Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1747

Брюксел, 20 декември 2010 г.

Намаляване на емисиите от корабоплаването: Съвместният изследователски център на Комисията предлага някои решения

Морският транспорт е причина за 4 % от глобалните емисии на CO2 вследствие на човешката дейност — обем, който съответства приблизително на въглеродната следа на Германия. Емисиите от международния морски транспорт все още не са нормативно уредени, но възможностите за това понастоящем се обсъждат в Международната морска организация (IMO) и Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (UNFCCC). По отношение на емисиите на парникови газове корабоплаването е най-екологичният вид транспорт. Ако не бъдат взети мерки обаче, се очаква емисиите от корабите да нараснат със 150—200 % до 2050 г. Понастоящем 90 % от световния стокооборот се осъществява чрез търговски кораби, което отрежда първостепенна роля на морския транспорт в глобалната икономика. Публикуваният днес доклад на Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC) представя първия цялостен преглед на методиките за оценка на отделените от корабоплаването емисии в атмосферата, описва техническите решения и анализира вариантите за намаляване на въглеродните емисии и замърсяването на въздуха в този сектор.

Европейският комисар по въпросите на изследователската дейност, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин заяви: „Докладът на JRC подчертава необходимостта от намаляване на замърсяването от корабоплаването, както и от много други източници, с оглед овладяване на изменението на климата и за предотвратяване на сериозните последици за човешкото здраве. В него са разяснени и вариантите за постигане на желаните намаления на емисиите чрез комбинация от технологични иновации и пазарно-ориентирани механизми. Настоящото проучване представлява също отличен пример за това как осъществената от Съвместния изследователски център на Комисията научна дейност може да допринесе за политическия напредък към постигане на „Съюза за иновации“ на ЕС и целите на стратегията „Европа 2020“.

Въпреки че измежду всички видове транспорт корабоплаването е с най-ниско съотношение между емисии на CO2 и транспортирани стоки (тон/километър), през следващите четири десетилетия се очаква значително увеличение на неговите емисии на парникови газове — със 150—200 % спрямо сегашното ниво от около 1 млрд. тона годишно.

Секторът на корабоплаването е също така източник на замърсяване на въздуха. Ако не бъдат взети мерки, замърсяването на въздуха по основните корабоплавателни маршрути ще нарасне през следващите две години с приблизително 10—20 % вследствие на повишените емисии на серен двуокис. Съдържанието на сяра в корабното гориво е много високо, като в световен мащаб то варира средно между 27 000 ppm (части на милион) и 10 000 ppm в зоните за контрол на серните емисии (SECA). До 2015 г. обаче съдържанието на сяра в горивата, използвани от корабите в зоните за контрол на серните емисии в Балтийско и Северно море, ще бъде ограничено до 0,1 % съгласно новото споразумение на IMO, по примера на европейското законодателство относно пристанищата в ЕС.

Потенциалът за намаляване на емисиите от корабоплаването е значителен. Съществуват готови технически решения за намаляване на потреблението на гориво, на замърсяването на въздуха и на парниковите газове, сред които са подобреното проектиране, задвижване и оборудване на корабите. Новият доклад на JRC ще спомогне за привличане на общественото внимание към екологичните последствия от международното корабоплаване, включително и върху здравето. В него се анализират методологичните въпроси, с които учените се сблъскват при оценяване на екологичните последици от корабоплаването, и се посочват недостатъците по отношение на надеждността и изчерпателността на източниците на информация. Подробно е оценена разходната ефективност и потенциалът за намаляване на емисиите на всеки един от описаните в отчета технически варианти.

Все пак, за да бъде постигнат значителен напредък към намаляване на въглеродните емисии и замърсяването на въздуха, техническите решения (при горивата или двигателите) трябва да бъдат подкрепени и от други мерки. Трябва да бъдат разгледани и пазарно-ориентирани решения, обхващащи както регионални, така и глобални мерки. В отчета се анализира начинът, по който би могло да се въведат пазарно-ориентирани механизми, като например Схемата за търговия с емисии на парникови газове (ETS).

В заключение, докладът на JRC очертава първата цялостна рамка, която може да послужи за изграждане на стратегия за намаляване на отделените вследствие на корабоплаването емисии в атмосферата, и осигурява аналитичните средства, които ще спомогнат за утвърждаването на ефективни политики.

Докладите на JRC

Докладите на JRC представят становището на Съвместния изследователски център по въпроси, попадащи в неговата доказана компетентност. Те се ползват от вземащите политически решения, научноизследователската общност, заинтересованите страни и неспециалистите. Целта на докладите на JRC е да се посочат актуалните научни достижения в конкретни научноизследователски и политически области.

Законодателство относно емисиите от корабоплаването

Една от водещите цели на стратегията „Европа 2020“ е поетият ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 20 % до 2020 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. или с 30 %, ако са налице подходящите условия. Обхватът на този ангажимент е посочен в законодателството на ЕС в областта на енергетиката и климата. Съгласно тези разпоредби всички отрасли на икономиката следва да допринесат за постигане на тези намаления на емисиите, включително международното морско корабоплаване и авиацията. Ако до 2011 г. Общността не одобри международно споразумение, което включва емисиите от международното корабоплаване в нейните цели за намаление на емисиите, Комисията трябва да направи предложение за включване на емисиите от международното корабоплаване в ангажимента на Общността за намаляване на емисиите, с цел предложението да влезе в сила до 2013 г.

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2012_clima_001_greenhouse_maritime_transport_en.pdf

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2011_en.htm#clim_act

За повече информация:

Докладът на JRC „Регулиране на емисиите от корабоплаването: състояние на методиките, технологиите и вариантите на политика“ е на разположение на:

http://www.jrc.ec.europa.eu/rr

За повече информация относно дейността на JRC в областта на качеството на въздуха и изменението на климата виж: http://ies.jrc.ec.europa.eu/

За повече информация относно политиката на ЕС в областта на емисиите от корабоплаването виж:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm

За повече информация относно политиката на ЕС в областта на морския транспорт виж: http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm


Side Bar