Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1734

Bryssel 16. joulukuuta 2010

Tavoitteena eurooppalaisten julkisten palvelujen yhteentoimivuus

Euroopan komissio hyväksyi tänään aloitteen, jonka avulla julkishallintoja kaikkialla EU:ssa kannustetaan maksimoimaan tieto- ja viestintäteknologian tarjoamat yhteiskunnalliset ja taloudelliset mahdollisuudet. Tiedonannon ”Tavoitteena eurooppalaisten julkisten palvelujen yhteentoimivuus” tarkoituksena on määritellä yhteinen lähestymistapa jäsenvaltioiden julkishallinnoille ja auttaa kansalaisia ja yrityksiä saamaan täysi hyöty EU:n yhtenäismarkkinoista. Yhtenäismarkkinoiden täysi hyödyntäminen edellyttää usein sitä, että kansalaiset antavat tai saavat tietoja tai asiakirjoja, joita tarvitaan EU:ssa työskentelyä, opiskelua tai matkustamista varten, ja toimittavat ne toisen jäsenvaltion julkishallinnolle. Sama koskee myös yrityksiä. Siksi on olennaisen tärkeää, että hallinnot tarjoavat tehokkaita ja tuloksellisia rajat ylittäviä sähköisen hallinnon palveluja, kuten komission juuri hyväksymässä sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmassa esitetään (ks. IP/10/1718). Tämä on myös yhtenä tavoitteena Euroopan digitaalistrategiassa (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). Tehokas yhteentoimivuus on keskeinen osa Euroopan digitaalistrategiaa, joka on yksi Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeista. Komission tiedonannossa määritellään Euroopan yhteentoimivuusstrategia ja eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet, joiden tulisi ohjata julkisten elinten tieto- ja viestintätekniikkapolitiikkaa kaikkialla EU:ssa.

”Euroopan unionissa on kyse yhteistyöstä sellaisten olosuhteiden luomiseksi, joissa kansalaiset ja yritykset voivat menestyä,” totesi komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič. ”Euroopan julkishallintojen on oltava esimerkkinä tällaisesta yhteistyöstä. Tämä edellyttää julkishallintojen todellista ja tehokasta yhteentoimivuutta kaikilla tasoilla.”

Euroopan sähköisten julkisten palvelujen haasteet

Yhä useammat kansalaiset ja yritykset hyödyntävät EU:n yhtenäismarkkinoiden vapauksia. Kansalaisten on kuitenkin usein pakko ottaa yhteyttä ulkomaisiin julkishallintoihin tai jopa käydä niissä henkilökohtaisesti, jotta he voivat antaa tai saada tietoja tai asiakirjoja, joita tarvitaan EU:ssa työskentelyä, opiskelua tai matkustamista varten. Sama koskee yrityksiä, jotka haluavat sijoittautua useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon.

Näiden ”sähköisten esteiden” poistamiseksi julkishallintojen olisi voitava vaihtaa tarvittavia tietoja ja tehdä yhteistyötä julkisten palvelujen tarjoamiseksi yli rajojen. Tämä edellyttää julkishallintojen välisen yhteentoimivuuden varmistamista.

Monet julkishallinnot jäsenvaltioissa ovat jo toteuttaneet toimia julkisten palvelujen yhteentoimivuuden parantamiseksi kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, mutta EU:n tasolla yhteentoimivuus jää jälkeen kehityksestä, elleivät jäsenvaltiot ja komissio tee yhteistyötä. Siksi komissio on viime vuosina laatinut yhteisen strategian ja muotoillut yhteiset toteutuspuitteet jäsenvaltioiden kanssa.

Eurooppalaiset julkiset palvelut ovat usein tulosta jäsenvaltioiden hallintojen eri tasoilla nykyisin tarjottavien julkisten palvelujen yhteensulauttamisesta. Eurooppalaisten julkisten palvelujen perustaminen on käytännössä mahdollista vain, jos kyseisiä julkisia palveluja suunniteltaessa muistetaan yhteentoimivuuden vaatimukset.

Tavoitteena eurooppalaisten julkisten palvelujen yhteentoimivuus

Eurooppalaisessa digitaalistrategiassa komissio sitoutui antamaan tiedonannon, jossa määritellään Euroopan yhteentoimivuusstrategia (EIS) ja eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet (EIF), eli kaksi keskeistä asiakirjaa, joilla viedään eteenpäin julkishallintojen yhteentoimivuutta.

Tämä hyödyttää suoraan jäsenvaltioiden julkishallintoja ja Euroopan komission yksiköitä, jotka voivat toimia tehokkaammin toteuttaessaan eurooppalaisia julkisia palveluja ja ovat paremmin tietoisia vaarasta, että ne saattavat luoda uusia sähköisiä esteitä, jos ne valitsevat julkisten palvelujen ratkaisuja, jotka eivät ole yhteentoimivia EU:n tasolla. Kansalaiset ja yritykset hyötyvät paremmista eurooppalaisista julkisista palveluista jokapäiväisessä elämässään ja toiminnassaan, jos ne haluavat ulottaa työ- tai vapaa-ajan toimintansa oman maansa rajojen ulkopuolelle.

Sekä EIS:ssä että EIF:ssä tunnustetaan, että yhteentoimivuudella on useita ulottuvuuksia: oikeudellisia, organisatorisia, semanttisia ja teknisiä. Ne ovat kaikki tärkeitä, mutta internetin sekä standardointielinten ja muiden organisaatioiden työn ansiosta teknisessä yhteentoimivuudessa on jo saavutettu merkittävää edistystä, mikä takaa avoimuuden, edistää uudelleenkäytettävyyttä ja lisää kilpailua.

Euroopan yhteentoimivuusstrategian ansiosta EU:n toimet voidaan kohdentaa paremmin asianmukaisen hallinto-organisaation ja yhteisten toimintaperiaatteiden ja aloitteiden avulla, jotta voidaan luoda olosuhteet julkishallintojen väliselle luotettavalle tietojenvaihdolle.

Eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden ansiosta EU:n julkishallinnot voivat soveltaa yhteistä lähestymistapaa ja hyväksyä perusperiaatteita, jotka mahdollistavat todellisen yhteistyön julkishallintojen välillä, samalla kun ne uudenaikaistavat ja järkeistävät järjestelmiään siten, että ne voivat kustannustehokkaasti parantaa valmiuksiaan tarjota korkealaatuisia julkisia palveluja.

Euroopan komissio kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan yhteistyötään sen varmistamiseksi, että niiden erilaiset toimet julkisten palvelujen yhteentoimivuuden saavuttamiseksi ovat linjassa keskenään ja että eurooppalainen ulottuvuus otetaan huomioon jo alkuvaiheessa kehitettäessä sellaisia julkisia palveluja, joista saattaa tulevaisuudessa tulla osa eurooppalaisia julkisia palveluja.

Tämän yhteistyön helpottamiseksi on ehdotettu kokonaan uutta eurooppalaisten julkisten palvelujen käsitteellistä mallia. Malli mahdollistaa tällaisten palvelujen tulevaan käyttöönottoon liittyvien esteiden ja helpottajien määrittelyn.

http://ec.europa.eu/isa/strategy/index_en.htm


Side Bar