Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 172

Bruksela, dnia 22 lutego 2010 r.

Komisja Europejska proponuje, by UE poparła zakaz międzynarodowego handlu tuńczykiem błękitnopłetwym

Komisja Europejska zaproponowała dziś, by Unia Europejska domagała się wprowadzenia w przyszłym roku zakazu międzynarodowego handlu tuńczykiem błękitnopłetwym. Komisja żywi poważne obawy, że przełowienie tuńczyka błękitnopłetwego, powodowane w głównej mierze przez międzynarodowy handel, w znacznym stopniu uszczupla zasoby tego gatunku. Wniosek Komisji zostanie omówiony z państwami członkowskimi w celu wypracowania wspólnego stanowiska, jakie UE zajmie na następnym spotkaniu w ramach Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), które odbędzie się w katarskim Ad-Dauha w dniach 13-25 marca 2010 r.

Europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: Troska o przyszłe pokolenia zobowiązuje nas do podjęcia zdecydowanych działań w obliczu prawdopodobnego wyginięcia gatunku. Naszym obowiązkiem jest ochrona naturalnego kapitału Ziemi. Ponieważ istnieje duże ryzyko, że tuńczyk błękitnopłetwy wkrótce zniknie na zawsze, nie mamy innej możliwości niż podjąć natychmiastowe działania i zaproponować wprowadzenie zakazu międzynarodowego handlu tą rybą.”

Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, dodała: „Naszym celem jest zapewnienie pewnej przyszłości dla rybaków. Wymaga to zdrowych zasobów tuńczyka błękitnopłetwego, a powszechnie wiadomo, że przełowienie nie jest odpowiednim sposobem, by cel ten osiągnąć. Istotnym elementem proponowanego dziś rozwiązania są specjalne ustalenia dotyczące rybaków prowadzących rybołówstwo tradycyjne.”

Komisja jest mocno zaniepokojona złym stanem ochrony tuńcz yka błękitnopłetwego i przyznaje, że popyt na tę rybę wynika przede wszystkim z międzynarodowego handlu.

Uznając podejmowane przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) począwszy od 2006 r. inicjatywy, które służą zaradzeniu tej sytuacji, Komisja uważa – na podstawie najnowszych dostępnych danych naukowych – że tuńczyk błękitnopłetwy powinien zostać włączony do załącznika I do CITES.

Załącznik I zawiera wykazy zagrożonych wyginięciem gatunków, w przypadku których handel podlega szczególnie restrykcyjnym przepisom i jest dopuszczony tylko w wyjątkowych okolicznościach. Włączenie tuńczyka błękitnopłetwego do załącznika I oznaczałoby zakaz prowadzenia międzynarodowego handlu tą rybą.

Komisja proponuje jednak, by włączenie to nie zaczęło obowiązywać natychmiast. Spotkanie w ramach CITES w Ad-Dauha oznaczałoby, że decyzja w sprawie wejścia w życie włączenia powinna zostać podjęta przez Stałą Komisję CITES w terminie 12 miesięcy. Stała Komisja powinna oprzeć swoją decyzję na najnowszych dostępnych informacjach naukowych dotyczących stanu zasobów oraz ocenić odpowiedniość wszelkich środków przyjętych przez ICCAT podczas jej spotkania w listopadzie 2010 r.

Jeśli zakaz wejdzie w życie, Komisja zadba o to, by przedsiębiorstwa prowadzące rybołówstwo tradycyjne zostały upoważnione do dostarczania na rynek UE tuńczyka pochodzącego z połowów w wodach krajowych państw członkowskich.

Dodatkowe informacje: http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm


Side Bar