Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/10/1741

V Bruseli, 17 december 2010

Antitrustová oblasť: Komisia začala vyšetrovanie voči spoločnosti Deutsche Telekom vo veci konania jej dcérskej spoločnosti Slovak Telekom na širokopásmových trhoch

Európska komisia rozšírila rozsah vyšetrovania konania spoločnosti Slovak Telekom na trhoch so širokopásmovým internetovým prístupom vedeného na základe antitrustových pravidiel EÚ a zaoberá sa aj konaním materskej spoločnosti Deutsche Telekom. Dňa 8. apríla 2009 začala Komisia vyšetrovacie konanie s cieľom preskúmať, či konanie spoločnosti Slovak Telekom mohlo znemožniť alebo sťažiť hospodársku súťaž v prístupe k širokopásmovému internetu a na ďalších trhoch elektronických komunikácií na Slovensku (pozri MEMO/09/203). Konanie bolo rozšírené na spoločnosť Deutsche Telekom s cieľom stanoviť, či táto spoločnosť mohla byť zapojená do jedného alebo viacerých podozrení z porušovania predpisov alebo môže byť za ne zodpovedná.

V priebehu antitrustového vyšetrovania Komisia zozbierala dôkazy o vzťahu medzi spoločnosťou Slovak Telekom a jej materskou spoločnosťou. Na základe týchto informácií Komisia posúdi mieru zapojenia spoločnosti Deutsche Telekom do činností jej slovenskej dcérskej spoločnosti.

Začatie konania neznamená, že Komisia má presvedčivý dôkaz o porušení. Znamená len, že Komisia sa bude touto vecou prednostne zaoberať.

Na ukončenie vyšetrovania protisúťažných praktík nie je stanovená žiadna zákonná lehota. Trvanie vyšetrovania závisí od viacerých okolností vrátane komplexnosti daného prípadu, rozsahu, v akom príslušné podniky spolupracujú s Komisiou, a uplatňovania práva na obhajobu.

Aký je právny základ tohto rozhodnutia?

Právnym základom pre tento procedurálny krok je článok 11 ods. 6 antitrustového nariadenia EÚ (nariadenie Rady č. 1/2003) a článok 2 ods. 1 jeho vykonávacieho nariadenia (nariadenie Komisie č. 773/2004).

V článku 11 ods. 6 nariadenia č. 1/2003 sa ustanovuje, že keď Komisia začne konanie, zbavuje tým orgány hospodárskej súťaže členských štátov ich práva na uplatňovanie pravidiel EÚ o obmedzujúcich obchodných postupoch a o zneužívaní dominantného postavenia na trhu (články 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) na postupy, ktoré vyšetruje. Okrem toho v článku 16 ods. 1 tohto nariadenia sa ustanovuje, že vnútroštátne súdy sa musia vyhýbať vydávaniu rozhodnutí, ktoré by boli v rozpore s rozhodnutím, o ktorom uvažuje Komisia v konaní, ktoré iniciovala.

Podľa článku 2 nariadenia č. 773/2004 Komisia môže začať konanie s cieľom prijať rozhodnutie v merite veci podľa článkov 7 až 10 nariadenia č. 1/2003 kedykoľvek pred dátumom, keď vydá oznámenie námietok.

Komisia takisto môže zverejniť začatie konania akýmkoľvek vhodným spôsobom. Skôr, ako tak urobí, musí informovať dotknuté strany.


Side Bar