Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1729

Bryssel 16. joulukuuta 2010

Köyhyyden torjunta EU:n työllisyys- ja kasvutavoitteiden ytimeen

Köyhyysriski on EU:ssa edelleen yli 80 miljoonan ihmisen todellisuutta. Heistä neljännes on lapsia. Talouskriisi on pahentanut tilannetta entisestään, ja vähäosaisempien riski on vain kasvanut. Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen teemavuosi 2010 lähestyy loppuaan, mutta EU:n on tulevanakin vuosikymmenenä tehostettava toimiaan tämän keskeisen ongelman ratkaisemiseksi. Heikompiosaiset on saatava tiiviisti mukaan yhteiskuntaan ja työmarkkinoille, jotta voidaan saada aikaan kestävää ja osallistavaa kasvua. Sitä kasvua saadaan aikaan vähentämällä köyhyyttä. EU:n johtajat ovat Euroopan komission aloitteesta vahvistaneet köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentämiselle ensimmäistä kertaa konkreettisen tavoitteen: köyhien ja syrjäytyneiden määrää on tarkoitus vähentää ainakin 20 miljoonalla hengellä vuoteen 2020 mennessä. Nyt annetussa tiedonannossa ”Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen eurooppalainen foorumi” esitetään keinoja, joiden avulla jäsenvaltiot voivat tehostaa toimiaan sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi. Jäsenvaltioiden on nyt aika asettaa omat pitkälle tähtäävät tavoitteensa ja raportoida edistymisestään vuosittain. Komissio tukee niiden toimia hyödyntämällä mm. työllisyys-, koulutus- ja sosiaalisen suojelun politiikkaa ja EU:n tarjoamaa rahoitusta. Lisäksi se kannustaa solmimaan uusia kumppanuussuhteita ja etsimään köyhyyden torjumiseen uusia keinoja sosiaalipoliittisilla innovaatioilla, joilla testataan uusia ideoita.

”Köyhyyden torjuminen on jo taloudellisestikin välttämätöntä”, totesi työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava EU-komissaari László Andor puhuessaan lehdistölle uuden köyhyydentorjunta-aloitteen esittelytilaisuudessa. ”Kun yhteiskunnan marginaalissa elää edelleen miljoonia ihmisiä, suuri määrä inhimillisiä voimavaroja menee hukkaan", Andor jatkoi. "Huomiota on kiinnitettävä erityisesti lapsiin, nuoriin, siirtolaisiin, ikääntyviin ja muihin heikommassa asemassa oleviin.” Komissaari Andor kertoi uskovansa, että tämä lippulaiva-aloite auttaa EU:ta saavuttamaan köyhyydenvähentämistavoitteensa. ”Foorumin ansiosta voidaan löytää tehokkaita ratkaisuja köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen.”

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen eurooppalainen foorumi on yksi EU:n Eurooppa 2020 -strategian seitsemästä nk. lippulaiva-aloitteesta. Foorumia käsittelevässä tiedonannossa esitetään toimia, jotka tukevat kaikilla tasoilla toteutettavaa työtä, jolla pyritään toteuttamaan EU:n asettama yleistavoite köyhyyden vähentämiseksi. Aloite täydentää tiiviillä kytköksillään muita lippulaiva-aloitteita, joissa keskitytään työllisyystilanteen sekä koulutuksen ja ammattitaidon parantamiseen.

Nyt esitetyssä tiedonannossa tarkastellaan sekä niitä haasteita, joita Eurooppa kohtaa torjuessaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä, että myös köyhyyden luonteen muuttumista. Tiedonannossa myös todetaan, että köyhyyden vastaisia toimia tarvitaan politiikan koko skaalalla: on estettävä köyhyyden periytyminen sukupolvelta toiselle ja torjuttava lasten köyhyyttä, on pyrittävä ulos köyhyydestä työllistymisen ja aktiivista osallisuutta edistävien strategioiden kautta, ja lisäksi on tehostettava toimia, joilla romanit ja muut vähemmistöt saadaan integroitua yhteiskuntaan ja talouteen.

EU:n jäsenvaltioiden on otettava ohjat käsiinsä taistelussa sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä vastaan. Ne esittävät Eurooppa 2020 strategiaan liittyvissä raporteissaan toimiaan, joilla luodaan kasvua ja työpaikkoja. Komissio arvioi toimet ja kartoittaa parhaita toimintatapoja.

Foorumin puitteissa toteutettavia keskeisiä toimia ovat mm. seuraavat:

  • Edistetään innovointia sosiaalipolitiikassa. Tuetaan innovointia, jolla etsitään älykkäitä ratkaisuja, joilla voidaan talouskriisin jälkeisessä Euroopassa erityisesti tehostaa sosiaalitukea ja parantaa sen vaikuttavuutta. Sitä varten edistetään näyttöön perustuvaa sosiaalipoliittista innovointia, jonka avulla politiikkaan tehtäviä muutoksia testataan ja arvioidaan näyttöön perustuvilla menetelmillä. Voidaan esimerkiksi testata erilaisia malleja, joilla tietyille ryhmille tarjottavia etuuksia kohdistetaan tai hallinnoidaan.

  • EU:n tasolla hyödynnetään mahdollisimman hyvin kaikkia EU:n rahastoja ja etenkin Euroopan sosiaalirahastoa sosiaalisen osallisuuden tavoitteiden tueksi ja ehdotetaan, että sosiaalipolitiikka nostetaan yhdeksi EU:n rahoituksen tulevan käytön prioriteetiksi. Alkuvuodesta 2011 saadaan käyttöön uusi mikrorahoitusjärjestely, jolla autetaan heikko-osaisia ryhmiä saamaan lainoja yrityksen perustamiseen.

  • Tehostetaan sosiaalista suojelua ja sosiaalialan palveluja ja mukautetaan ne uusiin sosiaalisiin tarpeisiin. Komissio julkaisee vuonna 2011 valkoisen kirjan, jossa aiheena ovat turvatut, riittävät ja kestävät eläkejärjestelmät. Suunnitteilla on lisäksi toimia, jotka liittyvät sosiaalipalvelujen laatuun, terveyseroihin ja asuntomarkkinoilta syrjäytymiseen. Vuosi 2012 on aktiivisena ikääntymisen teemavuosi.

  • Otetaan syrjäytymisen torjumiseen mukaan selvästi enemmän kumppaneita. Komissio laatii vapaaehtoiset ohjeet sidosryhmien osallistumiselle kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla toteutettavien köyhyyttä vähentävien toimien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Lisätietoja

Tiedonanto köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisesta foorumista: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6393&langId=en

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi – yleistajuinen tiivistelmä:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6394&langId=en

Köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä koskeva eurobarometritutkimus http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_359_340_en.htm#355

Katso myös: MEMO/10/687


Side Bar