Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1729

V Bruseli 16. decembra 2010

EÚ stavia boj proti chudobe do centra svojich cieľov v oblasti zamestnanosti a rastu

Viac ako 80 miliónov ľudí v EÚ je stále ohrozených chudobou a štvrtinu z tohto počtu predstavujú deti. Hospodárska kríza túto situáciu zhoršila, a to najmä u zraniteľných skupín obyvateľov. Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010 síce končí, EÚ však musí v nadchádzajúcom desaťročí aj naďalej stupňovať svoje úsilie v tejto kľúčovej oblasti. V záujme dosiahnutia udržateľného a inkluzívneho rastu je nevyhnutné, aby sme zraniteľné skupiny obyvateľov začlenili do stredu našich spoločností a trhov práce. Obmedzenie chudoby je hnacím motorom tohto budúceho rastu. Vedúci predstavitelia EÚ v reakcii na iniciatívu Európskej komisie už stanovili (vôbec po prvý raz) konkrétny číselne vyjadrený cieľ v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia – počet obyvateľov ohrozených chudobou sa má do roku 2020 znížiť najmenej o 20 miliónov. V dnešnom oznámení „Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu“ sa predstavujú spôsoby, ako je možné členským štátom pomôcť v snahe zintenzívniť boj proti sociálnemu vylúčeniu. Členské štáty teraz musia stanoviť svoje vlastné ambiciózne vnútroštátne ciele a každoročne podávať správy o dosiahnutom pokroku. Komisia bude toto úsilie podporovať, pričom zmobilizuje – okrem iného – politiky v oblasti sociálneho zabezpečenia, zamestnanosti a vzdelávania ako aj financovanie zo strany EÚ. Bude tiež podporovať nové partnerstvá a nové spôsoby v boji proti chudobe prostredníctvom sociálnych inovácií s cieľom otestovať novú myšlienkovú bázu politík.

László Andor, komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne veci a začlenenie v rozhovore s novinármi pri príležitosti predstavenia iniciatívy uviedol: „Boj proti chudobe je hospodárskou nutnosťou. Milióny ľudí stále žijú na okraji spoločnosti, a my tak mrháme značnou časťou našich ľudských zdrojov. Osobitnú pozornosť je nutné venovať deťom, mladým ľuďom, prisťahovalcom, starším občanom a ostatným zraniteľným skupinám obyvateľov.“ Dodal: „Som presvedčený, že táto hlavná iniciatíva prispeje k splneniu cieľov EÚ tým, že bude pôsobiť ako základňa pre inovatívne a hospodárne riešenia v boji proti sociálnemu vylúčeniu.“

Oznámenie týkajúce sa Európskej platformy proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ktoré je jednou zo siedmich hlavných iniciatív stratégie EÚ Európa 2020, stanovuje opatrenia na podporu činností na všetkých úrovniach v záujme dosiahnutia hlavného cieľa EÚ v oblasti znižovania chudoby. Táto iniciatíva sa vzájomne dopĺňa a je silne prepojená s inými hlavnými iniciatívami, ktoré sú zamerané na zvyšovanie zamestnanosti a zvyšovanie úrovne vzdelávania a zručností.

Dnešné oznámenie sa zaoberá nielen výzvami, ktorým Európa v súčasnosti čelí v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ale aj meniacou sa povahou chudoby. V oznámení sa poukazuje na všeobecnú potrebu prijímať opatrenia zamerané na znižovanie chudoby v rámci celého politického spektra, ako sú napríklad opatrenia na predchádzanie prenosu chudoby z generácie na generáciu a boj proti chudobe detí, použitie zamestnanosti ako cesty na vymanenie sa z chudoby prostredníctvom stratégií aktívneho začleňovania a stupňovanie úsilia v záujme sociálnej a hospodárskej integrácie menšín, ako sú napr. Rómovia.

Členské štáty musia v boji proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe prevziať vedúcu úlohu. Svoje iniciatívy uvedú v národných správach o stratégii Európa 2020 ako príspevky k vytváraniu rastu a zamestnanosti. Komisia tieto činnosti vyhodnotí a stanoví osvedčené postupy.

Medzi kľúčové činnosti v rámci platformy patria:

  • Presadzovanie inovácií v sociálnej politike. Podpora inovácií s cieľom nachádzať inteligentné riešenia pre Európu v období po kríze, najmä pokiaľ ide o účinnejšiu a hospodárnejšiu sociálnu podporu. To znamená podporu inovácií v sociálnej politike, ktoré budú založené na dôkazoch, čiže zmeny v politikách sa testujú a posudzujú v súlade s metódami založenými na dôkazoch. Ide napríklad o testovanie rôznych spôsobov distribúcie a riadenia existujúcich dávok na osobitných skupinách.

  • Na úrovni EÚ je nevyhnutné čo najlepšie využívať všetky fondy EÚ, najmä Európsky sociálny fond, a podporovať tak ciele sociálneho začlenenia a navrhnúť sociálnu politiku ako prioritu pre budúce financovanie zo strany EÚ. Začiatkom roku 2011 bude zavedený nový nástroj mikrofinancovania, ktorého cieľom bude pomôcť zraniteľným skupinám obyvateľov v prístupe k úverom, vďaka ktorým by mohli začať podnikať.

  • Sociálna ochrana a služby sa musia stať účinnejšími a viac zodpovedať novým sociálnym potrebám. Komisia uverejní v roku 2011 bielu knihu o problematike spoľahlivosti, primeranosti a udržateľnosti dôchodkov. Naplánované sú aj opatrenia týkajúce sa kvality sociálnych služieb, nerovností v oblasti zdravia a vylúčenia v oblasti bývania a rok 2012 bude Európskym rokom aktívneho starnutia.

  • Do boja proti vylúčeniu sa zapojí širší okruh partnerov. Komisia stanoví usmernenia pre dobrovoľné zapojenie zainteresovaných strán pri definovaní, koncipovaní a vykonávaní činností zameraných na znižovanie chudoby na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Ďalšie informácie

Oznámenie „Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu“:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6393&langId=en

„Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu“: zhrnutie pre občanov:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6394&langId=en

Prieskum Eurobarometra „Chudoba a sociálne vylúčenie“:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_359_340_en.htm#355

Pozri tiež: MEMO/10/687


Side Bar