Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1728

Bruxelles, den 15. december 2010

Klimakommissær Connie Hedegaard ser med tilfredshed på aftale om at nedskære emissioner fra varebiler

EU tager i dag et nyt initiativ til at begrænse forureningen fra varebiler. Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen nåede uformelt til enighed om Kommissionens forslag om fastsættelse af normer for nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner (varebiler). En formel godkendelse er stadig påkrævet. Med forslaget følges op på forordningen angående fastsættelse af CO2-emissionsnormer for personbiler (forordning 443/2009), og det er en af de sidste udestående foranstaltninger, der er meddelt i EU-strategien om nedbringelse af CO2-emissioner fra lette erhvervskøretøjer (meddelelse KOM(2007) 19).

Klimakommissær Connie Hedegaard udtalte: "Jeg ser med tilfredshed på den aftale, der er opnået med Rådet og Europa-Parlamentet om at fastsætte EU-emissions­normer for varebiler. Den aftalte forordning vil gøre varebiler mindre forurenende og bidrage til vores overordnede ambition om at nedbringe transportsektorens emissioner. Med det aftalte 2020-mål stimuleres erhvervssektorens innovation, og fabrikanter sættes i stand til at drage fuldt udbytte af overgangen til en økonomi med lavt kulstofforbrug. Det vil også generere betydelige brændstofbesparelser for forbrugerne. Aftalen, der er opnået i forbindelse med førstebehandlingen, gør det muligt at få Kommissionens forslag fra 2009 vedtaget hurtigt og dermed skabe vished for erhvervssektoren".

Aftalens nærmere bestemmelser

Europa-Parlamentet og Rådet aftalte at udskyde den fulde indførelse af det kortfristede mål på 175 g/km til 2017, hvilket er et år senere, end hvad Kommissionen har foreslået. EU's medlovgivere aftalte også at tilpasse ambitionerne i 2020-målet ved at forhøje det fra 135 g/km til 147 g/km. Det langfristede mål vil skulle stadfæstes, når forordningen efter planen revideres i 2013. Fabrikanter, der overskrider målene, vil skulle betale en bøde på 95 EUR pr. g/km i lighed med, hvad fabrikanterne af personbilerne fik pålagt. Endelig blev superkreditordningen, der skaber et incitament for særligt CO2-effektive personbiler, dvs. i praksis elbiler og hybride plug-in-varebiler, forlænget med 2 år. For at forebygge, at ordningen undergraver lovgivningens miljømæssige integritet, vil antallet af køretøjer, som fabrikanten kan gøre et krav gældende for, blive begrænset til 25 000 i ordningens samlede varighed.

Baggrund

Varebiler, der berøres af denne lovgivning, udgør ca. 12 % af markedet for lette erhvervskøretøjer (personbiler og varebiler). Dette omfatter køretøjer, der benyttes til fragt, og som vejer op til 3,5 ton (varebiler og personbilsbaserede varebiler kendt under betegnelsen N1) og har en egenvægt på under 2 610 kg. Ca. 1,5 % af EU's samlede CO2-emissioner kan henføres til disse køretøjer.

Emissionsgrænserne er fastsat i henhold til køretøjernes masse ved hjælp af en grænseværdikurve. Kurven er fastlagt på en sådan måde, at et gennemsnit på 175 g CO2 pr. km opnås for den samlede flåde. En såkaldt grænseværdikurve på 100 % indebærer, at tungere varebiler indrømmes højere emissioner end lettere varebiler, samtidig med at flådens gennemsnit fastholdes. Reguleringen foregår alene på flådens gennemsnit, så fabrikanterne vil stadig kunne fremstille køretøjer over grænseværdikurven, når blot disse modsvares af andre køretøjer, som befinder sig under kurven. De nærmere vilkår for at fastlægge et 2020-mål vil blive fastlagt i forbindelse med revisionen i 2013.

Der findes yderligere oplysninger på adressen:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vans_en.htm


Side Bar