Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1734

Bryssel den 16 december 2010

Interoperabilitet för EU:s offentliga tjänster

I dag antog Europeiska kommissionen ett initiativ som ska uppmuntra EU:s offentliga förvaltningar att bättre utnyttja de samhälleliga och ekonomiska potential som informations- och kommunikationstekniken erbjuder. Meddelandet Interoperabilitet för europeiska offentliga tjänster ska samordna insatserna i medlemsstaternas offentliga förvaltningar, och hjälpa allmänheten och företagen att dra största möjliga nytta av EU:s inre marknad. För att utnyttja den inre marknaden till fullo måste enskilda personer ofta lämna in eller samla information och dokumentation som de behöver för att arbeta, studera eller resa i EU, och sedan skicka in den till offentliga förvaltningar i andra medlemsstater. Företagen står inför samma situation. Det är därför viktigt att förvaltningarna erbjuder effektiva gränsöverskridande e-förvaltningstjänster, så som det beskrivs i den handlingsplan för e-förvaltning som kommissionen just har antagit (se IP/10/1718), i enlighet med den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200). Behovet av effektiv interoperabilitet är ett annat viktigt kapitel i den digitala agendan, som är ett flaggskeppsinitiativ i strategin Europa 2020. I kommissionens meddelande introduceras både den europeiska interoperabilitetsstrategin och den europeiska interoperabilitetsramen, som ska fungera som vägledning för offentliga organs IKT-policy över hela EU.

”Europeiska unionen handlar om att samarbeta för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för allmänheten och företagen, EU:s offentliga förvaltningar måste gå i spetsen i detta samarbete, och en förutsättning för detta är konkret, effektiv interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar på alla nivåer” sa Maroš Šefčovič, kommissionens vice ordförande.

Hur kan vi skapa elektroniska offentliga tjänster för EU?

Allt fler enskilda personer och företag utnyttjar friheterna på EU:s inre marknad. Ofta måste privatpersoner då kontakta eller till och med uppsöka offentliga förvaltningar i andra länder för att lämna in eller samla in uppgifter eller dokument som de behöver för att arbeta, studera eller resa inom EU. Samma sak gäller för företag som vill etablera sig i fler än en medlemsstat.

För att övervinna dessa hinder måste offentliga förvaltningar kunna utbyta den information de behöver och samarbeta för att tillhandahålla offentliga tjänster över gränserna. Dt förutsätter att de blir interoperativa.

Många offentliga förvaltningar i medlemsstaterna har redan börjat förbättra sin interoperabilitet för offentliga tjänster på nationell, regional och lokal nivå, men om inte medlemsstaterna och kommissionen samarbetar kommer interoperabiliteten på EU-nivå att hanka efter. Därför har kommissionen under de senaste åren utarbetat en gemensam strategi och byggt upp gemensamma ramar tillsammans med medlemsstaterna.

Europeiska offentliga tjänster kommer ofta att bestå av sammankopplade tjänster som redan finns på olika förvaltningsnivåer i medlemsstaterna. Det kommer endast att vara möjligt att skapa europeiska offentliga tjänster om sådana nationella offentliga tjänster utformas utifrån ett interoperabilitetsperspektiv.

Interoperabilitet för EU:s offentliga tjänster

Inom ramen för den digitala agendan för Europa har kommissionen åtagit sig att anta ett meddelande som introducerar den europeiska interoperabilitetsstrategin (EIS) och den europeiska interoperabilitetsramen (EIF), två viktiga dokument som främjar interoperabiliteten i de offentliga förvaltningarna.

Det är medlemsstaternas offentliga förvaltningar och kommissionen som kommer att kunna dra direkt nytta av denna insats. De kommer att bli effektivare i sina insatser för att bygga upp europeiska offentliga tjänster. De kommer också att bli mer medvetna om risken för att skapa nya elektroniska hinder om de väljer lösningar för offentliga tjänster som inte är interoperativa på EU-nivå. Både allmänheten och företagen kommer dagligen att kunna utnyttja bättre europeiska offentliga tjänster när de vill utvidga sin yrkesverksamhet eller sina fritidsaktiviteter utöver det egna landets gränser.

Både i EIS och EIF utgår man ifrån att interoperabilitet har flera dimensioner: rättsliga, organisatoriska, semantiska och tekniska. Alla är viktig, men tack vare internet och standardiseringsorganens och andra organisationers insatser har man redan gjort stora framsteg i fråga om teknisk interoperabilitet, vilket har lett till ökad öppenhet, bättre vidareutnyttjande och ett öppnare konkurrensklimat.

Den europeiska interoperabilitetsstrategin ska bidra till att rikta EU:s satsningar genom lämplig förvaltningsorganisation och gemensamma strategier och initiativ, och på så sätt skapa förutsättningarna för tryggt informationsutbyte mellan offentliga förvaltningar.

Den europeiska interoperabilitetsramen ska skapa förutsättningarna för EU:s offentliga förvaltningar att med hjälp av vägledningar som syftar till att skapa ett konkret samarbete mellan offentliga förvaltningar koma fram till ett gemensamt tillvägagångssätt. Samtidigt ska interoperabilitetsramen leda till modernare och mer rationella system och på ett kostnadseffektivt sätt förbättra möjligheterna att tillhandahålla offentliga tjänster av hög kvalitet.

Europeiska kommissionen uppmanar medlemsstaterna att fortsätta sitt samarbete och att anpassa sina olika interoperabilitetssatsningar till varandra. Det är viktigt att beakta den europeiska dimensionen redan från början när man utvecklar offentliga tjänster som kan bli del av en europeisk offentlig tjänst längre fram.

För att underlätta detta samarbete har en helt ny modell för europeiska offentliga tjänster tagits fram, som ska göra det möjligt att upptäcka hinder och drivfjädrar för tillhandahållandet av sådana tjänster i framtiden.

http://ec.europa.eu/isa/strategy/index_en.htm


Side Bar