Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1734

V Bruselu dne 16. prosince 2010

Cesta k interoperabilitě evropských veřejných služeb

Evropská komise dnes přišla s iniciativou, jak vést orgány veřejné správy v rámci EU k maximálnímu využívání potenciálu informačních a komunikačních technologií v sociálně-ekonomické oblasti. Sdělení s názvem „Cesta k interoperabilitě evropských veřejných služeb“ hledá způsob, jak dosáhnout společného přístupu orgánů veřejné správy jednotlivých členských států při plném využívání výhod jednotného trhu Unie ze strany podnikatelské sféry i občanů. Chtějí-li dnes totiž občané pracovat, studovat nebo cestovat v rámci EU, musí dodat informace a dokumenty orgánům veřejné správy v jiném členském státu nebo si je musí u těchto orgánů vyzvednout. S obdobnou situací se potýkají i podniky. Proto je nezbytné, aby správní orgány poskytovaly účelné a efektivní elektronické služby v rámci celé Unie tak, jak je to uvedeno v právě přijatém akčním plánu „eGovernment“ (viz IP/10/1718). Ten vychází z Digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Skutečná interoperabilita je ústředním tématem uvedené agendy, jež je jednou z hlavních součástí strategie Evropa 2020. Sdělení Komise představuje jak Evropskou strategii interoperability tak Evropský rámec interoperability. Obě uvedené iniciativy by měly být orgánům veřejné správy v rámci celé Unie vodítkem v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič k tomu řekl: „Smyslem existence Evropské unie je vzájemná spolupráce, která vytvoří prostředí, v němž se daří dobře občanům a kde podniky prosperují. Orgány evropské veřejné správy musí jít v takové spolupráci příkladem. Uvedeného cíle nelze dosáhnout bez reálné a efektivní interoperability těchto orgánů na všech úrovních.“

Problematika elektronických veřejných služeb v rámci Unie

Možností jednotného evropského trhu využívá stále více občanů i subjektů podnikové sféry. Občané se však musí často obracet na orgány veřejné správy v zahraničí, nebo je dokonce osobně navštívit, aby dodali či si vyzvedli informace nebo dokumenty, které potřebují k práci, studiu nebo cestování v rámci EU. Totéž platí pro podniky, které chtějí působit ve více než jednom členském státě.

Aby se uvedené překážky (tzv. „e-bariéry“) překonaly, musí být subjekty veřejné správy schopny si vyměňovat potřebné informace a musí vzájemně spolupracovat i za hranicemi vlastního státu. K tomu je nutné zajistit interoperabilitu jednotlivých orgánů veřejné správy.

Mnoho orgánů veřejné správy v členských státech již podniká kroky ke zlepšení interoperability veřejných služeb na národní, regionální i místní úrovni. Nebudou-li však členské státy a Komise postupovat společně, interoperabilita na úrovni EU bude i nadále zaostávat. Komise proto v posledních letech pracuje na společné strategii a ve spolupráci s členskými státy buduje společný rámec.

Evropské veřejné služby jsou často výsledkem propojení stávajících veřejných služeb poskytovaných na jednotlivých úrovních správy členských států. Evropské veřejné služby lze uvést v život, pouze budou-li již na úrovni členských států navrhovány tak, aby splňovaly požadavky interoperability.

Cesta k interoperabilitě evropských veřejných služeb

Evropská komise se v rámci Digitální agendy pro Evropu zavázala, že přijde se sdělením, které představí Evropskou strategii interoperability (EIS) a Evropský rámec interoperability (EIF). To jsou dva zásadní dokumenty podporující vzájemnou provázanost orgánů veřejné správy.

Z uvedené aktivity budou mít přímý přínos orgány veřejné správy jednotlivých členských států a útvary Evropské komise. Efektivnost jejich činnosti se totiž zavedením evropských veřejných služeb zvýší. Uvedené orgány si tak budou lépe uvědomovat riziko vzniku nových elektronických bariér, pokud by zvolily v oblasti služeb pro veřejnost řešení, jež by nebyla interoperabilní na evropské úrovni. Občané i podniky, kteří budou chtít využít pracovních i volnočasových možností mimo hranice vlastního státu, budou pak moci využívat výhod lepších evropských veřejných služeb ve svém každodenním životě a činnosti.

EIS i EIF mají několik dimenzí – a to právní, organizační, sémantickou a technickou. Všechny uvedené oblasti jsou důležité. Významného pokroku bylo prozatím dosaženo v oblasti technické interoperability. Na tom má zásluhu internet a práce standardizačních orgánů a dalších subjektů. Výsledkem je otevřenost, podpora opakovaného použití a také konkurenčního prostředí.

Evropská strategie interoperability napomůže při vytváření prostředí umožňujícího důvěryhodnou výměnu dat mezi subjekty veřejné správy. K tomu budou sloužit vhodně strukturované řídicí subjekty, společné politiky a iniciativy.

Evropský rámec interoperability ukazuje subjektům veřejné správy v rámci EU, jak používat společný postup, totiž jak si osvojit základní principy umožňující skutečnou vzájemnou spolupráci subjektů veřejné správy a jak zároveň modernizovat a racionalizovat své systémy s cílem zvýšit možnosti těchto systémů při poskytování vysoce kvalitních veřejných služeb hospodárným způsobem.

Evropská komise vyzývá členské státy, aby i nadále při individuálních akcích zaměřených na interoperabilitu veřejných služeb vzájemně spolupracovaly. Zároveň je vyzývá, aby byl evropský rozměr součástí vývoje veškerých veřejných služeb od samého počátku tam, kde se takové služby mohou případně stát součástí evropských veřejných služeb.

Navrhuje se zcela nová koncepce evropských veřejných služeb, jejímž cílem je usnadnění takové spolupráce. To umožní identifikovat překážky budoucí implementace takových služeb i prvky, které jejich zavedení do praxe podporují.

http://ec.europa.eu/isa/strategy/index_en.htm


Side Bar