Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1726

Bryssel den 16 december 2010

Digitala agendan: En översyn visar på ett starkt intresse från små och medelstora företag och stöd från regeringar för att bistå de äldre genom IKT

Europeiska kommissionen har idag presenterat en rapport om framstegen för det gemensamma programmet för IT-stöd i boendet (AAL JP) som belyser det mycket stora intresse som små och medelstora företag har för projekt, deltagarländernas betydande finansiella stöd och rekommendationer för att ge fortsatt goda resultat. Detta finansieringsprogram för forskning och utveckling på 600 miljoner euro omfattar 23 länder samt EU för att förbättra livskvaliteten för äldre medborgare genom smarta IKT-baserade lösningar. Rapporten är riktad till Europaparlamentet och ministerrådet och är ett viktigt steg för att förstärka det gemensamma programmet för IT-stöd i boendet, en av de viktigaste åtgärderna för den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 and MEMO/10/200). Det gemensamma programmet för IT-stöd i boendet kan ge ett viktigt bidrag till det kommande pilotprojektet för ett europeiskt innovationspartnerskap för aktivt och hälsosamt åldrande (se IP/10/1609).

Jag är glad över att deltagarländerna ser det gemensamma programmet för IT-stöd i boendet som viktigt för att ta itu med utmaningarna med det demografiska åldrandet, vilket visas genom deras betydande finansiella åtaganden. Informations- och kommunikationsteknik är viktig för att förbättra livet för Europas äldre, som blir allt fler. Det gemensamma programmet för IT-stöd i boendet visar hur EU, genom att slå ihop sina resurser, kan uträtta mer på detta viktiga område än de enskilda medlemsstaterna kan,” säger Neelie Kroes, vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för den digitala agendan.

Kommissionens första utvärdering av det gemensamma programmet för IT-stöd i boendet grundar sig på slutsatserna (som också offentliggörs idag) från en högnivåpanel som leds av tidigare kommissionären Meglena Kuneva. Panelen har utvärderat det gemensamma programmet för IT-stöd i boendet inom ett bredare innovationssammanhang som svar på de demografiska utmaningarna.

I rapporten anges att det gemensamma programmet har varit mycket framgångsrikt när det gäller att förena de 23 deltagande länderna kring en brådskande utmaning och att fylla tomrummet mellan avancerad forskning och storskaliga lösningar på marknaden för ett aktivt och självständigt boende. Framgångarna för det gemensamma programmet för IT-stöd i boendet ökar också genom de deltagande ländernas omfattande finansiella investeringar. 2009 överskred dessa med 50 % den miniminivå som ursprungligen planerades. Ytterligare en avgörande framgång är de små och medelstora företagens mycket starka deltagande i projektkonsortierna (över 40 %).

Nya lösningar

Genom programmet utvecklas nya lösningar som är färdiga att användas på marknaden inom två till tre år. Över 50 forsknings- och innovationsprojekt inom områdena förvaltning av kroniska sjukdomar och socialt umgänge för äldre personer har lanserats sedan 2008. Exempel på dessa inkluderar robotar som utför hushållsarbete samtidigt som de hjälper personen att ha sociala kontakter samt miljöer för smarta hem” som reagerar på de boendes rörelser och beteenden för att underlätta deras liv.

För att maximera programmets positiva resultat rekommenderar kommissionen ett närmare och mer meningsfullt engagemang från slutanvändarnas sida då lösningar utformas. Reglerna för berättigande och finansiering bör vara mer konsekventa och även minimera de driftsproblem och förseningar som ibland påverkar projektens framsteg. Kommissionen kommer också att arbeta med att inrätta finansieringsarrangemang för att överbrygga gapet mellan ”pilotfasen” och det storskaliga införandet på marknaden. Detta omfattar ytterligare stöd för AAL Investment Forum, samt att beakta möjligheten för ett eventuellt bidrag från det gemensamma programmet för IT-stöd i boendet till det europeiska innovationspartnerskapets pilotprojekt för aktivt och hälsosamt åldrande. Pilotpartnerskapet, som tillkännagavs genom flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen, kommer att ta upp hinder för användning i stor skala av innovation som svarar på det demografiska åldrandets utmaningar (se IP/10/1609).

Kommissionen kommer också att ytterligare stärka banden mellan det gemensamma programmet för IT-stöd i boendet, de andra EU-finansierade forsknings- och innovationsprogrammen och Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna.

På grundval av denna rapport ska kommissionen nu diskutera med Europaparlamentet och EU:s ministerråd om vilka steg som ska tas härnäst för att genomföra dessa föreslagna åtgärder och hur programmet ska fortsätta efter dess ursprungliga slutdatum 2013.

Bakgrund

Det gemensamma programmet för IT-stöd i boendet sammanför 20 EU-medlemsstater (Österrike, Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Sverige och Storbritannien), tre associerade länder (Israel, Norge och Schweiz) och Europeiska kommissionen.

Genom programmet stöds IKT-baserade lösningar för förbättrat åldrande som kan lanseras på marknaden om två till tre år och bli kommersiellt livskraftiga. Detta för med sig nya affärsmöjligheter och enorma besparingar vad gäller kostnaderna för social trygghet och hälsovård. Till exempel kan distansvårdslösningar minska kostnaderna för hemvårdstjänsterna med upp till 30 %.

Över en miljard euro investeras i Europa av den offentliga och privata sektorn i forskning och innovation för förbättrat åldrande: omkring 600 miljoner euro i programmet för IT-stöd i boendet, närmare 400 miljoner euro i EU:s ramprogram för forskning och hittills över 50 miljoner euro i IKT-stödprogrammet.

Kommissionens deltagande i programmet för IT-stöd i boendet är en följd av åtgärdsplanen från 2007 om förbättrade villkor för åldrande i informationssamhället” (se IP/07/831). Målet är att bygga ut forskningssamarbetet mellan medlemsstaterna genom att komplettera medlemsstaternas investeringar med motsvarande EU-medel.

Kommissionens rapport och högnivåpanelens utvärderingsrapport finns här:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm


Side Bar