Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1726

Bρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2010

Ψηφιακό θεματολόγιο: από μια έκθεση αναφαίνεται εκδήλωση έντονου ενδιαφέροντος από τις ΜΜΕ και κυβερνητική στήριξη για ΤΠΕ υπέρ των ηλικιωμένων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα έκθεση προόδου που αφορά το κοινό πρόγραμμα Αυτόνομη διαβίωση υποβοηθούμενη από το περιβάλλον (AAL JP), από την οποία προκύπτει σημαντικό επίπεδο εμπλοκής εκ μέρους μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜME) σε έργα, ισχυρή χρηματοδοτική στήριξη από συμμετέχουσες χώρες, καθώς και συστάσεις για να εξασφαλιστεί η συνέχιση των θετικών αποτελεσμάτων. Στο εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας και ανάπτυξης, ύψους 600 εκατ. ευρώ, συμμετέχουν 23 χώρες και η ΕΕ με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων πολιτών με τη βοήθεια έξυπνων λύσεων που βασίζονται στις ΤΠΕ. Η έκθεση απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών, αποτελώντας σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του AAL JP, μιας από τις βασικές δράσεις του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη (βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200). Tο AAL JP μπορεί να έχει σημαντική συμβολή στην επερχόμενη πιλοτική Σύμπραξη ευρωπαϊκής καινοτομίας για την παράταση του επαγγελματικού βίου και την υγιή γήρανση (βλ. IP/10/1609).

Η κα Neelie Kroes, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο δήλωσε: «Χαίρομαι που, όπως προκύπτει από τις εκτεταμένες οικονομικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, οι συμμετέχουσες χώρες θεωρούν το κοινό πρόγραμμα Αυτόνομη διαβίωση υποβοηθούμενη από το περιβάλλον σημαντικό μοχλό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θέτει η γήρανση του πληθυσμού. Oι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών είναι αποφασιστικής σημασίας για τη βελτίωση της ζωής του αυξανόμενου αριθμού των ηλικιωμένων πολιτών της Ευρώπης. Το πρόγραμμα AAL δείχνει πώς, με τη συγκέντρωση των πόρων μας, η ΕΕ μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα σε αυτό το σημαντικό πεδίο από ό,τι θα μπορούσαν ποτέ τα επιμέρους κράτη μέλη».

Η πρώτη αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά το κοινό πρόγραμμα AAL βασίζεται στα συμπεράσματα (που επίσης δημοσιεύονται σήμερα) της ομάδας υψηλού επιπέδου υπό την προεδρία της πρώην Επιτρόπου κας Meglena Kuneva, η οποία εξέτασε το AAL JP στο ευρύτερο πλαίσιο της καινοτομίας που ανταποκρίνεται στις δημογραφικές προκλήσεις.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι το κοινό πρόγραμμα ήταν πολύ επιτυχές στη συνένωση των 23 συμμετεχουσών χωρών γύρω από ένα πιεστικό κοινωνικό πρόβλημα και στην κάλυψη του κενού ανάμεσα στην προηγμένη έρευνα και τις λύσεις για τη μαζική εισαγωγή στην αγορά όσον αφορά την ενεργό και ανεξάρτητη διαβίωση. Η επιτυχία του AAL JP ενισχύεται και από το σημαντικό επίπεδο των οικονομικών επενδύσεων από τις συμμετέχουσες χώρες. Το 2009 υπερέβαινε κατά 50% το ελάχιστο επίπεδο που είχε αρχικά προβλεφθεί. Ένας ακόμα αποφασιστικός δείκτης της επιτυχίας είναι η πολύ μεγάλη συμμετοχή ΜΜΕ σε κοινοπραξίες έργων (πάνω από 40%).

Νέες λύσεις

Στο πρόγραμμα αναπτύσσονται νέες λύσεις, έτοιμες προς χρήση στην αγορά εντός δύο ή τριών ετών. Από το 2008 έχουν δρομολογηθεί περισσότερα από 50 έργα έρευνας και καινοτομίας στα πεδία της διαχείρισης χρόνιων ασθενειών και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των ηλικιωμένων. Ανάμεσα στα παραδείγματα περιλαμβάνονται ρομπότ που εκτελούν δουλειές του σπιτιού, ενώ παράλληλα βοηθούν τα άτομα να παραμένουν συνδεδεμένα με τον κοινωνικό τους περίγυρο, καθώς και τα περιβάλλοντα «έξυπνου σπιτιού» που ανταποκρίνονται στις κινήσεις και τη συμπεριφορά των κατοίκων τους για να διευκολύνουν τη ζωή τους.

Αποβλέποντας στη μεγιστοποίηση της θετικής απόδοσης του προγράμματος, η Επιτροπή συνιστά στενότερη και πιο ουσιαστική συμμετοχή των τελικών χρηστών κατά τον σχεδιασμό των λύσεων. Η εισαγωγή συνεκτικότερων κανόνων επιλεξιμότητας και χρηματοδότησης αναμένεται επίσης να ελαχιστοποιήσει επιχειρησιακά προσκόμματα και καθυστερήσεις που ενίοτε επηρεάζουν την ομαλή πρόοδο των έργων. Η Επιτροπή θα εργαστεί επίσης για τον καθορισμό των όρων της χρηματοδότησης προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της «πιλοτικής φάσης» και της εισαγωγής στην αγορά σε μαζική κλίμακα. Εν προκειμένω περιλαμβάνεται η περαιτέρω υποστήριξη του φόρουμ επενδύσεων για την AAL, συνεκτιμώντας την πιθανή συμβολή του AAL JP στην πιλοτική Ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για την παράταση του επαγγελματικού βίου και την υγιή γήρανση. Η πιλοτική σύμπραξη που ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας ένωση καινοτομίας θα αντιμετωπίσει τα κωλύματα που παρεμβάλλονται στην ευρύτερη αφομοίωση των καινοτομιών οι οποίες ανταποκρίνονται στα προβλήματα της γήρανσης του πληθυσμού (βλ. IP/10/1609).

Η Επιτροπή θα ενισχύσει επίσης περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ του JP AAL, των λοιπών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και της πρωτοβουλίας για το 2012, Έτος της ενεργού γήρανσης και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.

Με βάση την εν λόγω έκθεση, η Επιτροπή θα συζητήσει πλέον με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ τα επόμενα βήματα στην εφαρμογή των προτεινόμενων αυτών δράσεων, καθώς και τη συνέχιση του προγράμματος έπειτα από την αρχική ημερομηνία λήξης του, το 2013.

Ιστορικό

Το AAL JP συγκεντρώνει 20 κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και ΗΒ), τρεις συνδεδεμένες χώρες (Ισραήλ, Νορβηγία και Ελβετία) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υποστηρίζει λύσεις ΤΠΕ για την ευγηρία, οι οποίες μπορούν να εισαχθούν στην αγορά σε δύο έως τρία χρόνια, και να καταστούν εμπορικά βιώσιμες. Προκύπτουν έτσι νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και τεράστια εξοικονόμηση στο κόστος της κοινωνικής μέριμνας και υγειονομικής περίθαλψης. Για παράδειγμα, οι λύσεις τηλεφροντίδας μπορούν να μειώσουν το κόστος των υπηρεσιών μέριμνας έως και κατά 30%.

Στην Ευρώπη, πάνω από 1 δις ευρώ επενδύονται από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στην έρευνα και την καινοτομία για την ευγηρία: περίπου 600 εκατ. ευρώ στο κοινό πρόγραμμα AAL (AAL JP), περίπου 400 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα υποστήριξης πολιτικής ΤΠΕ της ΕΕ.

Η συμμετοχή της Επιτροπής στον πρόγραμμα Αυτόνομη διαβίωση υποβοηθούμενη από το περιβάλλον είναι αποτέλεσμα ενός σχεδίου δράσης του 2007 με τίτλο «Η ευγηρία στην κοινωνία της πληροφορίας» (βλ. IP/07/831). Στόχος του είναι η ενίσχυση της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών με τα αντίστοιχα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έκθεση της Επιτροπής, καθώς και η έκθεση αξιολόγησης από την ομάδα υψηλού επιπέδου, είναι διαθέσιμες μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm


Side Bar