Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1734

Brussel, 16 december 2010

Naar interoperabele Europese overheidsdiensten

De Europese Commissie heeft vandaag een initiatief goedgekeurd om overheidsdiensten in de EU ertoe aan te sporen het sociaal en economisch potentieel van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) te optimaliseren. De mededeling "Naar interoperabele Europese overheidsdiensten" moet de aanzet vormen voor een gemeenschappelijk beleid op het gebied van overheidsdiensten in de lidstaten, zodat burgers en bedrijven de voordelen van de Europese interne markt maximaal kunnen benutten. Op dit moment moeten burgers vaak informatie of documenten indienen of opvragen bij overheidsdiensten in een andere lidstaat om in de EU te kunnen werken, studeren of reizen. Hetzelfde geldt voor bedrijven. Daarom wordt in het zopas door de Commissie aangenomen actieplan voor de elektronische overheid (zie: IP/10/1718) beklemtoond dat Europese overheidsdiensten werk moeten maken van efficiënte en effectieve grensoverschrijdende e-overheidsdiensten overeenkomstig de Digitale Agenda voor Europa (zie: IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200). Effectieve interoperabiliteit tot stand brengen is een centrale doelstelling van de Digitale Agenda, een van de vlaggenschipinitiatieven van de Europa 2020-strategie. In de mededeling van de Commissie worden de Europese interoperabiliteitsstrategie en het Europees interoperabiliteitskader voorgesteld als leidraad voor het ICT-beleid van overheidsdiensten in de Unie.

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Commissie: "De Europese Unie gaat over samenwerken om een omgeving te creëren waarin burgers en bedrijven hun activiteiten kunnen ontplooien. Europese overheidsdiensten moeten het voorbeeld geven en onderling samenwerken. Dit kan alleen wanneer op alle niveaus werk gemaakt wordt van reële, effectieve interoperabiliteit tussen overheidsdiensten."

Werk maken van Europese elektronische overheidsdiensten

Steeds meer burgers en bedrijven benutten de vrijheden van de Europese interne markt. Burgers zijn vaak verplicht buitenlandse overheidsdiensten te contacteren of zelfs naar het buitenland te reizen om informatie of documenten te bezorgen of te vragen om elders in de EU te kunnen werken, studeren of reizen. Dit geldt ook voor bedrijven die zich in meer dan één lidstaat wensen te vestigen.

Om deze belemmeringen (de zogenaamde "e-barriers") uit de weg te ruimen, moeten overheidsdiensten de nodige informatie kunnen uitwisselen en samenwerken om grensoverschrijdende overheidsdiensten aan te bieden. Daartoe moet werk gemaakt worden van interoperabiliteit tussen overheidsdiensten.

Talrijke overheidsdiensten in de lidstaten nemen reeds maatregelen om de interoperabiliteit van openbare diensten op nationaal, regionaal en lokaal niveau te verbeteren maar, als de lidstaten en de Commissie de krachten niet bundelen, zal de interoperabiliteit op EU-niveau vertraging oplopen. Daarom heeft de Commissie de jongste jaren samen met de lidstaten een gemeenschappelijke strategie en een gemeenschappelijk kader ontwikkeld.

Europese openbare diensten zullen vaak het resultaat zijn van de samenvoeging van bestaande openbare diensten die in de lidstaten op verschillende bestuursniveaus worden aangeboden. De invoering van Europese openbare diensten is slechts haalbaar wanneer de interoperabiliteitseisen worden meegenomen bij de ontwikkeling van die diensten.

Naar interoperabele Europese overheidsdiensten

In het kader van de Digitale Agenda voor Europa heeft de Commissie zich ertoe verbonden een mededeling te publiceren waarin de Europese Interoperabiliteitsstrategie (EIS) en het Europees Interoperabiliteitskader (EIF), twee belangrijke elementen om interoperabiliteit tussen overheidsdiensten te bevorderen, worden vastgesteld.

De rechtstreekse belanghebbenden van deze actie zijn de overheidsdiensten van de lidstaten en de diensten van de Europese Commissie, die op een efficiëntere manier Europese overheidsdiensten kunnen organiseren. Voorts zullen zij zich beter bewust worden van het risico om nieuwe elektronische belemmeringen te creëren wanneer zij zouden kiezen voor openbare dienstconcepten die niet interoperabel zijn op Europees niveau. Burgers en bedrijven zullen in hun dagelijks leven over betere Europese overheidsdiensten kunnen beschikken om professionele of recreatieve activiteiten uit te oefenen in het buitenland.

Zowel in de EIS als het EIF wordt erkend dat interoperabiliteit verschillende dimensies omvat: een juridische, organisatorische, semantische en technische dimensie. Al deze dimensies zijn belangrijk maar dankzij het internet en de werkzaamheden van normalisatie-instanties en een aantal andere organisaties is reeds aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van technische interoperabiliteit. Daarbij wordt openheid gewaarborgd, herbruikbaarheid bevorderd en concurrentie gestimuleerd.

De Europese interoperabiliteitsstrategie zal de EU helpen een gerichter beleid te voeren dankzij een doordachte bestuurlijke organisatie en een gemeenschappelijk aanpak om een omgeving te ontwikkelen voor een betrouwbare informatie-uitwisseling tussen overheidsdiensten.

Het Europees interoperabiliteitskader maakt de weg vrij voor een gemeenschappelijke aanpak door de overheidsdiensten in de EU dankzij de vaststelling van richtsnoeren voor een hechte samenwerking tussen overheidsdiensten, die tegelijk hun systemen zullen moderniseren en rationaliseren om op kostenefficiënte wijze hoogwaardige overheidsdiensten te kunnen aanbieden.

De Europese Commissie roept de lidstaten op om verder samen te werken zodat hun respectieve inspanningen om interoperabele overheidsdiensten tot stand te brengen op elkaar worden afgestemd en bij de ontwikkeling van een Europese overheidsdienst die in de toekomst deel zou kunnen uitmaken van een Europese overheidsdienst vanaf het begin rekening wordt gehouden met de Europese dimensie.

Om deze samenwerking te faciliteren, heeft de Commissie een gloednieuw concept voor Europese overheidsdiensten voorgesteld. Het model verschaft inzicht in de obstakels en vergemakkelijkt de invoering van interoperabele diensten in de toekomst.

http://ec.europa.eu/isa/strategy/index_en.htm


Side Bar