Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1729

Briuselis, 2010 m. gruodžio 16 d.

Svarbiausiu Europos Sąjungos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo tikslu tampa kova su skurdu

Daugiau nei 80 milijonų ES gyventojų, kurių ketvirtadalis vaikai, tebegyvena ties skurdo riba. Ekonomikos krizė dar labiau pablogino padėtį, ypač pažeidžiamų grupių. 2010-ieji Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai baigiasi, tačiau ES ir ateinantį dešimtmetį skirs daug dėmesio šiam klausimui. Siekiant tvarios ir įtraukios ekonomikos augimo, ypač svarbu pažeidžiamų grupių atstovus integruoti į mūsų visuomenę ir darbo rinką. Ekonomikos augimas skatinamas mažinant skurdą. Europos Komisijos siūlymu ES vadovai pirmą kartą nustatė konkretų skurdo ir socialinės atskirties mažinimo kiekybinį tikslą: bent 20 milijonų skurstančiųjų mažiau iki 2020 m. Šiandien paskelbtame komunikate „Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas“ nurodoma, kaip padėti valstybėms narėms aktyviau kovoti su socialine atskirtimi. Dabar šalys turi nustatyti ambicingus nacionalinius tikslus ir kasmet pranešti apie padarytą pažangą. Komisija jų pastangas rems planuodama socialinės apsaugos, užimtumo, švietimo ir kitas politikos kryptis, taip pat ES finansavimą. Ji taip pat skatins sudaryti naujus partnerystės susitarimus, o naujoms politinėms idėjoms išbandyti siūlys naujų kovos su skurdu metodų diegiant socialines inovacijas.

Pristatydamas žurnalistams naują Kovos su skurdu pavyzdinę iniciatyvą, už Užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas ES Komisijos narys László Andoras sakė: „Ekonomikos labui būtina kovoti su skurdu. Leisdami milijonams žmonių toliau gyventi visuomenės paribyje, mes švaistome didžiumą žmogiškųjų išteklių. Vaikams, jaunuoliams, migrantams, vyresnio amžiaus asmenims ir kitiems pažeidžiamų grupių atstovams turime skirti ypatingą dėmesį, – ir pridūrė, – Tikiu, kad pavyzdinės iniciatyvos planas padės pasiekti ES tikslą ir taps pirmuoju žingsniu įgyvendinant naujoviškus ir ekonomiškus kovos su atskirtimi veiksmus.“

Komunikatas dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi plano – viena iš septynių ES strategijos „Europa 2020“ pavyzdinių iniciatyvų –, kuriuo nustatomi užimtumo visais lygmenimis didinimo veiksmai, siekiant svarbiausio ES tikslo – sumažinti skurdą. Šis planas glaudžiai susijęs su kitomis užimtumo didinimo, švietimo ir įgūdžių gerinimo iniciatyvomis ir jas papildo.

Šiandien paskelbtame komunikate aptariami dabartiniai Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi uždaviniai ir kintanti skurdo forma. Komunikate taip pat nustatytas visuotinis poreikis imtis kovos su skurdu veiksmų visose politikos srityse: užkirsti kelią kelių kartų skurdui ir kovoti su vaikų skurdu; vykdant aktyvios įtraukties strategijas, darbą paversti galimybe išbristi iš skurdo; didinti pastangas integruoti mažumas, pvz., romus, į visuomeninį ir ekonominį gyvenimą.

Valstybės narės turi atlikti pagrindinį vaidmenį kovojant su socialine atskirtimi ir skurdu. Savo iniciatyvas jos išsamiai pristatys strategijos „Europa 2020“ nacionalinėse ataskaitose, kuriose pateiks ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimo veiklos rezultatus. Komisija įvertins jų veiklą ir nustatys gerosios patirties pavyzdžius.

Svarbiausi plano veiksmai:

  • Skatinti diegti inovacijas socialinės politikos srityje. Diegti inovacijas ieškant pažangių sprendimų Europoje praūžus krizei, visų pirma siekiant teikti naudingesnę ir veiksmingesnę socialinę paramą. Tai reiškia – skatinti diegti įrodymais pagrįstas socialines inovacijas, politinius pakeitimus tikrinant ir vertinant pagrįstais metodais. Pavyzdžiui, išbandyti įvairius dabartinių išmokų specifinėms grupėms paskirstymo ir administravimo būdus.

  • ES mastu. Kuo geriau panaudoti visų ES fondų, visų pirma Europos socialinio fondo, teikiamą paramą socialinės įtraukties tikslams remti ir pasiūlyti socialinę politiką paversti būsimo ES finansavimo prioritetu. Nauja Mikrofinansų skyrimo priemonė bus baigta rengti ir pradėta naudoti 2011 m. pradžioje, ji bus skirta padėti pažeidžiamų grupių atstovams gauti paskolą nuosavam verslui pradėti.

  • Socialinę apsaugą ir jos teikiamas paslaugas padaryti veiksmingesnes ir atitinkančias naujus socialinius poreikius. 2011 m. Komisija paskelbs Baltąją knygą dėl saugių, adekvačių ir tvarių pensijų. Be to, planuojama imtis veiksmų dėl socialinių paslaugų kokybės, sveikatos priežiūros skirtumų ir būsto neturėjimo, o 2012-ieji paskelbti Europos aktyvaus senėjimo metais.

  • Į kovą su atskirtimi kviesti įvairiausių sričių partnerius. Komisija parengs savanoriškas gaires dėl suinteresuotųjų šalių dalyvavimo nustatant, rengiant ir vykdant skurdo mažinimo nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens veiksmus.

Papildoma informacija

Komunikatas „Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas“

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6393&langId=en

„Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas“, santrauka piliečiams

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6394&langId=en

„Eurobarometro“ tyrimas „Skurdas ir socialinė atskirtis“

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_359_340_en.htm#355

Taip pat žr. MEMO/10/687


Side Bar