Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1729

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2010

Η ΕΕ θέτει την καταπολέμηση της φτώχειας στον πυρήνα των στόχων της για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Πάνω από 80 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ εξακολουθούν να απειλούνται από τη φτώχεια και το ένα τέταρτο είναι παιδιά. Η οικονομική κρίση επιδείνωσε αυτή την κατάσταση καθιστώντας ακόμη πιο ευάλωτες αυτές τις ομάδες. Το Ευρωπαϊκό Έτος κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού πλησιάζει στη λήξη του και τώρα η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να εντείνει τις προσπάθειές της στο σημαντικό αυτό θέμα για την προσεχή δεκαετία. Η ένταξη των ευάλωτων ομάδων στον πυρήνα των κοινωνιών και των αγορών εργασίας μας βρίσκεται στο επίκεντρο της βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Η μείωση της φτώχειας είναι ένα εργαλείο γι’ αυτή τη μελλοντική ανάπτυξη. Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ηγέτες της ΕΕ έχουν ήδη ορίσει, για πρώτη φορά στην ιστορία, ένα συγκεκριμένο αριθμητικό στόχο για τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: τη μείωση κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια έως το 2020. Η σημερινή ανακοίνωση «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού» προβλέπει τρόπους υποστήριξης των κρατών μελών για να εντείνουν την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι χώρες στο εξής πρέπει να θέτουν τους δικούς τους φιλόδοξους εθνικούς στόχους και να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις προόδου. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες, κινητοποιώντας -μεταξύ άλλων- πολιτικές κοινωνικής προστασίας, απασχόλησης και εκπαίδευσης, καθώς και ενωσιακή χρηματοδότηση. Θα δώσει επίσης προώθηση σε νέες εταιρικές σχέσεις και σε νέους τρόπους καταπολέμησης της φτώχειας μέσω της κοινωνικής καινοτομίας για να δοκιμαστούν νέες πολιτικές ιδέες.

Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους κατά την παρουσίαση της νέας εμβληματικής πρωτοβουλίας για τη φτώχεια, ο κ. László Andor, Επίτροπος της ΕΕ για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Κοινωνική Ένταξη, δήλωσε τα εξής: «Η καταπολέμηση της φτώχειας είναι μια οικονομική ανάγκη. Όταν εκατομμύρια ατόμων εξακολουθούν να ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας, μεγάλο τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού μας παραμένει αναξιοποίητο. Τα παιδιά, οι νέοι, οι μετανάστες, οι ηλικιωμένοι και άλλες ευάλωτες ομάδες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή». Και πρόσθεσε: «Είμαι βέβαιος ότι η εμβληματική πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα» θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου που τέθηκε σε επίπεδο ΕΕ και θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο για καινοτόμους και οικονομικά αποδοτικές λύσεις για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού».

Ως μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της ενωσιακής στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού προβλέπει ενέργειες για την ενίσχυση της εργασίας σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να επιτευχθεί ο πρωταρχικός στόχος της ΕΕ για μείωση της φτώχειας. Είναι μια συμπληρωματική πρωτοβουλία που συνδέεται στενά με τις άλλες εμβληματικές πρωτοβουλίες οι οποίες επικεντρώνονται στην αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων.

Η σημερινή ανακοίνωση εξετάζει τόσο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, όσο και τη μεταβαλλόμενη φύση της φτώχειας. Η ανακοίνωση προσδιορίζει, επίσης, τη γενική ανάγκη ανάληψης ενεργειών κατά της φτώχειας σε ολόκληρο το φάσμα των πολιτικών, όπως: η πρόληψη της μετάδοσης της φτώχειας μεταξύ των γενεών και η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας· η χρησιμοποίηση της απασχόλησης ως διεξόδου από τη φτώχεια μέσω ενεργητικών στρατηγικών ένταξης· και η ένταση των προσπαθειών για την ενσωμάτωση μειονοτικών ομάδων, όπως οι Ρομ, από κοινωνική και οικονομική άποψη.

Τα κράτη μέλη πρέπει να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. Θα προσδιορίζουν τις πρωτοβουλίες τους στις εθνικές εκθέσεις για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», ως συνεισφορές για τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης. Η Επιτροπή θα αξιολογεί αυτές τις ενέργειες και θα ορίζει βέλτιστες πρακτικές.

Στις βασικές ενέργειες της Πλατφόρμας περιλαμβάνονται:

  • Η προώθηση της καινοτομίας στην κοινωνική πολιτική. Η ενθάρρυνση της καινοτομίας για εύρεση έξυπνων λύσεων στην Ευρώπη κατά την περίοδο μετά την κρίση, ιδίως από την πλευρά της αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης κοινωνικής στήριξης. Αυτό συνεπάγεται προώθηση της καινοτομίας με βάση αποδεικτικά στοιχεία στην κοινωνική πολιτική, όπου με τη χρήση μεθόδων βάσει αποδεικτικών στοιχείων δοκιμάζεται και αξιολογείται η πολιτική αλλαγή. Για παράδειγμα, η δοκιμή διαφορετικών τρόπων διανομής ή διαχείρισης των υπαρχόντων επιδομάτων σε ειδικές ομάδες.

  • Σε επίπεδο ΕΕ. Η βέλτιστη αξιοποίηση όλων των ταμείων της ΕΕ, ιδίως του Eυρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για στήριξη των στόχων κοινωνικής ένταξης και οι προτάσεις κοινωνικής πολιτικής ως προτεραιότητα για μελλοντική ενωσιακή χρηματοδότηση. Ο νέος μηχανισμός για μικροχρηματοδοτήσεις θα είναι έτοιμος και λειτουργικός στις αρχές του 2011 και ο στόχος του είναι να βοηθήσει ευάλωτες ομάδες να αποκτήσουν πρόσβαση σε δάνεια για την ίδρυση των δικών τους επιχειρήσεων.

  • Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής προστασίας και των κοινωνικών υπηρεσιών και η καλύτερη ανταπόκρισή τους στις νέες κοινωνικές ανάγκες. Το 2011 η Επιτροπή θα δημοσιεύσει Λευκή Βίβλο σχετικά με την ασφάλεια, την επάρκεια και τη βιωσιμότητα των συντάξεων. Προγραμματίζονται επίσης ενέργειες που συνδέονται με την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών, τις ανισότητες σε θέματα υγείας και τον αποκλεισμό όσον αφορά τη στέγαση, ενώ το 2012 θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος για την Ενεργό Γήρανση.

  • Η ενθάρρυνση της συμμετοχής ενός πολύ ευρύτερου φάσματος εταίρων για την καταπολέμηση του αποκλεισμού. Η Επιτροπή θα ορίσει εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στον καθορισμό, τη διαμόρφωση και την εκτέλεση ενεργειών για τη μείωση της φτώχειας που θα αναληφθούν σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού»:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6393&langId=en

«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού»: Περίληψη για τους πολίτες: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6394&langId=en

Έρευνα του Ευρωβαρομέτρου «Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός»

Βλ. επίσης: MEMO/10/687


Side Bar