Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1726

Brusel 16. decembra 2010

Digitálna agenda: preskúmanie potvrdilo veľký záujem MSP a podporu vlád pre IKT na pomoc pre staršie osoby

Európska komisia dnes predstavila správu o pokroku dosiahnutom v spoločnom programe Pomoc starším alebo chorým osobám pri samostatnom bývaní (AAL JP – Ambient Assisted Living Joint Programme). Zdôrazňuje v nej, akou mimoriadne veľkou mierou sa v projektoch angažujú malé a stredné podniky (MSP) a akej intenzívnej finančnej podpore sa teší v zapojených krajinách. Rovnako obsahuje aj odporúčania s cieľom zaistiť nepretržité dosahovanie pozitívnych výsledkov. Na tomto programe financovania výskumu a vývoja s celkovou hodnotou 600 miliónov EUR sa podieľa 23 krajín a EÚ a ich zámerom je zlepšiť kvalitu života starších občanov pomocou inteligentných riešení založených na IKT. Správa je určená pre Európsky parlament a Radu ministrov a predstavuje významný krok pri posilnení AAL JP, ktorý je jedným z kľúčových opatrení v rámci Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Program môže byť významným prínosom pre nadchádzajúce pilotné európske inovačné partnerstvo zamerané na aktívne a zdravé starnutie (pozri IP/10/1609).

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Komisie zodpovedná za digitálnu agendu, vyhlásila: „S potešením konštatujem, že krajiny zapojené do spoločného programu Pomoc starším alebo chorým osobám pri samostatnom bývaní ho vnímajú ako dôležitý nástroj na riešenie problému starnutia populácie, čo dokazujú ich nezanedbateľné finančné záväzky. Informačné a komunikačné technológie sú mimoriadne dôležité pri zlepšovaní života narastajúceho počtu starších občanov Európy. Program AAL je názorným príkladom toho, ako spoločným využívaním našich zdrojov EÚ dokáže v tejto dôležitej oblasti dosiahnuť oveľa viac, ako by mohli jednotlivé členské štáty.“

Komisia pri svojom prvom hodnotení spoločného programu AAL vychádzala zo záverov (zverejnených takisto dnes) grémia na vysokej úrovni, ktorému predsedá bývalá európska komisárka Meglena Kunevová a ktoré preskúmalo program AAL z hľadiska širšieho kontextu riešení demografických problémov.

Zo správy vyplýva, že spoločný program veľmi úspešne zjednotil úsilie 23 zapojených krajín pri riešení naliehavého spoločenského problému a spojil pokročilý výskum a rozsiahle komerčne využiteľné riešenia pre aktívny a samostatný život. Úspech programu posilňuje aj výrazná miera jeho financovania v zapojených krajinách, ktorá v roku 2009 bola o 50 % vyššia ako pôvodne stanovené minimum. Ďalším rozhodujúcim ukazovateľom úspešnosť je aj silné zastúpenie MSP v združeniach projektov (vyše 40 %).

Nové riešenia

V rámci programu sa vyvíjajú nové riešenia, ktoré sa do dvoch až troch rokov uvádzajú na trh. Od roku 2008 sa spustilo v oblasti manažmentu chronických ochorení a spoločenskej interakcie seniorov vyše 50 výskumných a inovačných projektov. Príklady zahŕňajú roboty, ktoré vykonávajú domáce práce a pomáhajú osobám zostať v spojení so spoločenským okolím, a „inteligentné domáce prostredie“, ktoré reaguje na pohyb a správanie obyvateľov tak, aby im zjednodušilo život.

Komisia s cieľom maximalizovať pozitívne výsledky programu odporúča intenzívnejšie a zmysluplnejšie zapojenie konečných používateľov pri navrhovaní riešení. Jednotnejšie pravidlá oprávnenosti a financovania by takisto mali minimalizovať operačné nedostatky a časové sklzy, ktoré niekedy ovplyvňujú hladký priebeh projektov. Komisia nasmeruje svoje úsilie aj na vytvorenie finančných opatrení, ktoré by vykryli obdobie medzi „pilotnou fázou“ a uvedením riešenia na trh. Súčasťou tohto úsilia bude podpora investičného fóra AAL a zohľadnenie možného prínosu AAL JP pre pilotné európske inovačné partnerstvo zamerané na aktívne a zdravé starnutie. Pilotné partnerstvo, ohlásené v rámci prioritnej iniciatívy „Inovácia v Únii“, sa zameria na prekážky pre rozsiahle zavádzanie inovácie ako reakcie na problémy spojené so starnutím obyvateľstva (pozri IP/10/1609).

Komisia ďalej posilní prepojenia medzi spoločným programom AAL, ostatnými výskumnými a inovačnými programami, ktoré EÚ financuje, a rokom 2012 ako Európskym rokom aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity.

Na základe tejto správy Komisia bude diskutovať s Európskym parlamentom a Radou ministrov EÚ o ďalších krokoch pri realizácii navrhovaných opatrení a o pokračovaní programu aj po pôvodom dátume jeho ukončenia v roku 2013.

Kontext

Na spoločnom programe AAL JP sa zúčastňuje 20 členských štátov EÚ (Belgicko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko), tri pridružené krajiny (Izrael, Nórsko a Švajčiarsko) a Európska komisia.

Program podporuje riešenia pre dôstojné starnutie na základe IKT, ktoré možno do dvoch či troch rokov uviesť na trh a ktoré sa môžu komerčne presadiť. S tým sú spojené nové príležitosti pre podniky a obrovské úspory nákladov na sociálnu a zdravotnú starostlivosť. Napríklad riešenia opatrovateľstva na diaľku môžu znížiť náklady na opatrovateľské služby až o 30 %.

Verejný a súkromný sektor v Európe investuje do výskumu a inovácie pre dôstojné starnutie viac než jednu miliardu EUR: asi 600 miliónov EUR do spoločného programu AAL, približne 400 miliónov EUR do výskumného rámcového programu EÚ a viac ako 50 miliónov EUR sa dosiaľ investovalo do programu EÚ na podporu politiky IKT.

Účasť Komisie na spoločnom programe Pomoc starším alebo chorým osobám pri samostatnom bývaní vyplýva z akčného plánu z roku 2007 „Dôstojné starnutie v informačnej spoločnosti“ (pozri IP/07/831). Cieľom je posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti výskumu pomocou poskytnutia príslušných finančných prostriedkov EÚ.

Správa Komisie a správa grémia na vysokej úrovni o hodnotení programu sú k dispozícii na stránke:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm


Side Bar