Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1747

V Bruselu dne 20. prosince 2010

Snížení emisí z námořní dopravy: Společné výzkumné středisko Komise ukazuje možné cesty

Námořní doprava produkuje zhruba 4 % celosvětových emisí CO2 způsobených lidskou činností. Její uhlíková stopa se tak téměř vyrovná uhlíkové stopě Německa. Emise z námořní dopravy zatím nejsou nijak regulovány, avšak o této možnosti se již jedná v Mezinárodní námořní organizaci a také na konferenci o rámcové úmluvě OSN o změně klimatu v Cancúnu. Pokud jde o emise skleníkových plynů a jejich dopad na životní prostředí, je námořní doprava nejšetrnějším druhem dopravy. Nebudou-li však podniknuty žádné kroky, vzrostou podle odhadů emise z této dopravy do roku 2050 o 150 až 200 %. Námořní doprava je přitom pro světovou ekonomiku v současné době nenahraditelná, neboť na zhruba 50 000 obchodních lodí se přepravuje 90 % celosvětového objemu zboží. Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) dnes zveřejnilo zprávu, v níž předkládá první souhrnný přehled metodik pro odhadování emisí z lodní dopravy do ovzduší, popisuje technologická řešení a rozebírá možné varianty politiky na snížení emisí uhlíku a znečištění ovzduší v tomto odvětví.

Komisařka EU pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová k tomu uvedla: „Zpráva JRC podtrhuje důvody nutného snížení znečištění, které způsobuje námořní doprava a mnohé jiné zdroje. Nejde jen o boj proti změně klimatu, ale i o prevenci vážného poškození lidského zdraví. Zpráva se také zabývá možnostmi, jak by k tomuto snížení mohly pomoci technologické inovace ve spojení s tržními nástroji. Tato studie je i výborným příkladem toho, jak vědecká práce Společného výzkumného střediska Komise může na politické úrovni motivovat k dalším krokům ke splnění cílů strategie Evropa 2020 a Unie inovací.“

Ačkoli ve srovnání s ostatními druhy dopravy má námořní doprava nejnižší ukazatel emisí CO2 na tunokilometr uskutečněné přepravy, očekává se, že v příštích čtyřech desetiletích se její emise skleníkových plynů podstatně zvýší ze současné úrovně zhruba jedné gigatuny ročně o odhadovaných 150 až 200 %.

Toto odvětví je navíc zdrojem znečištění ovzduší. Pokud nebudou přijata žádná opatření, znečištění ovzduší podél hlavních dopravních cest se v příštích dvou letech zhorší kvůli odhadovanému 10–20% zvýšení emisí oxidu siřičitého. Lodní palivo má velmi vysoký obsah síry, který se pohybuje mezi celosvětovým průměrem 27 000 ppm (částic na milion) a úrovní 10 000 ppm v oblastech kontroly emisí síry. Na základě nové dohody Mezinárodní námořní organizace však budou muset lodě v oblastech kontroly emisí síry v Baltském a Severním moři do roku 2015 začít používat palivo s obsahem síry pouze 0,1 %, jak to již platí v přístavech EU díky právním předpisům Evropské unie.

Potenciál k omezení emisí z odvětví lodní dopravy je značný. Technická řešení pro snížení spotřeby paliva, látek znečišťujících ovzduší a skleníkových plynů jsou již k dispozici, ať už se jedná o lepší konstrukci lodí, pohon a strojní zařízení nebo o optimalizaci provozu. Tato nová referenční zpráva JRC přispívá k informovanosti o dopadech celosvětové námořní dopravy na životní prostředí i zdraví člověka. Věnuje se otázkám metodiky pro vyhodnocení dopadů námořního odvětví na životní prostředí, které jsou předmětem diskuzí vědecké obce, a odhaluje nedostatky ve spolehlivých a souborných informačních zdrojích. Zpráva obsahuje i podrobné vyhodnocení nákladové efektivnosti a potenciálu ke snížení emisí u jednotlivých technologických řešení.

K podstatnému pokroku při snižování emisí uhlíku a znečištění ovzduší však samy technologie (související s palivem a motory) nestačí a měly by být doplněny dalšími opatřeními. Je také třeba zvážit různá tržní opatření na regionální i celosvětové úrovni. Ve zprávě se rozebírá, jak by bylo možné využít tržně orientovaná opatření politiky, například mezinárodní systém obchodování s emisemi skleníkových plynů pro námořní odvětví.

Stručně řečeno je tato referenční zpráva JRC prvním komplexním rámcem pro stanovení strategie snižování emisí z lodní dopravy do ovzduší a poskytuje analytické nástroje, které mohou pomoci při určení účinných politických opatření.

Referenční zprávy JRC

Referenční zprávy JRC představují pohled JRC na témata, která patří do oblasti jeho uznaných odborných kompetencí. Jsou referenčním zdrojem pro politické činitele, výzkumnou obec, zainteresované strany a informovanou neodbornou veřejnost. Jejich účelem je etablovat současný stav poznatků v konkrétních oblastech vědeckého bádání nebo v hodnoceních politiky.

Právní pohled na emise z námořní dopravy

Jedním z klíčových cílů strategie Evropa 2020 je závazek ke snížení emisí skleníkových plynů ve srovnání s úrovněmi roku 1990 o nejméně 20 %, za příznivých podmínek o 30 %. Dosah tohoto závazku je stanoven v právních předpisech EU týkajících se klimatu a energetiky. Podle uvedených předpisů by se na snížení emisí měla podílet všechna hospodářská odvětví včetně mezinárodní námořní a letecké dopravy. Pokud Společenství do roku 2011 neschválí žádnou mezinárodní dohodu obsahující cíl snížení emisí z mezinárodní námořní dopravy, měla by Komise takový cíl zahrnout do závazku Společenství, tak aby navržený právní akt vstoupil v platnost do roku 2013.

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2012_clima_001_greenhouse_maritime_transport_en.pdf

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2011_en.htm#clim_act

Další informace

Referenční zpráva JRC „Regulating air emissions from ships: the state of the art on methodologies, technologies and policy options“ (Regulace emisí z lodní dopravy do ovzduší: současná situace z hlediska metodik, technologií a možných strategií") je ke stažení na internetové adrese: http://www.jrc.ec.europa.eu/rr

Více informací o činnosti JRC v souvislosti s kvalitou ovzduší a změnou klimatu naleznete na adrese: http://ies.jrc.ec.europa.eu/

Informace o politice EU týkající se emisí z lodní dopravy jsou k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm

Informace o politice EU týkající se námořní dopravy jsou k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm


Side Bar