Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1726

Briuselis, 2010 m. gruodžio 16 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. Atlikus vertinimą paaiškėjo, kad MVĮ aktyviai domisi pagyvenusių žmonių gyvenimui palengvinti skirtomis informacinėmis ir ryšių technologijomis, o vyriausybės jas remia

Šiandien Europos Komisija pateikė bendrosios programos „Kasdienį gyvenimą palengvinanti aplinka“ (KGPA) įgyvendinimo pažangos ataskaitą, kurioje pabrėžiama, kad projektuose dalyvauja labai daug mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) ir kad dalyvaujančios šalys tam skiria daug finansinės paramos. Ataskaitoje pateikiamos ir rekomendacijos, kaip išlaikyti šias teigiamas tendencijas. Šios mokslinių tyrimų ir plėtros finansavimo programos biudžetas – 600 mln. eurų. Joje dalyvauja 23 šalys ir ES, kurios siekia, kad taikant pažangius informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sprendimus gerėtų vyresnio amžiaus piliečių gyvenimo kokybė. Europos Parlamentui ir Ministrų Tarybai skirta ataskaita – svarbus žingsnis bendrajai programai, kuri yra viena iš pagrindinių Europos skaitmeninės darbotvarkės (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200) dalių, stiprinti. Bendroji programa gali labai padėti įgyvendinant būsimą bandomąją Europos inovacijų partnerystę aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje (žr. IP/10/1609).

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Džiaugiuosi, kad dalyvaujančios šalys bendrąją programą „Kasdienį gyvenimą palengvinanti aplinka“ laiko svarbia priemone visuomenės senėjimo uždaviniui spręsti – tai rodo jų dideli finansiniai įsipareigojimai. Informacinės ir ryšių technologijos labai svarbios norint palengvinti vyresnio amžiaus Europos piliečių, kurių vis daugiau, gyvenimą. Ši programa – įrodymas, kad sujungdama išteklius Europos Sąjunga šioje svarbioje srityje gali pasiekti kur kas daugiau negu atskiros valstybės narės.“

Komisijos pirmasis bendrosios programos „Kasdienį gyvenimą palengvinanti aplinka“ vertinimas grindžiamas aukšto lygio ekspertų grupės, kuriai vadovauja buvusi Europos Komisijos narė Meglena Kuneva, išvadomis (jos taip pat paskelbtos šiandien), padarytomis programą įvertinus pagal platesnes aplinkybes, kuriomis inovacijos naudojamos demografiniams uždaviniams spręsti.

Ataskaitoje nurodyta, kad bendrąja programa labai sėkmingai sujungtos 23 dalyvaujančių šalių pastangos neatidėliotinam socialiniam uždaviniui spręsti ir sumažintas atotrūkis tarp pažangių mokslinių tyrimų ir dideliu mastu rinkoje įgyvendinamų sprendimų, kuriais siekiama užtikrinti aktyvų ir nepriklausomą gyvenimą. Bendrosios programos sėkmę lemia ir didelės dalyvaujančių šalių finansinės investicijos. 2009 m. finansavimas buvo 50 proc. didesnis nei iš pradžių planuotas mažiausias dydis. Kitas lemiamas sėkmės veiksnys – labai aktyvus MVĮ dalyvavimas kuriant projekto konsorciumus (daugiau kaip 40 proc.).

Nauji sprendimai

Pagal programą kuriami nauji sprendimai, kurie naudoti rinkoje bus parengti per dvejus ar trejus metus. Nuo 2008 m. pradėta įgyvendinti daugiau kaip 50 mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo projektų lėtinių ligų valdymo ir vyresnio amžiaus žmonių visuomeninių kontaktų srityse. Pavyzdžiui, tyrinėjami robotai, padedantys atlikti kasdienės namų ruošos darbus ir išlaikyti visuomeninius ryšius, ir išmanieji namai, reaguojantys į gyventojų judesius ir elgseną ir taip palengvinantys jų gyvenimą.

Kad programos rezultatai būtų kuo geresni, Komisija rekomenduoja į sprendimų rengimą aktyviau ir prasmingiau įtraukti galutinius naudotojus. Sklandžiai vykdyti projektus kartais trukdantys veiklos sutrikimai ir vėlavimo galimybės būtų kiek įmanoma sumažinti taikant nuoseklesnes projektų tinkamumo ir finansavimo taisykles. Komisija taip pat dės pastangas, kad būtų nustatyta finansavimo tvarka, kuria būtų mažinamas atotrūkis tarp bandomojo etapo ir produktų plataus masto tiekimo rinkai. Be kita ko, bus toliau remiamas KGPA investicijų forumas ir skirta dėmesio galimam bendrosios programos indėliui į bandomąją Europos inovacijų partnerystę aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje. Bandomąja partneryste, apie kurią pranešta paskelbus pavyzdinę iniciatyvą Inovacijų sąjunga, bus mažinamos inovacijų, kuriomis sprendžiami visuomenės senėjimo uždaviniai, plataus diegimo kliūtys (žr. IP/10/1609).

Be to, Komisija toliau stiprins bendrosios programos, kitų ES finansuojamų mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo programų ir iniciatyvos „2012 m. – Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metai“ sąveiką.

Remdamasi šia ataskaita, Komisija su Europos Parlamentu ir ES Ministrų Taryba aptars tolesnius žingsnius norint įgyvendinti šiuos siūlomus veiksmus ir pratęsti programos galiojimą ilgesniam laikotarpiui (jos pabaiga iš pradžių numatyta 2013 m.).

Pagrindiniai faktai

Bendrojoje programoje „Kasdienį gyvenimą palengvinanti aplinka“ dalyvauja 20 ES valstybių narių (Airija, Austrija, Belgija, Danija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Lenkija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija ir Vokietija), trys asocijuotosios šalys (Izraelis, Norvegija ir Šveicarija) ir Europos Komisija.

Pagal ją remiami IRT sprendimai senėjimo srityje, kurie gali būti pateikti rinkai per dvejus ar trejus metus ir tapti komerciškai perspektyvūs. Tai teikia naujų verslo galimybių ir padeda gerokai sumažinti socialinės ir sveikatos priežiūros išlaidas. Pavyzdžiui, įgyvendinus nuotolinės priežiūros sprendimus, priežiūros paslaugų išlaidos gali sumažėti iki 30 proc.

Europos viešasis ir privatusis sektoriai į vyresnio amžiaus žmonėms skirtus mokslinius tyrimus ir inovacijas investuoja daugiau kaip 1 mlrd. EUR: apie 600 mln. EUR – į bendrąją programą „Kasdienį gyvenimą palengvinanti aplinka“, apie 400 mln. EUR – į ES bendrąją mokslinių tyrimų programą ir iki šiol daugiau kaip 50 mln. EUR – į ES IRT politikos rėmimo programą.

Programoje „Kasdienį gyvenimą palengvinanti aplinka“ Komisija dalyvauja pagal 2007 m. veiksmų planą „Senėjimas informacinėje visuomenėje“ (žr. IP/07/831). Jo tikslas – stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje naudojant tam skirtas ES lėšas.

Komisijos ataskaitą ir aukšto lygio ekspertų grupės parengtą vertinimo ataskaitą galima rasti

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm


Side Bar