Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1729

Brüssel, 16. detsember 2010

EL seab tööhõive ja majanduskasvu eesmärkide saavutamisel kesksele kohale vaesuse vastase võitluse

Euroopa Liidus elab rohkem kui 80 miljonit inimest ikka veel vaesusriski piiril ning neljandik neist on lapsed. Majanduskriisi tõttu on haavatavamate rühmade olukord veelgi halvendanud. Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta 2010 hakkab lõpule jõudma, kuid EL peab jätkama jõupingutusi selles olulises valdkonnas ka järgmisel kümnendil. Et edendada jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu, on ühiskonnas ja tööturul vaja pöörata rohkem tähelepanu haavatavatele elanikkonnarühmadele. Vaesuse vähendamine on majanduskasvu alus. Euroopa Komisjoni algatusel on liikmesriikide juhid esimest korda püstitatud konkreetse eesmärgi – vähendada vaeste ja sotsiaalselt tõrjutute arvu 2020. aastaks vähemalt 20 miljoni inimese võrra. Tänases teatises vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammi kohta kirjeldatakse võimalusi toetada liikmesriike, et tõhustada võitlust sotsiaalse tõrjutusega. Nüüd peavad liikmesriigid püstitama ambitsioonikad riiklikud eesmärgid ja esitama igal aastal aruande edusammude kohta. Komisjon toetab nende jõupingutusi tõhustades muu hulgas sotsiaalkaitse-, tööhõive- ja hariduspoliitikat ning ELi poolset rahastamist.. Komisjon toetab ka uusi partnerlussuhteid ja uusi meetodeid vaesuse vähendamiseks sotsiaalse innovatsiooni kaudu, et testida uusi lahendusi.

Pöördudes vaesusevastase võitluse juhtalgatuse käivitamisel ajakirjanike poole sõnas ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor: „Vaesusevastane võitlus on majanduslikult elutähtis. Praegu on miljonid inimesed ühiskonnast tõrjutud ning me raiskame hulgaliselt inimressurssi. Lapsed, noored, sisserännanud, eakad ja muudesse haavatavatesse rühmadesse kuuluvad isikud vajavad erilist tähelepanu.” Ta lisas: „Olen kindel, et tegevusprogrammi juhtalgatus aitab kaasa ELi tasandil seatud eesmärkide saavutamisele, toimides hüppelauana innovatiivsete ja kulutõhusate lahenduste leidmisel vaesuse ja tõrjutuse vastases võitluses.”

Vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm on üks üks Euroopa 2020. aasta strateegia seitsmest juhtalgatusest ning selle raames nähakse ette meetmed tegevuse toetamiseks kõikidel tasanditel, et saavutada ELi vaesuse vähendamise eesmärki. Tegevusprogramm täiendab muid juhtalgatusi, mis keskenduvad tööhõive suurendamisele ning haridustaseme ja oskuste parandamisele, ning on nendega ja on tihedalt seotud.

Tänases teatises võetakse arvesse nii vaesuse ja tõrjutuse vastases võitluses praegu Euroopa ees seisvaid ülesandeid, kui ka vaesuse olemuse muutumist. Teatises kinnitatakse ka üldist vajadust selliste vaesusevastaste meetmete järele mitmesugustes poliitikavaldkondades, mis võimaldaksid ennetada vaesuse ülekandumise ühelt põlvkonnalt teisele ning vähendada laste vaesust; kasutada vaesuse vähendamiseks tööhõivet ja aktiivse kaasamise strateegiat; tegutseda aktiivsemalt vähemusrühmade (nt romade) sotsiaalsel ja majanduslikul integreerimisel.

Liikmesriigid peavad võitluses sotsiaalse tõrjutuse ja vaesusega aktiivsemalt tegutsema. Liikmesriigid saavad oma algatusi majanduskasvu toetamisel ja töökohtade loomisel tutvustada Euroopa 2020. aasta strateegia aruannetes. Komisjon hindab neid meetmeid ja tutvustab parimaid tavasid.

Tegevusprogrammi põhialgatused on järgmised:

  • Edendada innovatsiooni sotsiaalvaldkonnas. Ergutada innovatsiooni, et leida arukaid lahendusi kriisi-järgse Euroopa jaoks, eelkõige sotsiaalse toetuse tõhusamaks ja tulemuslikumaks muutmisel. See tähendab, et sotsiaalpoliitikas tuleks toetuda tõenditel põhinevale innovatsioonile ning süsteemi muutmisel tuleks lähtuda tõenditel põhinevatest katsemeetoditest ja hinnangutest. Näiteks võib testida erinevaid võimalusi olemasolevate toetuste jagamiseks konkreetsetele rühmadele või toetuste haldamiseks.

  • Euroopa Liidu tasandil on vaja kasutada paremini ELi fondide, eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid, et toetada sotsiaalse kaasamise eesmärke ning seada sotsiaalpoliitika prioriteetseks valdkonnaks, mis vajab ELi rahastamist. 2011. aasta alguses on kavas luua ja toimima panna mikrokrediidirahastu, mille eesmärk on lihtsustada haavatavate rühmade juurdepääsu laenudele, mis võimaldaksid ettevõtlust alustada.

  • Muuta sotsiaalkaitse ja -teenused tõhusamaks ja suurendada nende vastavust uutele sotsiaalsetele vajadustele. Komisjon avaldab 2011. aastal valge raamatu pensionide turvalisuse, piisavuse ja jätkusuutlikkuse kohta. Kavas on võtta meetmeid, mis käsitlevad sotsiaalteenuste kvaliteeti, ebavõrdsust tervishoius ja eluaseme kättesaamatust, ning 2012. aasta on kuulutatud aktiivsena vananemise aastaks.

  • Tuua kokku rohkem partnereid, et võidelda sotsiaalse tõrjutusega. Komisjon koostab vabatahtlikud juhised sidusrühmade kaasamise kohta vaesust vähendavate meetmete kindlaksmääramisel, kavandamisel ja rakendamisel nii riiklikul, piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil.

Lisateave

Teatis vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammi kohta:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6393&langId=en

Vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm (lühikokkuvõte):

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6394&langId=en

Eurobaromeetri uuring „Vaesus ja sotsiaalne tõrjutus”:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_359_340_en.htm#355

Vt ka: MEMO/10/687


Side Bar