Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1729

Bryssel den 16 december 2010

EU bekämpar fattigdom för jobb och tillväxt

Mer än 80 miljoner människor i EU löper fortfarande risk att drabbas av fattigdom, och en fjärdedel av dem är barn. Den ekonomiska krisen har förvärrat läget och drabbat de utsatta grupperna hårdast. Nu när Europeiska året 2010 mot fattigdom och social utestängning lider mot sitt slut måste EU intensifiera sina ansträngningar på detta viktiga område under det kommande årtiondet. Att sätta utsatta grupper i centrum för våra samhällen och arbetsmarknader är mycket viktigt för hållbar tillväxt för alla. Fattigdomsminskning kan driva på tillväxten i framtiden. Därför har EU:s ledare på kommissionens initiativ för första gången någonsin satt upp ett konkret mål i siffror om att minska fattigdomen och den sociala utestängningen med minst 20 miljoner människor fram till 2020. I dagens meddelande ”Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning” visar kommissionen hur medlemsländerna kan öka sina satsningar mot det sociala utanförskapet. Medlemsländerna ska nu fastställa sina egna ambitiösa mål och varje år rapportera om sina framsteg. Kommissionen kommer att stödja dessa satsningar bland annat genom att utnyttja socialpolitiken, sysselsättnings­politiken och utbildningspolitiken och EU-fonderna. Kommissionen tänker också främja nya partnerskap och nya sätt att bekämpa fattigdom med sociala innovationer för att pröva nya idéer i politiken.

 Att bekämpa fattigdom är en ekonomisk nödvändighet. Om vi låter miljoner människor leva i samhällets marginaler slösar vi bort en stor del av våra mänskliga resurser. Barn, ungdomar, migranter, äldre och andra utsatta grupper behöver uppmärksammas särskilt. Jag är övertygad om att plattformen kommer att bidra till att nå EU-målet genom att underlätta innovativa, kostnadseffektiva lösningar i kampen mot utanförskapet, säger László Andor, EU-kommissionär för sysselsättning, socialpolitik och inkludering i samband med presentationen av plattformen.

Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning är ett av sju flaggskeppsinitiativ i EU:s strategi Europa 2020, och den innehåller åtgärder till stöd för insatser på alla nivåer för att nå EU:s mål om minskning av fattigdomen. Det ska komplettera de andra flaggskeppsinitiativen som är inriktade på ökad sysselsättning och bättre utbildning och färdigheter.

I meddelandet som kommissionen lägger fram i dag går man igenom de utmaningar som EU står inför när det gäller bekämpning av fattigdom och social utestängning, och fattigdomens nya karaktär. Dessutom betonas att fattigdomsbekämpningen måste spänna över alla politikområden. Man vill bl.a. undvika att fattigdom förs vidare som ett socialt arv och hindra barn från att hamna i fattigdom, använda arbete som en väg ur fattigdom genom strategier för aktiv inkludering och öka satsningarna på att integrera minoriteter som romer både socialt och ekonomiskt.

Medlemsstaterna måste ha huvudansvaret för att bekämpa fattigdom och social utestängning. De ska redogöra för sina åtgärder i sina nationella rapporter i Europa 2020-strategin som ett sätt att verka för tillväxt och sysselsättning. Kommissionen ska sedan granska åtgärderna och avgöra vad som är bästa praxis.

Några av åtgärderna i plattformen:

  • Socialpolitiska innovationer ska främjas. Uppmuntra innovationer för att hitta smarta lösningar i EU efter krisen, särskilt i form av mer verkningsfullt och resurseffektivt socialt stöd. Det förutsätter att evidensbaserad socialpolitisk innovation främjas, dvs. att politiska förändringar testas och utvärderas enligt evidensbaserade metoder. Man kan t.ex. testa olika sätt att fördela eller förvalta befintliga förmåner i specifika grupper.

  • På EU-nivå: Alla EU-fonder, särskilt Europeiska socialfonden, ska användas på bästa sätt till stöd för social inkludering och socialpolitiska åtgärder bör prioriteras i EU:s medelstilldelning. Den nya mikrofinansåtgärden ska starta i början av 2011 och har som mål att hjälpa utsatta grupper att få lån för att starta eget.

  • Det sociala skyddet och de sociala tjänsterna behöver bli effektivare och anpassas bättre till nya sociala behov. Kommissionen kommer att lägga fram en vitbok under 2011 om trygga, tillräckliga och långsiktigt hållbara pensioner. Åtgärder knutna till sociala tjänster, ojämlikhet inom hälsa och utestängning i boende planeras också, medan 2012 har utsetts till Europeiska året för aktivt åldrande.

  • Ett mycket bredare urval partner ska fås att bekämpa utanförskapet. Kommissionen kommer att utforma frivilliga riktlinjer för de berörda parternas medverkan i att fastställa, utforma och genomföra åtgärder mot fattigdom på nationell, regional och lokal nivå.

Mer information

Meddelandet Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6393&langId=en

Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning, sammanfattning:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6394&langId=en

Eurobarometerundersökningen om fattigdom och social utestängning:

Se även: MEMO/10/687


Side Bar