από τη ναυτιλία: το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής κωδικοποιεί ορισμένες επιλογές

Οι θαλάσσιες μεταφορές ευθύνονται για το 4% περίπου των ανθρωπογενών εκπομπών CO2, γεγονός που καθιστά το αποτύπωμα CO2 των εν λόγω μεταφορών ανάλογο με αυτό της Γερμανίας. Δεν υπάρχει ακόμη κανονισμός που να διέπει τις εκπομπές που προέρχονται από τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, όμως πρόκειται για θέμα που εξετάζεται στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ-ΙΜΟ) και στη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC). Από πλευράς εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν τον πλέον φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο μεταφοράς. Εάν όμως δεν ληφθούν μέτρα, υπολογίζεται ότι οι εκπομπές από τα πλοία θα έχουν αυξηθεί κατά 150-200% μέχρι το 2050. Σήμερα, περίπου 50 000 εμπορικά πλοία μεταφέρουν το 90% των παγκοσμίως παραγόμενων προϊόντων και καθιστούν τις θαλάσσιες μεταφορές απαραίτητες για την παγκόσμια οικονομία. Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φιλοτεχνείται η πρώτη συνολική εικόνα των μεθοδολογιών για την εκτίμηση των ατμοσφαιρικών εκπομπών από τη ναυτιλία, περιγράφονται τεχνολογικές λύσεις και αναλύονται επιλογές πολιτικής για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον εν λόγω τομέα.

Η Ευρωπαία Επίτροπος για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη Máire-Geoghegan-Quinn δήλωσε: «Η συγκεκριμένη έκθεση του ΚΚΕρ τονίζει τους λόγους για τους οποίους η ρύπανση που προέρχεται από τη ναυτιλία, όπως εξάλλου κι αυτή που προέρχεται από άλλες πηγές, πρέπει να μειωθεί, τόσο για να υποβοηθηθεί η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, όσο και για να αποφευχθούν σοβαρές ζημίες στην υγεία του ανθρώπου. Στην έκθεση εξετάζονται επίσης τρόποι συνδυασμού της τεχνολογικής καινοτομίας και των αγορακεντρικών πολιτικών που θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα τις απαιτούμενες μειώσεις. Η εν λόγω μελέτη αποτελεί, επίσης, ένα τέλειο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το επιστημονικό έργο του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής μπορεί να προωθήσει την πολιτική πρόοδο στην κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων των πρωτοβουλιών της ΕΕ Ένωση Καινοτομίας και Ευρώπη 2020».

Μολονότι οι θαλάσσιες μεταφορές παρουσιάζουν τα μικρότερα ποσοστά εκπομπών CO2, οι εκπομπές ανά μεταφερόμενο χιλιομετρικό τόνο σε σύγκριση με τους άλλους τρόπους μεταφοράς, οι οικείες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου υπολογίζεται να αυξηθούν κατά 150-200%.τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες, από τα τρέχοντα επίπεδα του περίπου 1 giga-tonne ετησίως.

Επιπλέον, ο τομέας της ναυτιλίας αποτελεί πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Εάν δεν ληφθούν μέτρα, η ατμοσφαιρική ρύπανση στους κύριους ναυτιλιακούς διαδρόμους θα αυξηθεί, λόγω μιας εκτιμώμενης αύξησης κατά 10-20% των εκπομπών διοξειδίου του θείου την επόμενη διετία. Τα θαλάσσια καύσιμα έχουν εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σε θείο, η οποία κυμαίνεται από ένα παγκόσμιο μέσο όρο 27 000 ppm (μέρη ανά εκατομμύριο) σε 10 000 ppm στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών θείου (SECA). Ωστόσο, με τη νέα συμφωνία του ΔΝΟ, τα πλοία που πλέουν στις SECA της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας, με χρονικό ορίζοντα το 2015, θα είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν καύσιμα περιεκτικότητας σε θείο μόνο 0.1%, όπως συμβαίνει ήδη στους λιμένες της ΕΕ λόγω της ενωσιακής νομοθεσίας.

Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες περιορισμού των εκπομπών που προέρχονται από τη ναυτιλία. Υφίστανται ήδη τεχνικές λύσεις για τον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμων, των αερίων ρύπων και των αερίων του θερμοκηπίου, που κυμαίνονται από τη βελτίωση του σχεδιασμού, της πρόωσης και των μηχανολογικών χαρακτηριστικών των πλοίων, με βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών πλωιμότητάς τους. Η νέα αυτή έκθεση αναφοράς του ΚΚΕρ συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας και τις συνέπειές της στην υγεία. Αναλύει τα μεθοδολογικά ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ναυτιλίας και επισημαίνει ανεπάρκειες όσον αφορά την αξιοπιστία και την αντιπροσωπευτικότητα των πηγών πληροφοριών. Στην έκθεση περιέχεται επίσης λεπτομερής εκτίμηση της - από πλευράς κόστους - αποδοτικότητας και των δυνατοτήτων μείωσης που συνεπάγεται κάθε τεχνολογική επιλογή που περιγράφεται σε αυτήν.

Ωστόσο, προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικές βελτιώσεις στη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οι τεχνολογικές (που σχετίζονται με τα καύσιμα και τους κινητήρες) λύσεις πρέπει να συμπληρωθούν από άλλα μέτρα. Πρέπει επίσης να διερευνηθούν αγορακεντρικές επιλογές που αντιμετωπίζουν τόσο τα περιφερειακής, όσο και τα παγκόσμιας κλίμακας μέτρα. Η έκθεση αναλύει επίσης πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο για τη ναυτιλία η θέσπιση αγορακεντρικών πολιτικών, όπως είναι το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) των αερίων του θερμοκηπίου.

Εν κατακλείδι, η παρούσα έκθεση αναφοράς του ΚΚΕρ προσφέρει το πρώτο συνολικό πλαίσιο κωδικοποιημένης στρατηγικής περιορισμού των ατμοσφαιρικών εκπομπών από τα πλοία και παρέχει τα αναλυτικά εργαλεία για την προλείανση του εδάφους σχετικά με την υιοθέτηση αποτελεσματικών πολιτικών.

Εκθέσεις αναφοράς του ΚΚΕρ

Οι εκθέσεις αναφοράς του ΚΚΕρ αντιπροσωπεύουν την άποψη του ΚΚΕρ σε ένα θέμα για το οποίο το ΚΚΕρ έχει αναγνωρισμένη τεχνογνωσία. Οι εκθέσεις αποτελούν έναν πόλο αναφοράς για τους αποφασίζοντες σε θέματα πολιτικής, για την ερευνητική κοινότητα, για τα ενδιαφερόμενα μέρη και για ένα ενήμερο, πλην όμως χωρίς ειδικές γνώσεις, κοινό. Οι εκθέσεις αναφοράς του ΚΚΕρ αποβλέπουν στην αξιολόγηση του τρέχοντος γνωστικού επιπέδου σε συγκεκριμένους τομείς επιστημονικών ερευνών ή σε εκτιμήσεις επί θεμάτων πολιτικής.

Το νομικό καθεστώς των εκπομπών από τη ναυτιλία

Η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 περιλαμβάνει, ως συνολικό στόχο για το 2020, τη δέσμευση μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 ή κατά 30%, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Ο σκοπός της δέσμευσης αυτής ορίζεται στη νομοθεσία της ΕΕ που διέπει το κλίμα και την ενέργεια. Σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή, όλοι οι κλάδοι της οικονομίας οφείλουν να συμβάλουν στην επίτευξη των εν λόγω μειώσεων των εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς ναυτιλίας και αεροπορίας.Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει εγκριθεί από την Ένωση διεθνής συμφωνία η οποία να περιλαμβάνει στόχους μείωσης των εκπομπών από τη διεθνή ναυτιλία, η Επιτροπή καλείται να περιλάβει τις εκπομπές από τη διεθνή ναυτιλία στις ενωσιακές υποχρεώσεις περιορισμού τους με σκοπό να τεθεί σε ισύ η προτεινόμενη πράξη το αργότερο το 2013.

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2012_clima_001_greenhouse_maritime_transport_en.pdf

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2011_en.htm#clim_act

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Η τηλεφόρτωση της έκθεσης αναφοράς του ΚΚΕρ «Η ρύθμιση των ατμοσφαιρικών εκπομπών από πλοία: η σύγχρονη τεχνογνωσία όσον αφορά τις μεθοδολογίες, τις τεχνολογίες και τις επιλογές πολιτικής», είναι δυνατή από τον ιστότοπο:

http://www.jrc.ec.europa.eu/rr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του ΚΚΕρ όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και την αλλαγή του κλίματος, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο: http://ies.jrc.ec.europa.eu/

Για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά την πολιτική της ΕΕ σχετικά με τις εκπομπές των πλοίων, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την θαλάσσια πολιτική της ΕΕ, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο : http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm


Side Bar