Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1729

Brussels, 16 december 2010

EU stelt armoedebestrijding centraal in groei- en werkgelegenheidsdoelstellingen

Ruim 80 miljoen mensen in de EU lopen nog steeds een armoederisico en een kwart hiervan zijn kinderen. De economische crisis heeft deze situatie verergerd, waardoor zwakke groepen nog kwetsbaarder zijn geworden. Nu het Europees Jaar tegen armoede en sociale uitsluiting ten einde loopt moet de EU in de komende tien jaar haar inspanningen op dit belangrijke punt blijven opvoeren. Voor een duurzame en inclusieve groei is het essentieel dat kwetsbare groepen in onze samenlevingen en arbeidsmarkten een centrale plaats krijgen. Armoedebestrijding is een motor voor deze toekomstige groei. Op initiatief van de Europese Commissie hebben de EU-leiders voor het eerst een concreet streefcijfer vastgesteld: tegen 2020 moet het aantal mensen dat met armoede en sociale uitsluiting te kampen heeft met ten minste 20 miljoen zijn verminderd. De mededeling van vandaag, "Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting", stelt manieren voor om de lidstaten te helpen sociale uitsluiting voortvarender te bestrijden. De landen moeten nu hun eigen ambitieuze doelstellingen vaststellen en jaarlijks verslag over hun vorderingen uitbrengen. De Commissie zal deze inspanningen ondersteunen via onder meer het socialebeschermings-, werkgelegenheids- en onderwijsbeleid en EU-financiering. Zij zal ook nieuwe partnerschappen bevorderen en nieuwe manieren om armoede te bestrijden door middel van sociale innovatie om nieuwe beleidsideeën uit te testen.

Tot journalisten zei László Andor, EU-commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, ter gelegenheid van de presentatie van het nieuwe kerninitiatief: "Armoedebestrijding is een economische noodzaak. Met miljoenen mensen die zich nog steeds in de marge van de samenleving bevinden, verspillen wij een groot deel van ons menselijk kapitaal. Kinderen, jongeren, migranten, ouderen en andere kwetsbare groepen vereisen bijzondere aandacht." "Ik heb er het volste vertrouwen in dat dit kerninitiatief de EU-doelstelling zal helpen halen door als springplank te fungeren voor innovatieve en kosteneffectieve oplossingen in de strijd tegen sociale uitsluiting", zo voegde hij eraan toe.

Als een van de zeven kerninitiatieven van de Europa 2020-strategie van de EU zet de mededeling over het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting maatregelen uiteen om op alle niveaus werkzaamheden te ondersteunen om de EU-doelstelling inzake armoedebestrijding te halen. Het vormt een aanvulling op en hangt nauw samen met de andere kerninitiatieven, die gericht zijn op werkgelegenheidsgroei en verbetering van onderwijs en vaardigheden.

De mededeling van vandaag besteedt aandacht aan zowel de uitdagingen waarvoor Europa zich bij de armoedebestrijding gesteld ziet, als het veranderende karakter van armoede. De mededeling wijst ook op de algemene noodzaak van armoedebestrijdingsmaatregelen in het gehele beleidsspectrum, bijvoorbeeld door te voorkomen dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven, en door kinderarmoede te bestrijden, door werk als een uitweg uit armoede te gebruiken dankzij actieve inclusiestrategieën en door de inspanningen op te voeren om minderheidsgroepen zoals de Roma sociaal en economisch te integreren.

De lidstaten moeten het voorbeeld geven in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Zij zullen in de nationale verslagen over de Europa 2020-strategie verslag uitbrengen over hun initiatieven en hun bijdrage tot groei en werkgelegenheid. De Commissie zal deze maatregelen beoordelen en best practices vaststellen.

Tot de belangrijkste acties van het platform behoren:

  • Bevordering van innovatie in het sociaal beleid. Het stimuleren van innovatie om intelligente oplossingen te vinden in het Europa van na de crisis, met name doeltreffendere en efficiëntere sociale bijstand. Dit betekent bevordering van empirisch onderbouwde innovatie in het sociaal beleid, waarbij beleidsveranderingen getest en beoordeeld worden door middel van empirische methoden. Bijvoorbeeld verschillende methoden beproeven om bestaande uitkeringen voor specifieke groepen te verdelen of te beheren.

  • Op EU-niveau. Zo goed mogelijk gebruik maken van alle EU-fondsen, en het Europees Sociaal Fonds in het bijzonder, om de sociale-inclusiedoelstellingen te ondersteunen en sociaal beleid als prioriteit voor toekomstige EU-financiering voorstellen. De nieuwe microfinancieringsfaciliteit zal begin 2011 operationeel zijn en is bedoeld om kwetsbare groepen te helpen een lening te krijgen voor het opzetten van een eigen bedrijf.

  • Sociale bescherming en sociale diensten doeltreffender maken en beter laten inspelen op nieuwe sociale noden. De Commissie zal in 2011 met een witboek komen over de zekerheid, toereikendheid en houdbaarheid van de pensioenen. Maatregelen in verband met de kwaliteit van sociale diensten, ongelijkheden op gezondheidsgebied en uitsluiting van huisvesting staan ook op het programma en 2012 zal worden uitgeroepen tot het Europees Jaar van actief ouder worden.

  • Een veel groter aantal partners inschakelen om uitsluiting te bestrijden. De Commissie zal vrijwillige richtsnoeren opstellen voor de inschakeling van stakeholders bij de vaststelling, vormgeving en uitvoering van op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau te nemen armoedebestrijdingsmaatregelen.

Verdere informatie

Mededeling "Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting"
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6393&langId=en

"Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting": Publiekssamenvatting:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6394&langId=en

Eurobarometerenquête "Armoede en sociale uitsluiting":

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_359_340_en.htm#355

Zie ook: MEMO/10/687


Side Bar