Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1747

Bruxelles, den 20. december 2010

Reduktion af emissioner fra skibsfart: Kommissionens Fælles Forskningscenter angiver en række løsningsmuligheder

Søtransporten tegner sig for ca. 4 % af de globale menneskeskabte CO2-emissioner, hvilket betyder, at søtransportens CO2-fodaftryk er af omtrent samme størrelse som Tysklands. Der findes endnu ingen regulering af emissionerne fra den internationale søtransport, men spørgsmålet drøftes i øjeblikket i Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) og under FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC). Med hensyn til emissioner af drivhusgasser er skibsfarten den mest miljøvenlige transportform. men hvis der ikke træffes nogen foranstaltninger, skønnes det, at emissionerne fra skibsfarten vil være vokset med 150-200 % i 2050. I dag står 50 000 handelsskibe for 90 % af godstransporten i verden, så derfor spiller søtransport en afgørende rolle i verdensøkonomien. En rapport, som i dag offentliggøres af Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC), indeholder den første generelle oversigt over metoder, der kan anvendes til at vurdere de luftforurenende emissioner fra skibsfarten, en beskrivelse af en række teknologiske løsninger og en analyse af mulighederne for at mindske CO2-emissionerne og luftforureningen i denne sektor.

Kommissæren med ansvar for forskning, innovation og videnskab, Máire Geoghegan-Quinn, udtalte: "Denne JRC-rapport understreger, hvorfor forureningen fra skibsfarten ligesom forureningen fra mange andre kilder skal mindskes, nemlig både for at bidrage til at tackle klimaændringerne og for at forhindre, at mennesker påføres alvorlige sundhedsmæssige skader. Der gøres også rede for mulighederne for at kombinere teknologisk innovation og markedsbaserede politikker med henblik på at opnå de nødvendige reduktioner. Undersøgelsen er desuden et perfekt eksempel på, hvordan det videnskabelige arbejde, Kommissionens Fælles Forskningscenter udfører, kan bidrage til at fremskynde de politiske fremskridt for at nå målene for initiativet "innovation i EU" og Europa 2020."

Søtransportens CO2-emission pr. tonkilometer gods er den laveste af alle transportformer, men den samlede emission af drivhusgasser fra søtransport ventes at stige over de kommende fire årtier med omkring 150-200 % i forhold til det nuværende niveau, som er ca. 1 gigaton årligt.

Dertil kommer, at skibsfarten forurener. Hvis der ikke gribes ind, vil luftforureningen omkring de vigtigste sejlruter forværres som følge af en forventet stigning på 10-20 % i svovldioxidemissionerne i løbet af de kommende to år. Skibsbrændstof har et meget højt svovlindhold, som spænder fra et globalt gennemsnit på 27 000 ppm (milliontedele) til 10 000 ppm i overvågningsområderne for svovlemissioner (Sulphur Emission Control Areas – SECA). Men den nye IMO-aftale betyder, at skibe i overvågningsområderne Østersøen og Nordsøen skal bruge brændstof med kun 0,1 % svovl fra 2015, ligesom det ifølge EU-lovgivningen allerede er tilfældet i EU's havne.

Der er et betydeligt potentiale for at nedbringe emissionerne fra skibsfartssektoren. Der findes allerede tekniske løsninger til at reducere brændstofforbrug, luftforurenende stoffer og drivhusgasser, nemlig bedre udformning af skibene, bedre fremdrivningsmåder og motorer og optimering af driften. Den nye JRC-referencerapport bidrager til at øge bevidstgørelsen om skibsfartens miljømæssige virkninger, deriblandt sundheden, på verdensplan. Den analyserer de metodespørgsmål, som det videnskabelige samfund har rejst vedrørende vurderingen af søtransportsektorens virkninger for miljøet, og påviser, hvor der mangler pålidelige og fuldstændige informationskilder. Den indeholder også en detaljeret vurdering af, hvilken omkostningseffektivitet og hvilket bekæmpelsespotentiale der eksisterer for hver enkelt af de teknologiske løsningsmuligheder, der beskrives i rapporten.

For at opnå betydelige forbedringer i mindskelsen af CO2-emissioner og luftforurening må teknologiske løsninger (dvs. brændstof- og motorrelaterede løsninger) dog suppleres med andre foranstaltninger. Det skal også undersøges, hvilke markedsbaserede muligheder der findes for at gennemføre både regionale og globale foranstaltninger. I rapporten analyseres det, hvordan indførelsen af markedsbaserede politikker som f.eks. en handelsordning for drivhusgasemissioner for skibsfartssektoren på internationalt niveau vil kunne anvendes.

Kort sagt indeholder denne JRC-referencerapport de første generelle rammer, inden for hvilke der kan udarbejdes en strategi til at bekæmpe skibsemissioner, samt de analytiske redskaber, der kan bruges til at bane vej for effektive politikker.

JRC's referencerapporter

JRC's referencerapporter sammenfatter JRC's holdning til et emne, inden for hvilket JRC's ekspertise er anerkendt. De fungerer som referencer for de politiske beslutningstagere, forskersamfundet, interesseparter og et oplyst publikum af ikke-fagfolk. JRC's referencerapporter søger at fastslå den aktuelle vidensituation på specifikke områder for videnskabelig forskning eller i politikvurderinger.

Status over lovgivningen om emissioner fra skibsfarten

I Europa 2020-strategien er et af hovedmålene for 2020 et tilsagn om at reducere emissionerne af drivhusgasser med mindst 20 % i forhold til niveauet i 1990, eller endda 30 % hvis de rette betingelser er til stede. Dette tilsagn er udmøntet i EU's klima- og miljølovgivning. Ifølge den skal alle sektorer i økonomien medvirke til at opnå disse emissionsreduktioner, også international søtransport og luftfart. Skulle EU ikke inden 2011 have godkendt en international aftale, som omfatter emissionerne fra international skibsfart, bør Kommissionen indarbejde emissionerne fra international søfart i EU's reduktionstilsagn, således at den pågældende retsakt kan træde i kraft i 2013.

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2012_clima_001_greenhouse_maritime_transport_en.pdf

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2011_en.htm#clim_act

Yderligere oplysninger:

JRC's referencerapport "Regulating air emissions from ships: the state of the art on methodologies, technologies and policy options" kan downloades på:

http://www.jrc.ec.europa.eu/rr

Yderligere oplysninger om JRC's aktiviteter i forbindelse med luftkvalitet og klimaændringer kan findes på:

http://ies.jrc.ec.europa.eu/

Yderligere oplysninger om EU's politik for skibsemissioner kan findes på:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm

Yderligere oplysninger om EU's søtransportpolitik kan findes på:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm


Side Bar