Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1729

Brussels, den 16. december 2010

EU sætter bekæmpelse af fattigdom i centrum for målene for beskæftigelse og vækst

Over 80 mio. mennesker i EU lever stadig med en risiko for fattigdom, og en fjerdedel af disse borgere er børn. Den økonomiske krise har forværret denne situation, så i forvejen udsatte grupper er blevet endnu dårligere stillet. Nu, hvor det europæiske år 2010 til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse lakker mod enden, må EU fortsætte med at optrappe sin indsats de kommende ti år på dette vigtige område. At sætte udsatte grupper i centrum i vore samfund og på vore arbejdsmarkeder er afgørende for holdbar og inklusiv vækst. Nedbringelse af fattigdom er en drivkraft for denne kommende vækst. På Europa-Kommissionens initiativ har EU's ledere allerede for første gang nogensinde sat tal på målet om at nedbringe fattigdom og social udstødelse, nemlig med mindst 20 mio. senest i 2020. I dagens meddelelse om den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse opstilles måder, hvorpå man kan bistå medlemsstaterne med at optrappe bekæmpelsen af social udstødelse. Medlemsstaterne må nu fastsætte deres egne ambitiøse nationale mål og årligt indberette, hvilke fremskridt de har gjort. Kommissionen vil bistå dem i disse bestræbelser og bl.a. mobilisere politikker for f.eks. social beskyttelse, beskæftigelse og uddannelse samt EU-midler. Den vil også fremme nye partnerskaber og nye måder at bekæmpe fattigdom på gennem social innovation for at teste nye politikideer.

EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion László Andor talte til journalisterne ved lanceringen af det nye flagskibsinitiativ til bekæmpelse af fattigdom og sagde: "Bekæmpelse af fattigdom er en økonomisk nødvendighed. Med millioner, der stadig lever i samfundets udkant, går en stor del af vore menneskelige ressourcer til spilde. Børn, unge, migranter, ældre og andre udsatte grupper har behov for særlig opmærksomhed." Han tilføjede: "Jeg er sikker på, at flagskibsinitiativet vil bidrage til at nå EU-målet ved at fungere som springbræt for innovative og omkostningseffektive løsninger i kampen mod udstødelse".

Meddelelsen om den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse udstikker som et af de syv flagskibsinitiativer i EU’s Europa 2020-strategi tiltag for at styrke arbejdet på alle niveauer for at nå EU's overordnede fattigdomsbekæmpelsesmål. Den supplerer og hænger nøje sammen med de andre flagskibe, som sætter fokus på øget beskæftigelse og på bedre uddannelse og kvalifikationer.

Dagens meddelelse omhandler både de udfordringer, Europa står over for i dag, når det bekæmper fattigdom og social udstødelse, og fattigdommens ændrede natur. I meddelelsen påpeges også det overordnede behov for fattigdomsbekæmpelsestiltag i hele politikspektret som f.eks. at forebygge, at fattigdom går i arv fra generation til generation, og tackle børnefattigdom, at benytte beskæftigelse som en vej ud af fattigdom gennem strategier for aktiv inklusion og at øge indsatsen for at integrere minoritetsgrupper som romaer socialt og økonomisk.

Medlemsstaterne må gå i spidsen for bekæmpelsen af social udstødelse og fattigdom. De må præcisere deres initiativer i de nationale rapporter om Europa 2020-strategien som bidrag til at opnå vækst og beskæftigelse. Kommissionen vil evaluere disse foranstaltninger og fastsætte de bedste former for praksis.

Vigtige foranstaltninger i platformen omfatter:

  • At fremme innovation i social- og arbejdsmarkedspolitikken. At tilskynde til innovation for at finde smarte løsninger i Europa efter krisen, navnlig i form af mere effektiv social støtte. Det vil sige at fremme evidensbaseret innovation i social- og arbejdsmarkedspolitikken, hvor brugen af evidensbaserede metoder tester og vurderer politikændringer. Som f.eks. at teste forskellige måder, hvorpå eksisterende fordele fordeles eller forvaltes, på bestemte grupper.

  • På EU-plan. At anvende EU-fonde optimalt, navnlig Den Europæiske Socialfond, for at opfylde målsætningerne om social inklusion, og at foreslå social- og arbejdsmarkedspolitikken som et prioriteret område for kommende EU-finansiering. Den nye mikrofinansieringsfacilitet vil være etableret i begyndelsen af 2011 og har til formål at bistå udsatte grupper med at få adgang til lån til at oprette egen virksomhed.

  • At gøre social beskyttelse og sociale ydelser mere effektive og i stand til at tilpasse sig nye sociale behov. Kommissionen vil offentliggøre en hvidbog i 2011 om pensioners sikkerhed, tilstrækkelighed og bæredygtighed. Der planlægges også iværksat foranstaltninger i forbindelse med kvaliteten af sociale ydelser, uligheder på sundhedsområdet og udelukkelse fra boligmarkedet, og 2012 bliver det europæiske år for aktiv aldring.

  • At inddrage en meget bredere vifte af partnere til at bekæmpe udstødelse. Kommissionen vil opstille frivillige retningslinjer om berørte parters inddragelse i at definere, udforme og gennemføre fattigdomsbekæmpelsesforanstaltninger på nationalt, regionalt og lokalt plan.

Yderligere oplysninger:

Meddelelse om den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6393&langId=en

Resumé til borgerne: Den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6394&langId=en

Eurobarometer-undersøgelse om fattigdom og social udstødelse: …

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_359_340_en.htm#355

Se også: MEMO/10/687


Side Bar