Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1734

Brüssel, 16. detsember 2010

Euroopa avalike teenuste koosvõime alused

Euroopa Komisjon kiitis täna heaks algatuse, millega ergutatakse ELi liikmesriikide ametiasutusi kasutama veelgi enam info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sotsiaalset ja majanduslikku potentsiaali. Teatise „Euroopa avalike teenuste koosvõime alused” eesmärk on välja töötada ühtne lähenemisviis liikmesriikide ametiasutuse jaoks, et kodanikud ja ettevõtjad saaksid ELi ühtse turu eelistest täit kasu. Kui kodanikud soovivad kasutada ühtse turu mis tahes eeliseid, peavad nad ELis töötamiseks, õppimiseks või reisimiseks praegu sageli koguma andmeid või dokumente, mis tuleb omakorda esitada teise liikmesriigi ametiasutustele. Sama kehtib ettevõtjate puhul. Seepärast on oluline, et ametiasutused osutaksid tõhusaid ja kättesaadavaid piiriüleseid e-valitsuse teenuseid, nagu on märgitud e-valitsuse tegevuskavas (vt IP/10/1718), mille komisjon võttis äsja vastu kooskõlas digitaalarengu tegevuskavaga (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) Tõhus koosvõime on oluline osa digitaalarengu tegevuskavas, mis on üks Euroopa 2020. aasta strateegia juhtalgatusi. Komisjoni teatises esitatakse Euroopa koosvõimestrateegia ja Euroopa koosvõimeraamistik, mis peaksid olema ametiasutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia poliitika aluseks kogu ELis.

Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič sõnas: „Euroopa Liidu üks eesmärke on teha koostööd, et luua keskkond, kus kodanikud ja ettevõtjad saavad piiranguteta tegutseda. Euroopa ametiasutused peavad koostöö tegemisel olema eeskujuks. See ei ole võimalik ilma tegeliku ja tõhusa koosvõimeta avaliku halduse kõigil tasanditel.”

Euroopa elektrooniliste avalike teenustega seotud väljakutsed

Üha rohkem kodanikke ja ettevõtjaid kasutab Euroopa ühtse turu vabadusi. Kodanikud on sageli sunnitud ELi piires töötamiseks, õppimiseks ja reisimiseks vajalike andmete või dokumentide saamiseks või kogumiseks pöörduma välismaal asuvate haldusasutuste poole või isegi nende juurde sõitma. Sama kehtib ettevõtjate suhtes, kes soovivad ettevõtet asutada mitmes liikmesriigis.

Nende piirangute (nn e-tõkked) ületamiseks peaksid ametiasutused vahetama teavet ja tegema koostööd, et pakkuda avalikke teenuseid piiriüleselt. Selleks tuleb edendada ametiasutuste koosvõimet.

Paljude liikmesriikide ametiasutused on avalike teenuste koosvõime parandamiseks juba võtnud meetmeid nii riiklikul, piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil, aga kui liikmesriigid ja komisjon ei tee sellel alal koostööd, ohustab koosvõimet ELi tasandil mahajäämus. Seepärast on komisjon koostöös liikmesriikidega viimastel aastatel töötanud välja ühtse strateegia ja raamistiku.

Sageli luuakse Euroopa avalikud teenused nii, et liidetakse kokku liikmesriikides eri valitsustasanditel pakutavad avalikud teenused. Euroopa avalikke teenuseid saab luua üksnes siis, kui avalike teenuste kavandamisel ei unustata koosvõimenõudeid.

Euroopa avalike teenuste koosvõime alused

Digitaalarengu tegevuskava raames kohustus komisjon esitama teatise, milles esitletakse Euroopa avalike teenuste koosvõimestrateegiat ja Euroopa koosvõimeraamistikku, mis on ametiasutuste koosvõime edendamisel esmatähtis.

Sellest saavad otseselt kasu liikmesriikide ametiasutused ja Euroopa Komisjoni talitused, kes tõhustavad Euroopa avalike teenuste kaudu oma tegevust ja teadvustavad paremini, et ELi tasandil koosvõimetud lahendused võivad tekitada uusi elektroonilisi tõkkeid. Kodanikud ja ettevõtjad saavad parematest Euroopa avalikest teenustest kasu oma igapäevaelus, kui nad soovivad tööasjus või vabal ajal käia teistes liikmesriikides.

Nii Euroopa koosvõimestrateegias kui ka Euroopa koosvõimeraamistikus võetakse arvesse, et koosvõime on mitmetahuline: õiguslik, organisatsiooniline, semantiline ja tehniline. Kõik need on olulised, kuid tänu Internetile ning standardiasutuste ja muude organisatsioonide tööle on juba saavutatud märkimisväärset edu tehnilise koosvõime valdkonnas, tagades seega avatuse ning edendades taaskasutatavust ja konkurentsi.

Euroopa koosvõimestrateegia aitab asjakohaste juhtimisstruktuuride ning ühtse poliitika ja algatuse kaudu ühendada ELi jõupingutused, et luua ametiasutustevahelise usaldusväärse teabevahetuse keskkond.

Euroopa koosvõimeraamistik võimaldab ELi ametiasutustel juhtpõhimõtetele tuginedes kasutada ühtset lähenemisviisi ja seega teha tõelist koostööd, uuendades ja tõhustades samas oma süsteeme, et kulutõhusal viisil tõsta kõrgekvaliteediliste avalike teenuste osutamise suutlikkust.

Euroopa Komisjon kutsub liikmesriike üles jätkama koostööd tagamaks, et avalike teenuste koosvõime edendamiseks võetavad meetmed oleksid ühtsed, ja võtma arvesse üleeuroopalist mõõdet selliste avalike teenuste väljatöötamisel, mis võivad tulevikus moodustada osa Euroopa avalikest teenustest.

Sellise koostöö hõlbustamiseks on Euroopa avalike teenuste jaoks välja pakutud uus kontseptuaalne mudel. Kõnealune mudel võimaldab võtta arvesse tõkkeid ja soodustavaid tegureid selliste teenuste rakendamisel tulevikus.

http://ec.europa.eu/isa/strategy/index_en.htm


Side Bar