Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1734

Bruksela, 16 grudnia 2010 r.

W kierunku interoperacyjności europejskich usług administracji publicznej

Komisja Europejska podjęła dziś inicjatywę na rzecz zachęcania administracji publicznych w całej UE do maksymalnego wykorzystania społecznego i gospodarczego potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych. Celem komunikatu „W kierunku interoperacyjności europejskich usług użyteczności publicznej” jest ustanowienie wspólnego podejścia dla administracji publicznych państw członkowskich, pozwalającego obywatelom i przedsiębiorstwom w pełni korzystać z dobrodziejstw jednolitego rynku. Korzystając w pełni z jednolitego rynku, obywatele są często zmuszeni do dostarczania lub uzyskiwania informacji i dokumentów potrzebnych do pracy, nauki lub podróży w UE. Często też informacje te muszą być przesyłane do organów publicznych w innym państwie członkowskim. Dotyczy to również przedsiębiorstw. Dlatego tak ważne jest, by administracje zapewniały skuteczne i efektywne ponadgraniczne usługi w zakresie e-administracji. Tak stwierdzono w przyjętym niedawno przez Komisję (zob. IP/10/1718) planie działania na rzecz administracji elektronicznej, co jest również zgodne z Europejską agendą cyfrową (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200). Potrzeba skutecznej interoperacyjności jest głównym elementem agendy cyfrowej i jedną z przewodnich inicjatyw strategii „Europa 2020”. W komunikacie Komisji przedstawiono zarówno Europejską Strategię Interoperacyjności, jak i Europejskie Ramy Interoperacyjności, które powinny wskazywać kierunek polityki w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych realizowanej przez organy publiczne w całej Unii.

Wiceprzewodniczący Komisji, Maroš Šefčovič, powiedział: „Unia Europejska stawia sobie za cel współpracę w tworzeniu otoczenia sprzyjającego obywatelom i prosperowaniu przedsiębiorstw. Europejskie administracje publiczne powinny przodować w podejmowaniu tej współpracy. Nie jest ona możliwa bez rzeczywistej i skutecznej interoperacyjności między organami publicznymi na wszystkich szczeblach.”

Wyzwania związane z elektronicznymi usługami administracji publicznej w Europie

Coraz więcej obywateli i przedsiębiorstw korzysta ze swobód oferowanych przez jednolity rynek europejski. Obywatele są jednak często zmuszeni do kontaktu z organami administracji publicznej z zagranicy – a nawet do podejmowania podróży za granicę do tych organów – w celu dostarczenia lub uzyskania informacji i dokumentów potrzebnych do pracy, nauki lub podróży w UE. Dotyczy to również przedsiębiorstw, które zamierzają podjąć działalność w kilku państwach członkowskich.

By sprostać tym ograniczeniom (tzw. „e-barierom”) administracje publiczne powinny mieć możliwość wymiany potrzebnych informacji oraz współpracy pozwalającej na świadczenie usług publicznych ponad granicami państw. Wymaga to zapewnienia interoperacyjności między tymi administracjami.

Liczne administracje publiczne w państwach członkowskich podejmują już kroki w celu poprawy interoperacyjności na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Jeśli jednak państwa członkowskie i Komisja nie będą prowadziły wspólnych działań, interoperacyjność na szczeblu UE będzie pozostawać w tyle. Dlatego w ostatnich latach Komisja wypracowała wspólną strategię i stworzyła wraz z państwami członkowskimi wspólne ramy.

Niejednokrotnie europejskie usługi administracji publicznej są wynikiem łączenia istniejących usług świadczonych na różnych szczeblach administracji w państwach członkowskich. Powstanie europejskich usług administracji publicznej będzie realne jedynie wówczas, gdy te usługi będą tworzone z uwzględnieniem wymogów interoperacyjności.

W kierunku interoperacyjności europejskich usług administracji publicznej

W ramach Europejskiej agendy cyfrowej Komisja zobowiązała się do przyjęcia komunikatu, w którym przedstawiła Europejską Strategię Interoperacyjności (EIS) i Europejskie Ramy Interoperacyjności (EIF) – dwa kluczowe instrumenty na rzecz wspierania interoperacyjności między administracjami publicznymi.

Bezpośrednią korzyść z tych działań odniosą administracje publiczne w państwach członkowskich oraz służby Komisji Europejskiej. Polegać ona będzie na większej skuteczności w świadczeniu europejskich usług administracji publicznej i większej świadomości ryzyka powstawania nowych barier elektronicznych w przypadku, gdy administracje te dokonują wyboru rozwiązań, które nie są interoperacyjne na szczeblu UE. Obywatele i przedsiębiorstwa skorzystają z lepszych usług administracji publicznej w życiu codziennym, np. w sytuacji gdy pragną pracować lub wypoczywać za granicą.

Zarówno w ramach EIS, jak i EIF uznaje się wielowymiarowy charakter interoperacyjności: pod względem prawnym, organizacyjnym, semantycznym i technicznym. Każdy z tych wymiarów jest ważny, jednak dzięki Internetowi i pracom organów normalizacyjnych i innych organizacji osiągnięto już znaczne postępy w zakresie interoperacyjności technicznej, zapewniając jednocześnie otwartość, wspierając ponowne użycie i konkurencyjność.

Europejska Strategia Interoperacyjności przyczyni się do skoncentrowania wysiłków UE – przy pomocy odpowiedniej organizacji w zakresie zarządzania oraz wspólnych strategii i inicjatyw – na stworzeniu otoczenia sprzyjającego wymianie informacji między administracjami publicznymi w sposób godny zaufania.

Europejskie Ramy Interoperacyjności zachęcają administracje publiczne w UE do przyjęcia wspólnego podejścia polegającego na stosowaniu zasad przewodnich umożliwiających prowadzenie rzeczywistej współpracy, a jednocześnie modernizację i racjonalizację systemów wykorzystywanych przez te administracje. Ma to na celu zwiększenie – w sposób efektywny pod względem kosztów – ich możliwości w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług administracji publicznej.

Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie do kontynuowania współpracy służącej zagwarantowaniu, że podejmowane przez nie wysiłki zmierzające do osiągnięcia interoperacyjności usług administracji publicznej są zbieżne i uwzględniają europejski wymiar już na wczesnym etapie rozwoju każdej usługi, która może w przyszłości stać się ogólnoeuropejską usługą administracji publicznej.

By wspierać tę współpracę, zaproponowano nowy model koncepcyjny dotyczący europejskich usług administracji publicznej. Model ten pozwoli na określenie barier i czynników ułatwiających świadczenie takich usług w przyszłości.

http://ec.europa.eu/isa/strategy/index_en.htm


Side Bar