Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1734

Брюксел, 16 декември 2010 г.

Към постигане на оперативна съвместимост на европейските публични услуги

Европейската комисия прие днес инициатива за насърчаване на публичните администрации в ЕС да увеличат социалния и икономическия потенциал на информационните и комуникационните технологии. В съобщението „За оперативна съвместимост на европейските обществени услуги“ се излага стремежът публичните администрации на държавите-членки да възприемат общ подход, така че гражданите и бизнесът да могат да се възползват пълноценно от единния пазар на ЕС — нещо, което специално за гражданите означава честата необходимост от предоставяне или получаване на информация или документи за работа, учене или пътуване в ЕС и изпращането им на публичната администрация в друга държава-членка. Картината за бизнеса е сходна. Ето защо е изключително важно администрациите да осигуряват ефикасни и ефективни трансгранични услуги за електронно управление, както е отразено в наскоро приетия от Комисията в съответствие с Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200) План за действие за електронно управление (вж. IP/10/1718). Необходимостта от ефективна оперативна съвместимост е основна част от програмата, която от своя страна е сред водещите инициативи на стратегията „Европа 2020“. Съобщението на Комисията въвежда Европейската стратегия за оперативна съвместимост и Европейската рамка за оперативна съвместимост, които следва да направляват политиката за ИКТ за публичните органи в целия Европейски съюз.

Марош Шефчович, заместник-председател на Комисията, заяви: „Европейският съюз представлява сътрудничество за създаването на среда, в която гражданите и бизнесът могат да преуспяват. Европейските публични администрации трябва да дават пример за съвместна работа. Това не може да се случи без реална и ефективна оперативна съвместимост между публичните администрации на всички равнища.“

Предизвикателствата на европейските електронни публични услуги

Все повече граждани и дружества се възползват от свободите на единния европейски пазар. Въпреки това, гражданите често се оказват принудени да се свързват или дори да пътуват до публичните администрации в чужбина, за да предоставят или получат необходимите им информация или документи за работа, учене или пътуване в ЕС. Същото се отнася за дружествата, които желаят да се установят в повече от една държава-членка.

За да се преодолеят тези ограничения (т. нар. „електронни бариери“), публичните администрации трябва да могат да обменят необходимата информация и да си сътрудничат за предоставянето на трансгранични публични услуги. Това изисква осигуряване на оперативна съвместимост между тях.

Редица публични администрации в държавите-членки вече предприемат стъпки за подобряване на оперативната съвместимост на публичните услуги на национално, регионално и местно равнище, но ако държавите-членки и Комисията не действат заедно, оперативната съвместимост на равнище ЕС ще изостане. Ето защо през последните години Комисията изготви обща стратегия и съвместно с държавите-членки изгради обща рамка.

Европейските публични услуги често ще бъдат резултат от събирането на съществуващите публични услуги, предоставяни на различните управленски равнища в държавите-членки. Създаването на европейски публични услуги ще бъде възможно, само ако тези обществени услуги бъдат замислени с отчитане на изискванията за оперативна съвместимост.

Към постигане на оперативна съвместимост на европейските публични услуги

В рамките на програмата в областта на цифровите технологии за Европа Комисията се ангажира да приеме съобщение, с което да въведе Европейската стратегия за оперативна съвместимост (ЕСОС) и Европейската рамка за оперативна съвместимост (ЕРОС) — два ключови документа за насърчаване на оперативната съвместимост между публичните администрации.

Пряка полза от това действие ще имат публичните администрации на държавите-членки и службите на Европейската комисия, за които създаването на европейски публични услуги ще означава подобряване на ефикасността и които ще са наясно в по-голяма степен за риска от създаване на нови електронни бариери при избор за публичните услуги на решения, които не са оперативно съвместими на равнище ЕС. Гражданите и бизнесът ще могат да се възползват от усъвършенствани европейски публични услуги в ежедневен план, когато например поискат да разширят професионалната или личната си дейност извън границите на собствената си държава.

Както при ЕСОС, така и при ЕРОС се отчита фактът, че оперативната съвместимост притежава няколко измерения: правни, организационни, семантични и технически. Всички те са важни, но благодарение на интернет и работата на органите по стандартизация и на други организации, в областта на техническата оперативна съвместимост вече е постигнат значителен напредък, като по този начин се осигурява откритост, насърчава се повторната употреба и се засилва конкуренцията.

Чрез подходящо организиране на управлението и общи политики и инициативи за създаване на среда за надежден обмен на информация между публичните администрации Европейската стратегия за оперативна съвместимост ще повиши целенасочеността на усилията на ЕС.

От своя страна, като приема ръководните принципи на едно реално сътрудничество между публичните администрации и същевременно модернизира и рационализира техните системи с оглед увеличаване по икономически ефективен начин на способността им да осигуряват висококачествени публични услуги, Европейската рамка за оперативна съвместимост проправя пътя за използването на общ подход от публичните администрации в ЕС.

Европейската комисия приканва държавите-членки да продължат съвместната си работа с цел съгласуване на усилията на всяка една от тях за постигане на оперативна съвместимост на публичните услуги, както и отчитане на европейското измерение на ранен етап в разработването на всяка публична услуга, която би могла да стане бъдещ елемент от европейските публични услуги.

За улесняването на това сътрудничество се предлага съвсем нов концептуален модел за европейски публични услуги. Този модел ще позволи открояването както на пречките, така и на движещите фактори за развитието на тези услуги в бъдеще.

За контакт:

http://ec.europa.eu/isa/strategy/index_en.htm


Side Bar