Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1734

Briuselis, 2010 m. gruodžio 16 d.

Europos viešųjų paslaugų sąveikumo užtikrinimas

Europos Komisija šiandien priėmė iniciatyvą, kuria visos ES viešojo administravimo institucijos skatinamos kuo geriau išnaudoti informacinių ir ryšių technologijų socialinį ir ekonominį potencialą. Komunikate „Europos viešųjų paslaugų užtikrinimas“ siekiama nustatyti valstybių narių viešojo administravimo institucijų bendrą požiūrį, kad piliečiai ir įmonės galėtų išnaudoti visas ES bendrosios rinkos teikiamas galimybes. Kad galėtų visapusiškai pasinaudoti bendrosios rinkos galimybėmis, piliečiai dažnai privalo teikti ar kaupti informaciją ar dokumentus, būtinus norint dirbti, mokytis ar keliauti ES, ir juos siųsti kitos valstybės narės viešojo administravimo institucijoms. Įmonėms tenka imtis panašių veiksmų. Todėl labai svarbu, kad administravimo institucijos teiktų veiksmingas ir našias tarpvalstybines e. valdžios paslaugas, kaip remiantis Europos skaitmenine darbotvarke (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200) numatyta ką tik Komisijos priimtame E. valdžios veiksmų plane (žr. IP/10/1718). Veiksmingo sąveikumo užtikrinimas – vienas iš svarbiausių skaitmeninės darbotvarkės aspektų ir viena iš pagrindinių strategijos „Europa 2020“ iniciatyvų. Komisijos komunikate pristatoma Europos sąveikumo strategija ir Europos sąveikumo sistema, kuriomis turėtų būti remiamasi formuojant visoms Sąjungos viešosioms organizacijoms taikomą IRT politiką.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius sakė: „Europos Sąjunga siekia užtikrinti bendradarbiavimą, kad būtų sukurta piliečių ir įmonių klestėjimui palanki aplinka. Bendradarbiavimo pavyzdį privalo rodyti Europos viešojo administravimo institucijos. Tai neįmanoma, jei nebus užtikrintas visų lygmenų viešojo administravimo institucijų veiksmingas sąveikumas.“

Europos elektroninių viešųjų paslaugų teikimo uždaviniai

Vis daugiau piliečių ir įmonių naudojasi Europos bendrosios rinkos laisvėmis. Tačiau piliečiams dažnai tenka patiems susisiekti su kitos šalies viešojo administravimo institucijomis ar net į jas nuvykti norint pateikti ar gauti darbui, mokslui ar kelionėms ES būtiną informaciją ar dokumentus. Tas pats taikoma ir įmonėms, kurios nori pradėti veiklą keliose valstybėse narėse.

Siekiant įveikti šiuos suvaržymus (vadinamąsias e. kliūtis), viešojo administravimo institucijos turėtų turėti galimybę keistis reikiama informacija ir bendradarbiauti, kad viešąsias paslaugas būtų galima teikti tarpvalstybiniu mastu. Todėl būtina užtikrinti viešojo administravimo institucijų sąveikumą.

Daugelis valstybių narių viešojo administravimo institucijų jau imasi veiksmų, siekdamos didinti viešųjų paslaugų sąveikumą nacionaliniu, regionų ir vietos lygmeniu, tačiau jei valstybės narės ir Komisija nebendradarbiaus, užtikrinti sąveikumą ES lygmeniu bus vėluojama. Būtent todėl Komisija per pastaruosius kelerius metus bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis parengė bendrą strategiją ir sukūrė bendrą sistemą.

Europos viešąsias paslaugas dažnai sudarys įvairiais valstybių narių valdžios lygmenimis teikiamos viešosios paslaugos. Europos viešąsias paslaugas įmanoma sukurti tik atsižvelgiant į sąveikumo reikalavimus.

Europos viešųjų paslaugų sąveikumo užtikrinimas

Europos skaitmeninėje darbotvarkėje Komisija įsipareigojo priimti komunikatą, kuriame būtų pristatyta Europos sąveikumo strategija ir Europos sąveikumo sistema – du pagrindiniai dokumentai, kuriais skatinamas viešojo administravimo institucijų sąveikumas.

Naudos iš to visų pirma turės valstybių narių viešojo administravimo institucijos ir Europos Komisijos tarnybos, nes padidės jų našumas kuriant Europos viešąsias paslaugas, taip pat suvokimas, kokių naujų elektroninių kliūčių galėtų kilti, jei būtų nuspręsta diegti viešųjų paslaugų sprendimus, kuriais neužtikrinamas sąveikumas ES lygmeniu. Be to, naudos iš geresnių Europos viešųjų paslaugų kasdieniame gyvenime turės įmonės ir piliečiai, norintys dirbti ar leisti laisvalaikį svetur.

Ir Europos sąveikumo strategijoje, ir Europos sąveikumo sistemoje pripažįstama, kad sąveikumas turi keletą aspektų: teisinį, organizacinį, semantinį ir techninį. Visi jie yra svarbūs, tačiau interneto technologijos ir standartizacijos institucijų ir kitų organizacijų veiksmai padėjo padaryti didelę pažangą techninio sąveikumo srityje ir užtikrinti atvirumą, paskatinti pakartotinį informacijos naudojimą ir padidinti konkurenciją.

Europos sąveikumo strategija padės sutelkti ES pastangas – bus tinkamai organizuotas valdymas ir įgyvendinama bendra politika bei iniciatyvos, kad būtų sudarytos sąlygos viešojo administravimo institucijoms patikimai keistis informacija.

Europos sąveikumo sistema suteikia pagrindą ES viešojo administravimo institucijoms taikyti bendrą požiūrį, nes ja nustatomi pagrindiniai principai, kad būtų užtikrintas visavertis viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimas ir kad jos atnaujintų ir paprastintų savo sistemas, siekdamos padidinti savo gebėjimą rentabiliai teikti aukštos kokybės viešąsias paslaugas.

Europos Komisija ragina valstybes nares ir toliau drauge siekti, kad jų pastangos užtikrinti viešųjų paslaugų sąveikumą būtų suderintos, ir jau viename iš pradinių bet kurios viešosios paslaugos, kuri ateityje gali būti įtraukta į Europos viešąsias paslaugas, kūrimo etapų atsižvelgti į europinį aspektą.

Siekiant palengvinti šį bendradarbiavimą, pasiūlytas naujas koncepcinis Europos viešųjų paslaugų modelis. Taikant šį modelį bus galima nustatyti tokių paslaugų diegimo kliūtis ir užtikrinimo priemones.

http://ec.europa.eu/isa/strategy/index_en.htm


Side Bar