Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1729

Brüsszel, 2010. december 16.

A szegénység elleni küzdelem a növekedésre és a foglalkoztatásra vonatkozó uniós célok középpontjában

Az Európai Unióban továbbra is több mint 80 millió embert veszélyeztet a szegénység, és ezen polgárok negyede gyermek. A gazdasági válság súlyosbította a helyzetet azzal, hogy még kiszolgáltatottabbá tette a legkritikusabb helyzetben lévő társadalmi csoportokat. Közeledünk a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének (2010) végéhez, az EU-nak pedig a következő évtizedben fokoznia kell ez irányú erőfeszítéseit. A fenntartható és inkluzív növekedéshez kulcsfontosságú a legkritikusabb helyzetben lévő csoportokat a társadalom szerves részévé és a munkaerőpiacok aktív szereplőivé tenni. A szegénység visszaszorítása a jövőbeli növekedés motorja lehet. Az Európai Bizottság kezdeményezésére az Unió vezetői a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet a politikai döntéshozatal középpontjába állították, eddig első alkalommal tűzve ki e téren konkrét, számszerűsített célt, miszerint 2020-ra a szegények és társadalomból kirekesztettek számát legalább 20 millióval kell csökkenteni. A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformjáról szóló mai közlemény olyan módszereket határoz meg, amelyek segítségével a tagállamok fokozni tudják a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem terén tett erőfeszítéseiket. A tagállamoknak most ki kell tűzniük saját nagyralátó céljaikat, majd évente jelentést kell tenniük az elért haladásról. A Bizottság támogatni fogja ezeket az erőfeszítéseket, többek között a szociális védelemre vonatkozó, a foglalkoztatási, az oktatási politikák, valamint az uniós támogatások mobilizációjával. Támogatni fogja új partnerségek létrehozását is, továbbá felkarolja a szegénység elleni küzdelemnek az új politikai megközelítések kipróbálására irányuló szociális innováció segítségével megvalósított új módszereit.

Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi összetartozásért felelős biztos így nyilatkozott a szegénység elleni küzdelemre irányuló új kiemelt kezdeményezésről: „A szegénység elleni küzdelem egyszerre erkölcsi kötelesség és gazdasági szükségszerűség. Amíg milliók élnek a társadalom peremén, addig pazaroljuk emberi erőforrásainkat. Külön oda kell figyelnünk a gyermekekre, a fiatalokra, a migránsokra, az idősekre és a többi sérülékeny társadalmi csoportra. Meg vagyok róla győződve, hogy a platform segítségével innovatív és költséghatékony megoldások születnek majd a társadalmi kirekesztés csökkentésére, és a Platform hozzájárul majd az uniós szintű cél eléréséhez.”

Az EU Európa 2020 stratégia hét kiemelt kezdeményezésének egyikeként a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformról szóló közlemény intézkedéseket határoz meg a szegénység visszaszorítására vonatkozó uniós célkitűzés eléréséhez szükséges munka támogatására. Kiegészíti a többi, a foglalkoztatás növelését, valamint az oktatás és a készségek javítását célzó kiemelt kezdeményezést, és szorosan kapcsolódik hozzájuk.

A mai közlemény figyelembe veszi mind a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem terén jelenleg Európa előtt álló kihívásokat, mind a szegénység változó jellegét. Rámutat továbbá, hogy a szakpolitikák teljes spektrumán szükség van a szegénység leküzdésére vonatkozó intézkedések bevezetésére, köztük: a szegénység generációról-generációra való átörökítésének megelőzése, a gyermekszegénység leküzdése; a foglalkoztatás, mint a szegénységből kivezető út alkalmazása aktív befogadási stratégiák révén; és a kisebbségi csoportok, pl. a romák, társadalmi és gazdasági integrációjára irányuló erőfeszítések fokozása.

A tagállamoknak vezető szerepet kell vállalniuk a társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelemben. Kezdeményezéseiket, melyekkel a növekedés és munkahelyek biztosításához járulnak hozzá, az Európa 2020 stratégiára vonatkozó nemzeti jelentéseikben fogják ismertetni. A Bizottság kiértékeli ezeket az intézkedéseket, és közzéteszi a bevált gyakorlatokat.

A platform keretein belül tervezett fő intézkedések:

  • A szociális innováció támogatása. Az innováció ösztönzése a válság utáni Európában az intelligens megoldások feltárása érdekében, különösen hogy miképpen lehet a szociális támogatások rendszerét hatékonyabbá és eredményesebbé tenni. Ez azt jelenti, hogy ösztönözni kell a tényeken alapuló szociális, szociálpolitikai innovációt, melynek keretében tudományosan megalapozott, tényeken alapuló módszerek alkalmazásával tesztelnek és értékelnek szakpolitikai újításokat. Ilyen lehet például, amikor már létező ellátások különböző módon történő megszervezését és elosztását próbálják ki egyes célcsoportokon.

  • Uniós szintű fellépés. Azaz az uniós alapoknak, különösen az Európai Szociális Alapnak, a társadalmi befogadásra vonatkozó célkitűzések támogatásának érdekében való legjobb kihasználása, valamint javaslat arra, hogy a szociálpolitikát a jövőbeni uniós támogatások kialakításakor prioritásként kezeljék. 2011 elejétől elérhető lesz az új mikrofinanszírozási eszköz, amely a legkritikusabb helyzetben lévő csoportok tagjait juttatja önálló vállalkozás létrehozásához szükséges hitelekhez.

  • Fellépés annak elérésére, hogy a szociális védelem és a szociális szolgáltatások hatékonyabbá váljanak, és az új szociális szükségletekre rugalmasabban reagáljanak. A Bizottság 2011-ben fehér könyvet tesz közzé, amelyben a nyugdíjak biztonságával, fenntarthatóságával és megfelelőségével foglalkozik majd. Terveznek továbbá a szociális szolgáltatások minőségéhez, az egészségügyben fennálló egyenlőtlenségekhez és a lakhatásból való kirekesztettséghez kapcsolódó intézkedéseket, a 2012-es év pedig az aktív időskor európai éve lesz.

  • A partnerek sokkal szélesebb körének bevonása a kirekesztés elleni küzdelembe. A Bizottság önkéntes alapon alkalmazható iránymutatásokat dolgoz ki az érdekelt feleknek a szegénység visszaszorítását célzó intézkedések nemzeti, regionális és helyi szintű meghatározásában, alakításában és végrehajtásában való részvételére vonatkozóan.

További információk

A Bizottság közleménye a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformjáról:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6393&langId=en

Lakossági összefoglaló a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformjáról:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6394&langId=en

A szegénység és a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos véleményekről végzett Eurobarométer felmérés:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_359_340_en.htm#355

Lásd még: MEMO/10/687


Side Bar