Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1726

Bryssel 16. joulukuuta 2010

Digitaalistrategia: tieto- ja viestintätekniikan käyttö vanhusten apuna herättänyt pk-yritysten kiinnostuksen ja saa hallitusten tuen

Euroopan komissio esitti tänään raportin tietotekniikka-avusteista asumista koskevan yhteisen ohjelman (Ambient Assisted Living joint programme, AAL JP) edistymisestä. Raportissa korostetaan, että hankkeisiin osallistuu suuri määrä pk-yrityksiä ja että osallistujamaat ovat myöntäneet sille huomattavaa tukirahoitusta. Lisäksi siinä annetaan suosituksia sen varmistamiseksi, että tulokset olisivat myönteisiä jatkossakin. Tähän 600 miljoonan euron tutkimusta ja kehittämistä koskevaan rahoitusohjelmaan osallistuu EU:n ohella 23 maata. Tavoitteena on parantaa ikäihmisten elämänlaatua tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien älykkäiden ratkaisujen avulla. Raportti on osoitettu Euroopan parlamentille ja ministerineuvostolle. Raportin mukaan yhteistä ohjelmaa on lujitettava, sillä se on yksi Euroopan digitaalistrategian keskeisistä toimista (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). AAL JP -ohjelma voi edistää merkittävästi aktiivisena ja terveenä ikääntymistä käsittelevän eurooppalaisen innovaatiokumppanuuspilotin toteuttamista tulevina vuosina (ks. IP/10/1609).

”Olen tyytyväinen voidessani osallistujamaiden mittavia taloudellisia sitoumuksia tarkasteltuani todeta, että osallistujamaat pitävät tietotekniikka-avusteista asumista koskevaa yhteistä ohjelmaa tärkeänä välineenä väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin vastaamisessa, (tämä jotenkin tökkää, en heti hoksannut mihin ”niiden viittaa)”, totesi Euroopan digitaalistrategiasta vastaava komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. ”Tieto- ja viestintätekniikat ovat tärkeitä pyrittäessä parantamaan yhä kasvavan ikäihmisten joukon elämää Euroopassa. AAL JP -ohjelma osoittaa, kuinka EU pystyy resurssit yhdistämällä saavuttamaan tällä tärkeällä alalla paljon enemmän kuin yksittäiset jäsenvaltiot konsanaan.”

Tietotekniikka-avusteista asumista koskevasta yhteisestä ohjelmasta tehty komission ensimmäinen arvio perustuu korkean tason paneelin myös tänään antamiin päätelmiin. Paneelin puheenjohtajana toimii entinen EU-komissaari Meglena Kuneva, ja sen tehtävänä oli tarkastella AAL JP -ohjelmaa väestöpoliittisiin haasteisiin vastaavien muiden innovaatioiden yhteydessä.

Raportin mukaan yhteisen ohjelman avulla on erittäin onnistuneesti yhdistetty 23 osallistujamaata etsimään ratkaisua vaativaan yhteiskunnalliseen haasteeseen ja kuromaan umpeen kuilua huippututkimuksen ja aktiivisen itsenäisen elämän mahdollistavien ratkaisujen laajamittaisen kaupallisen hyödyntämisen välillä. AAL JP -ohjelman menestyksen takana ovat myös osallistujamailta saadut mittavat varat. Vuonna 2009 varoja oli käyttävissä 50 prosenttia alun perin kaavailtua vähimmäismäärää enemmän. Toinen selvä merkki menestyksestä on pk-yritysten erittäin suuri osallistuminen hankekonsortioihin (yli 40 %).

Uusia ratkaisuja

Ohjelmassa kehitetään uusia ratkaisuja, jotka voidaan ottaa käyttöön markkinoilla parin kolmen vuoden kuluttua. Vuodesta 2008 alkaen on käynnistetty yli 50 tutkimus- ja innovointihanketta kroonisten sairauksien hallinnan ja ikäihmisten sosiaalisen kanssakäymisen aloilla. Esimerkkeinä voidaan mainita kotiaskareita tekevät robotit, jotka samalla auttavat henkilöä pysymään yhteydessä sosiaaliseen ympäristöönsä, ja ”älykkäät kotiympäristöt”, jotka helpottavat asukkaidensa elämää reagoimalla näiden liikkeisiin ja käyttäytymiseen.

Ohjelman positiivisten tulosten maksimoimiseksi komissio suosittaa, että loppukäyttäjät otetaan tiiviimmin ja mielekkäämmin mukaan ratkaisujen suunnitteluun. Hankkeiden jouhevaa edistymistä toisinaan vaikeuttavien toimintahäiriöiden ja viipeiden esiintyminen olisi minimoitava myös johdonmukaisemmilla tukikelpoisuus- ja rahoitussäännöillä. Komissio aikoo lisäksi kehittää rahoitusjärjestelyjä kaventaakseen kuilua pilottivaiheen ja laajemman markkinoilla yleistymisen välillä. Tässä yhteydessä annetaan lisätukea AAL-investointifoorumille ja tarkastellaan, kuinka AAL JP -ohjelma voi edistää aktiivisena ja terveenä ikääntymistä käsittelevän eurooppalaisen innovaatiokumppanuuspilotin toteutumista. Innovaatiounioni-lippulaivahankkeeseen kuuluvan pilottikumppanuuden tavoitteena on madaltaa väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin vastaavien innovaatioiden laajaa omaksumista haittaavia esteitä (ks. IP/10/1609).

Komissio aikoo myös lujittaa AAL JP -ohjelman, muiden EU:n rahoittamien tutkimus- ja innovointiohjelmien sekä vuonna 2012 järjestettävän aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuoden välisiä siteitä entisestään.

Komissio keskustelee raportin perusteella Euroopan parlamentin ja EU:n ministerineuvoston kanssa ehdotettujen toimien toteuttamisen seuraavista vaiheista ja ohjelman jatkamisesta sen alkuperäisen päättymisvuoden eli vuoden 2013 jälkeen.

Tausta

AAL JP -ohjelmaan osallistuu 20 EU:n jäsenvaltiota (Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Luxemburg, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Suomi, Tanska, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta), kolme assosioitunutta maata (Israel, Norja ja Sveitsi) sekä Euroopan komissio.

Siinä tuetaan hyvän vanhenemisen edistämistä tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvin ratkaisuin, jotka voidaan saattaa markkinoille parin kolmen vuoden kuluessa ja joista voi tulla kaupallisesti kannattavia. Tämä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tuottaa suuria säästöjä sosiaali- ja terveydenhuoltokustannuksissa. Esimerkiksi etähoitoratkaisut voivat alentaa hoitopalvelujen kustannuksia jopa 30 prosenttia.

Euroopan julkinen ja yksityinen sektori investoivat yli miljardi euroa hyvään vanhenemiseen liittyvään tutkimukseen ja innovointiin: noin 600 miljoonaa euroa AAL JP -ohjelmassa, noin 400 miljoonaa EU:n tutkimuspuiteohjelmassa ja yli 50 miljoonaa euroa EU:n TVT-politiikan tukiohjelmassa.

Komission osallistuminen tietotekniikka-avusteista asumista koskevaan ohjelmaan perustuu vuonna 2007 hyväksyttyyn toimintasuunnitelmaan ”Hyvä vanhuus tietoyhteiskunnassa” (ks. IP/07/831). Sen tavoitteena on lujittaa jäsenvaltioiden tutkimusyhteistyötä EU:n rahoituksella.

Komission raportti ja korkean tason paneelin arviointiraportti ovat saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm


Side Bar