Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1729

V Bruselu dne 16. prosince 2010

EU pokládá boj proti chudobě za jeden z klíčových cílů v oblasti zaměstnanosti a růstu

Více než 80 milionů lidí v EU je stále ohroženo chudobou a čtvrtina z nich jsou děti. Hospodářská krize tuto situaci zhoršila, a to zejména pro zranitelné skupiny obyvatel. Evropský rok 2010 boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení sice končí, ale EU musí v nadcházejícím desetiletí v této klíčové oblasti nadále stupňovat své úsilí. Pro udržitelný a nevylučující růst je nezbytné, abychom umístili zranitelné skupiny osob do středu naší společnosti a na trh práce. Nástrojem k růstu je omezení chudoby. Na základě iniciativy Evropské komise proto vedoucí představitelé EU již stanovili, a to vůbec poprvé, konkrétní číselně vyjádřený cíl v oblasti snižování chudoby a sociálního vyloučení - počet obyvatel ohrožených chudobou se má k roku 2020 snížit alespoň o 20 milionů. Dnešní sdělení „Platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení“ představuje způsoby, jak je možné členským státům pomoci při zařazení vyšší rychlosti v boji proti sociálnímu vyloučení. Členské země nyní musí stanovit své vlastní ambiciózní vnitrostátní cíle a každoročně podávat zprávy o svém pokroku v této oblasti. Komise bude toto úsilí podporovat, přičemž zmobilizuje – mimo jiné – politiky v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a vzdělávání, jakož i financování ze strany EU. Bude také podporovat nová partnerství a nové způsoby, jak bojovat s chudobou prostřednictvím sociálních inovací a vyzkoušet tak nové myšlenky politik.

László Andor, komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění při svém setkání s novináři u příležitosti představení iniciativy uvedl: „Boj proti chudobě je hospodářskou nezbytností. Miliony lidí stále žijí na okraji společnosti, a my tak mrháme značnou částí našich lidských zdrojů. Zvláštní pozornost musí být věnována dětem, mladým lidem, přistěhovalcům, starším občanům a ostatním ohroženým skupinám obyvatel.“ A dodal: „Jsem přesvědčen, že tato stěžejní iniciativa přispěje ke splnění cílů EU tím, že bude působit jako základna pro inovativní a hospodárná řešení v boji proti sociálnímu vyloučení.“

Sdělení týkající se Evropské platformy pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, což je jedna ze sedmi stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020, stanoví kroky k podpoře činností na všech úrovních, aby bylo dosaženo hlavního cíle EU v oblasti snižování chudoby. Vzájemně se doplňuje a je silně provázána s ostatními iniciativami, které se soustředí na zvyšování zaměstnanosti a zvyšování úrovně vzdělání a dovedností.

Dnešní sdělení se zabývá oběma výzvami, kterým Evropa v současnosti čelí, to je bojem proti chudobě a sociálnímu vyloučení i změnou povahy chudoby. Sdělení také identifikuje všeobecnou potřebu provádět činnosti zaměřené proti chudobě v rámci celého politického spektra, jako jsou například: prevence přenosu chudoby mezi generacemi a boj s dětskou chudobou; použití zaměstnanosti jako cesty z chudoby prostřednictvím strategií aktivního začleňování; a stupňování úsilí k sociální a hospodářské integraci menšin, jako jsou například Romové.

Členské státy musí v boji proti sociálnímu vyloučení a chudobě převzít vedoucí úlohu. Své iniciativy uvedou v Národní zprávě o strategii Evropa 2020, jakožto příspěvky k vytváření růstu a zaměstnanosti. Komise tyto činnosti zhodnotí a stanoví osvědčené postupy.

Hlavní činnosti v rámci platformy zahrnují:

  • Propagace inovací v sociální politice. Podpora inovací s cílem nalézt inteligentní řešení pro Evropu po krizi, zejména pokud jde o účinnější a hospodárnější sociální podporu. To znamená podporu inovací založených na důkazech v sociální oblasti, kde jsou politické změny testovány a posuzovány v souladu s metodami založenými na důkazech. Jedná se například o zkoušení různých způsobů distribuce a řízení existujících dávek na konkrétních skupinách.

  • Na úrovni EU. Co nejlépe využívat všechny fondy EU, zejména Evropský sociální fond, k podpoře cílů sociálního začleňování a navrhovat sociální politiku jako prioritu pro budoucí financování ze strany EU. Začátkem roku 2011 bude zaveden nový nástroj mikrofinancování EU, jehož cílem je pomoci zranitelným skupinám obyvatel v přístupu k půjčkám, díky kterým by mohly začít s vlastním podnikáním.

  • Sociální ochrana a služby se musí stát účinnějšími a více odpovídat novým sociálním potřebám. V roce 2011 zveřejní Komise bílou knihu o problematice spolehlivosti, přiměřenosti a udržitelnosti důchodů. Jsou také plánovány činnosti spojené s kvalitou sociálních služeb, nerovnostmi v oblasti zdraví a vyloučením v oblasti bydlení. Rok 2012 bude Evropským rokem aktivního stárnutí.

  • Do boje proti vyloučení bude zapojen širší okruh partnerů. Komise stanoví pokyny k dobrovolnému zapojení zúčastněných stran při definování, vytváření a provádění činností zaměřených na snižování chudoby na celostátní, regionální a místní úrovni.

Další informace

Sdělení „Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení“:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6393&langId=en

„Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení“: shrnutí pro veřejnost:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6394&langId=en

Průzkum agentury Eurobarometr „Chudoba a sociální vyloučení“:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_359_340_en.htm#355

Viz také: MEMO/10/687


Side Bar