Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1729

Брюксел, 16 декември 2010 г.

ЕС отрежда на борбата с бедността централно място сред целите за растеж и заетост

Над 80 милиона души в ЕС все още са застрашени от бедност, като една четвърт от тях са деца. Това положение бе влошено от икономическата криза, която постави уязвимите групи в още по-голяма несигурност. Тъй като Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване (2010 г.) е към своя край, през идното десетилетие ЕС трябва да продължи да полага все повече усилия по този въпрос от ключово значение. За да се осигури устойчив и приобщаващ растеж, от основно значение е на уязвимите групи да бъде отредено централно място в нашето общество и пазари на труда. Намаляването на бедността представлява двигателя на този бъдещ растеж. Ето защо по инициатива на Европейската комисия ръководителите на ЕС определиха за първи път цел с конкретно числово изражение за намаляване на броя на хората, заплашени от бедност и социално изключване, с най-малко 20 милиона до 2020 г. В днешното съобщение относно „Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване“ се посочват начини за подпомагане на държавите-членки, така че те да ускорят действията си в борбата със социалното изключване. Държавите сега трябва да определят свои собствени амбициозни национални цели и да докладват ежегодно за осъществявания от тях напредък. Комисията ще подкрепя тези усилия чрез осигуряване на финансиране от страна на ЕС и, наред с всичко друго, чрез разгръщане на политики в областта на социалната закрила, заетостта и образованието. Тя също така ще насърчава създаването на нови партньорства и прилагането на нови начини за борба с бедността чрез социални иновации за изпробване на нови идеи в областта на политиката.

В изказване пред журналисти при поставянето на началото на новата водеща инициатива относно бедността Ласло Андор, комисар на ЕС по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, заяви: „Борбата с бедността представлява икономическа необходимост. Докато милиони хора все още живеят в периферията на обществото, ние губим голяма част от нашите човешки ресурси. Децата, младежите, мигрантите, хората в напреднала възраст и другите уязвими групи се нуждаят от специално внимание.“ Комисарят също така добави: „Убеден съм, че водещата инициатива „Платформа срещу бедността и социалното изключване“ ще допринесе за постигане на целта на равнището на ЕС, като действа като трамплин за иновативни и икономически ефективни решения в борбата със социалното изключване“.

В съобщението относно Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване, която е една от седемте водещи инициативи на стратегията на ЕС Европа 2020“, се набелязват действия за подпомагане на работата на всички равнища за постигане на водещата цел на ЕС за намаляване на бедността. Тази инициатива е тясно свързана с другите водещи инициативи, които са насочени към повишаването на заетостта и подобряването на образованието и уменията, като ги допълва.

В днешното съобщение се разглеждат както предизвикателствата, пред които Европа е изправена днес при борбата с бедността и социалното изключване, така и променящият се характер на бедността. В съобщението също така се определя и общата необходимост от осъществяване на действия за борба с бедността в целия спектър на политиката, като например предотвратяване на прехвърлянето на бедността от едно поколение към друго и борба с бедността сред децата, използване на заетостта като изход от бедността чрез стратегии за активно приобщаване, както и увеличаване на усилията за интегриране в социално и икономическо отношение на малцинствени групи като тази на ромите.

Държавите-членки трябва да поемат водещата роля в борбата срещу социално изключване и бедността. Те ще конкретизират своите инициативи в националните доклади относно стратегията „Европа 2020“ като принос за осигуряване на растеж и заетост. Комисията ще направи оценка на тези действия и ще определи най-добрите практики.

Основните действия в рамките на платформата включват следното:

  • Насърчаване на иновациите в областта на социалната политика. Насърчаване на иновациите за намиране на интелигентни решения в Европа след периода на кризата, по-специално по отношение на по-ефективна и ефикасна социална подкрепа. Това означава насърчаване на прилагането на основани на доказателства иновации в областта на социалната политика в случаите, при които основаните на доказателства методи се използват за изпитване и оценка на промени в политиката, като например изпитването на различни начини за разпределяне или управление на обезщетенията, ползвани от определени групи.

  • Действия на равнището на ЕС. Възможно най-добро използване на всички фондове на ЕС, по-специално на Европейския социален фонд, за подкрепа на целите в областта на социалното приобщаване и предлагане на социалната политика като приоритет за бъдещото финансиране от страна на ЕС. Новият механизъм за микрофинансиране ще бъде готов и ще започне да действа в началото на 2011 г., като има за цел да помага на уязвими групи да имат достъп до заеми за започване на собствен бизнес.

  • Постигане на по-голяма ефективност на социалната закрила и услуги и по-голямото им съответствие с новите социални нужди. През 2011 г. Комисията ще публикува бяла книга, в която ще разгледа въпроса за защитеността, адекватността и устойчивостта на пенсиите. Също така са планирани действия, свързани с качеството на социалните услуги, неравнопоставеността в здравеопазването и изключването в областта на жилищното настаняване, като 2012 г. е обявена за Европейска година на активния живот на възрастните хора.

  • Осигуряване на участието на много по-широк кръг от партньори за борба с изключването. Комисията ще определи незадължителни насоки за участие на заинтересованите страни при определянето, изготвянето и провеждането на действия за намаляване на бедността, които да се предприемат на национално, регионално и местно равнище.

Допълнителна информация

Съобщение „Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване“:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6393&langId=en.

Резюме за гражданите „Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване“:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6394&langId=en.

Проучване на Евробарометър, озаглавено „Бедност и социално изключване“:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_359_340_en.htm#355

Вж. също: MEMO/10/687


Side Bar