Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1729

Bruselj, 16. decembra 2010

EU postavlja boj proti revščini v središče strategije za zaposlovanje in gospodarsko rast

Revščina v EU ogroža več kot 80 milijonov ljudi, od tega je četrtina otrok. Gospodarska kriza je te razmere še poslabšala in dodatno ogrozila ranljive skupine prebivalstva. Ob zaključku leta 2010, evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti, mora EU za prihodnje desetletje dodatno okrepiti prizadevanja na tem področju. Vključevanje ranljivih skupin v središče naše družbe in trga dela je ključnega pomena za trajnostno in vključujočo rast, zmanjševanje revščine pa je pogoj za gospodarsko rast v prihodnosti. Voditelji EU so si na pobudo Evropske komisije prvič zastavili konkreten cilj, in sicer da se do leta 2020 število ljudi, ki živijo v revščini in socialni izključenosti, zmanjša za vsaj 20 milijonov. V danes objavljenem sporočilu o Evropski platformi proti revščini in socialni izključenosti je pojasnjeno, kako se države članice lahko spopadajo s socialno izključenostjo. Države si morajo zdaj same zastaviti ambiciozne nacionalne cilje in o napredku letno poročati. Komisija bo ta prizadevanja podpirala in med drugim spodbujala politike glede socialne zaščite, zaposlovanja in izobraževanja ter financiranja s strani EU. Obenem bo spodbujala tudi nova partnerstva in preskušanje novih političnih zamisli za nove načine boja proti revščini s socialnimi inovacijami.

Komisar EU za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je ob predstavitvi nove vodilne pobude za boj proti revščini novinarjem povedal: „Boj proti revščini je gospodarska nujnost. Milijoni ljudi še vedno živijo na obrobju družbe, zaradi česar ostaja neizkoriščen velik delež človeških virov. Posebno pozornost je treba nameniti otrokom, mladim, priseljencem, starejšim in drugim ranljivim skupinam prebivalstva. Prepričan sem, da bo glavna pobuda platforme delovala kot odskočna deska za inovativne in stroškovno učinkovite rešitve v boju proti izključenosti in tako prispevala k doseganju ciljev na ravni EU.“

Sporočilo Komisije o evropski platformi proti revščini in socialni izključenosti, ki je ena od sedmih vodilnih pobud strategije Evropa 2020, opredeljuje ukrepe za krepitev dela na vseh ravneh za doseganje krovnega cilja EU glede zmanjšanja revščine. Platforma dopolnjuje druge vodilne pobude za povečanje zaposlovanja ter izboljšanje izobrazbe in znanj ter je z njimi tesno povezana.

Danes objavljeno sporočilo zadeva izzive, s katerimi se trenutno srečuje Evropa v boju proti revščini in socialni izključenosti, ter spreminjajočo se naravo revščine. Sporočilo ugotavlja tudi splošno potrebo po ukrepih za boj proti revščini v celotnem spektru politik, na primer: preprečevanje medgeneracijskega prenosa revščine in zmanjševanje revščine otrok; uporaba zaposlovanja kot izhoda iz revščine s strategijami dejavnega vključevanja ter krepitev prizadevanj za socialno in ekonomsko vključevanje manjšin, kot so Romi.

Države članice morajo prevzeti vodilno vlogo v boju proti socialni izključenosti in revščini. Svoje pobude bodo predstavile v nacionalnih poročilih strategije Evropa 2020 kot prispevke h gospodarski rasti in novim delovnim mestom. Komisija bo te ukrepe ocenila in določila dobre prakse.

Ključni ukrepi platforme so:

  • spodbujanje inovacij v socialni politiki. Spodbujanje inovacij pri iskanju pametnih rešitev v Evropi v obdobju po krizi, zlasti v smislu učinkovitejše socialne podpore. To pomeni spodbujanje socialnih inovacij, ki temeljijo na dejanskih podatkih, pri čemer se z uporabo na dejanskih podatkih utemeljenih metod preskušajo in ocenjujejo spremembe politik. Primer tega je preskušanje različnih načinov razdeljevanja ali upravljanja obstoječih nadomestil posameznim skupinam.

  • na ravni EU. Čim boljše izrabiti vse sklade EU, zlasti Evropski socialni sklad, v podporo ciljem socialne vključenosti in predlagati prednostno obravnavo socialne politike pri prihodnjem financiranju EU. Nov mikrofinančni instrument, ki bo začel delovati leta 2011, bo najranljivejšim skupinam omogočil dostop do posojil za ustanovitev lastnega podjetja;

  • učinkovitejše socialna zaščita in storitve, ki ustrezajo novim družbenim potrebam. Komisija bo leta 2011 predstavila belo knjigo o varnosti, ustreznosti in vzdržnosti pokojnin. Načrtovani so tudi ukrepi, povezani s kakovostjo socialnih storitev, neenakostjo na področju zdravstva in izključenostjo na stanovanjskem področju, poleg tega pa bo leto 2012 evropsko leto aktivnega staranja;

  • pritegnitev širšega kroga partnerjev v boj proti izključenosti. Komisija bo sprejela prostovoljne smernice za sodelovanje zainteresiranih strani pri opredeljevanju, oblikovanju in izvajanju ukrepov za zmanjšanje revščine na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Več informacij:

Sporočilo „Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti“:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6393&langId=en

„Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti“: povzetek za državljane:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6394&langId=en

Raziskava Eurobarometra „Revščina in socialna izključenost“: …

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_359_340_en.htm#355

Glej tudi: MEMO/10/687


Side Bar