Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1726

Brüssel, 16. detsember 2010

Digitaalarengu tegevuskava: ülevaatest ilmneb väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete suur huvi ja valitsuste toetus vanurite abistamiseks kasutatavale info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale

Euroopa Komisjon esitles täna intelligentset elukeskkonda käsitleva ühisprogrammi eduaruannet, milles rõhutatakse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete suurt osa projektides, osalevate riikide tugevat rahalist toetust ning antakse soovitusi edasise edu tagamiseks. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinev 600 miljonit eurot maksev teadusuuringu ja arendustegevuse rahastamisprogramm hõlmab 23 riiki ja Euroopa Liitu ning on mõeldud eakate kodanike elukvaliteedi parandamiseks nutikate lahenduste abil. Aruanne on adresseeritud Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning on Euroopa digitaalse tegevuskava (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) ühe põhimeetmena oluline samm intelligentset elukeskkonda käsitleva ühisprogrammi tugevdamisel. Intelligentse elukeskkonna ühisprogrammiga panustatakse oluliselt tulevasse täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlevasse Euroopa innovatsioonipartnerluse katseprojekti (vt IP/10/1609).

Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Mul on hea meel, et intelligentse elukeskkonna ühisprogrammiga liitunud riigid näevad programmis rahvastiku vananemisega tegelemise olulist vahendit, mille kohta annavad tunnistust ka nende olulised rahastamiskohustused. Euroopa üha arvukama eaka elanikkonna elujärje parandamisel on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia olulise tähtsusega. Intelligentse elukeskkonna ühisprogrammiga tõestatakse, et EL saab selles valdkonnas ressursside ühendamisega saavutada kaugelt rohkem, kui liikmesriigid seda üksinda iial suudaks.

Komisjoni esimene intelligentset elukeskkonda käsitleva ühisprogrammi hindamine põhineb Euroopa Komisjoni endise voliniku Meglena Kuneva juhitud kõrgetasemelise sõltumatu toimkonna järeldustel (samuti täna avaldatud), milles antakse ülevaade intelligentse elukeskkonna ühisprogrammist demograafiliste probleemide lahendamiseks kasutatava uuendustegevuse laiemas kontekstis.

Aruandes märgitakse, et pakiliste sotsiaalsete küsimuste lahendamiseks on ühisprogrammiga liitunud 23 osalevat riiki edukalt ühendanud oma jõupingutused ja täitnud tühimiku kõrgetasemelise uurimistöö ja aktiivse, iseseisva toimetuleku jaoks vajalike ulatuslike turgu ettevalmistavate lahenduste vahel. Osalevate riikide suur rahaline panus on samuti tugevdanud intelligentse elukeskkonna ühisprogrammi. Investeeringuid tehti 2009. aastal algselt kavandatud miinimumtasemest 50% rohkem. Teine otsustav edunäitaja on väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktiivne osavõtt ühisprojektist (rohkem kui 40%).

Uued lahendused

Programmi raames töötatakse välja uued lahendused, mis on kahe-kolme aasta pärast turukasutuskõlblikud. Alates 2008. aastast on krooniliste haiguste ohjamise ja vanurite sotsiaalse suhtlemise valdkonnas algatatud rohkem kui 50 uurimus- ja uuendusprojekti. Näiteks võib tuua majapidamistöid tegevad robotid, kes aitavad inimesel säilitada sidet sotsiaalse keskkonnaga, ning aruka kodu olustiku, mis reageerib inimese liigutustele ja käitumisele ning muudab eluoluga toimetuleku hõlpsamaks.

Programmi hea tulemuse suurendamiseks soovitab komisjon lahenduste kavandamise käigus teha lõpptarbijatega tihedamat ja mõttekamat koostööd. Järjekindlamad nõuetele vastavuse ja rahastamise eeskirjad peaksid samuti aitama vähendada tegevusraskusi ja viivitusi, mis mõnikord häirivad projektide sujuvat kulgu. Komisjon töötab ka rahastamise korra kallal, et täita tühimik katseetapi ja ulatusliku kasutuse vahel. See hõlmab intelligentse elukeskkonna investeerimisfoorumi edasist toetamist ning ka intelligentse elukeskkonna ühisprogrammi võimaliku panuse arvessevõtmist täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitleva Euroopa innovatsioonipartnerluse katseprojektis. Juhtalgatuse „Innovatiivne liit” raames välja kuulutatud innovatsioonipartnerluse katseprojektiga püütakse kõrvaldada takistused rahvastiku vananemise (vt IP/10/1609) probleemide lahendamiseks kasutusele võetavate ulatuslike uuenduste teelt.

Komisjon tugevdab ka edaspidi seoseid intelligentse elukeskkonna ühisprogrammi, muude ELi rahastavate uuringu- ja uuendusprogrammide ning projekti „2012. aasta – aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta” vahel.

Kõnealuse aruande põhjal arutab komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukoguga kavandatud meetmete edasist rakendamist ning programmi jätkumist pärast selle algset lõpptähtaega 2013. aastal.

Taustteave

Intelligentse elukeskkonna ühisprogrammi on kaasatud 20 liikmesriiki (Austria, Belgia, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Luksemburg, Madalamaad, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Soome, Taani, Ungari ja Ühendkuningriik), kolm assotsieerunud riiki (Iisrael, Norra ja Šveits) ja Euroopa Komisjon.

Programmiga toetatakse väärikat vananemist käsitlevate info- ja kommunikatsioonitehnoloogiapõhiseid lahendusi, mida on võimalik kahe-kolme aastaga turule tuua ja mis oleksid majanduslikult tasuvad. Sellega luuakse uusi ärivõimalusi ja vähendatakse tohutult sotsiaal- ja tervishoiukulusid. Näiteks telehoolduslahendustega on võimalik vähendada hoolekandekulusid kuni 30%.

Euroopa avalik ja erasektor on investeerinud üle 1 miljardi euro väärikat vananemist käsitlevatesse teadusuuringutesse ja uuendustesse: umbes 600 miljonit eurot intelligentset elukeskkonda käsitlevasse ühisprogrammi, ligikaudu 400 miljonit eurot ELi teadusuuringute raamprogrammi ja üle 50 miljoni euro ELi IKT-poliitika toetusprogrammi.

Komisjon osaleb intelligentse elukeskkonna ühisprogrammis tulenevalt 2007. aasta tegevuskavast, mis käsitleb väärikat vananemist infoühiskonnas (vt IP/07/831). Tegevuskava eesmärk on ühendada ELi vahendid ja sellega tugevdada koostööd liikmesriikide vahel.

Komisjoni aruanne ning kõrgetasemelise toimkonna hindamisaruanne on kättesaadavad veebiaadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm


Side Bar