Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1726

Bruxelles, den 16. december 2010

Den digitale dagsorden: Stor interesse fra SMV'er og støtte fra regeringer til anvendelse af IKT til ældre

Kommissionen har i dag offentliggjort en rapport om det fælles program vedrørende "Længst muligt i eget hjem" (det fælles AAL-program), som viser en stor deltagelse af SMV'er i projekter og betydningen af den finansielle støtte, som de deltagende medlemslande yder til disse projekter. Den indeholder ligeledes anbefalinger til, hvordan der sikres en fortsat positiv udvikling. Inden for rammerne af dette program for finansiering af forskning og udvikling med et budget på 600 mio. EUR deltager 23 medlemslande og EU. Målet er at forbedre livskvaliteten for ældre medborgere gennem intelligente ikt-baserede løsninger. Rapporten retter sig mod Europa-Parlamentet og Rådet. Det er et vigtigt skridt i styrkelsen af det fælles AAL-program, som er en af nøgleaktionerne i den digitale dagsorden for Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200). Det fælles AAL-program kan yde et vigtigt bidrag til det kommende europæiske pilot-innovationspartnerskab vedrørende aktiv og sund aldring (se IP/10/1609).

EU-kommissæren med ansvar for den digitale dagsorden, Neelie Kroes, siger: "Det er glædeligt, at deltagerlandene anser det fælles program vedrørende "Længst muligt i eget hjem" som en løftestang til at løse den udfordring, der ligger i den demografiske aldring, hvilket kommer til udtryk i de betydelige finansielle forpligtelser, de har påtaget sig. Informations- og kommunikationsteknologi er af afgørende betydning, når det handler om at forbedre tilværelsen for det stadig voksende antal ældre borgere i Europa. Det fælles AAL-program viser, hvordan EU, når ressourcerne slås sammen, på dette vigtige område kan opnå langt flere resultater, end medlemsstaterne er i stand til hver for sig".

Den første evaluering af det fælles AAL-program, som Kommissionen har gennemført, er baseret på konklusionerne (som også er offentliggjort i dag) fra en ekspertgruppe under forsæde af tidligere EU-kommissær Meglena Kuneva, som gennemgik det fælles AAL-program ved at se det i en bredere innovationssammenhæng som svar på de demografiske udfordringer.

Ifølge rapporten har det fælles program været meget vellykket med hensyn til at samle de 23 deltagerlande omkring en meget stor samfundsmæssig udfordring og slå bro over kløften mellem avanceret forskning og løsninger til udbredelse i stor målestok på at leve et aktivt og selvstændigt liv i alderdommen. Det fælles AAL-programs succes er også blevet forstærket af omfanget af deltagerlandenes finansielle investeringer. De lå i 2009 på 50 % mere end det minimumsniveau, som oprindeligt var fastlagt. En anden afgørende succesindikator er den meget høje deltagelse af SMV'er i projektkonsortierne (over 40 %).

Nye løsninger

Programmet udvikler nye løsninger, som vil være klar til at blive markedsført inden for de næste to til tre år. Siden 2008 er mere end 50 forsknings- og innovationsprojekter blevet iværksat inden for forvaltning af kroniske sygdomme og social interaktion ældre imellem. Som eksempler kan nævnes robotter, der udfører husarbejde, og gør det muligt for personen at bevare forbindelsen til sit eget sociale miljø, og intelligente miljøer i hjemmet, som reagerer på beboernes bevægelser og adfærd og gør livet lettere for dem.

For at maksimere programmets positive resultater anbefaler Kommissionen, at slutbrugerne inddrages mere og på mere meningsfyldt vis i udformningen af løsninger. Mere sammenhængende regler for støtteberettigelse og finansiering bør også minimere de operationelle vanskeligheder og forsinkelser, der undertiden hindrer en gnidningsløs projektgennemførelse. Kommissionen vil også arbejde for at få etableret finansieringsmekanismer til at skabe bro mellem pilotfasen og udbredelsen på markedet i stor målestok. Det omfatter yderligere støtte til AAL-investeringsforummet og hensyntagen til det fælles AAL-programs eventuelle bidrag til det europæiske innovationspartnerskab vedrørende en aktiv og sund aldring. Det pilotpartnerskab, som er bebudet med flagskibsinitiativet "Innovation i EU", vil se på hindringer for anvendelse i stor målestok af innovation, som er målrettet løsning af de udfordringer, der ligger i den demografiske aldring (se IP/10/1609).

Kommissionen vil også styrke båndene mellem det fælles AAL-program, de øvrige EU-finansierede forsknings- og innovationsprogrammer og det europæiske år for aktiv aldring i 2012 og solidaritet mellem generationerne.

Kommissionen vil på baggrund af rapporten nu indlede drøftelser med Europa-Parlamentet og EU's Ministerråd om de næste skridt i gennemførelsen af de foreslåede foranstaltninger og videreførelsen af programmet ud over den oprindelige løbetid i 2013.

Baggrund

Der deltager tyve medlemsstater i AAL-programmet (Belgien, Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungarn og Østrig) sammen med tre associerede lande (Israel, Norge og Schweiz) samt Europa-Kommissionen.

Der ydes støtte til ikt-løsninger for ældre, som kan lanceres på markedet inden for en tidshorisont på to til tre år og blive kommercielt rentable. Dette resulterer i nye forretningsmuligheder og enorme besparelser på social- og sundhedsområdet. Eksempelvis kan teleplejeløsninger mindske omkostningerne til pleje med op til 30 %.

I Europa investerer den offentlige og private sektor over 1 mia. EUR i forskning og innovation for at sikre de ældre en god alderdom, nemlig omkring 600 mio. EUR i AAL-programmet, omkring 400 mio. EUR i EU's rammeprogram for forskning og indtil videre mere end 50 mio. EUR i EU's støtteprogram for ikt -politik.

Kommissionens deltagelse i det fælles AAL-program udløber af handlingsplanen for en god alderdom i informationssamfundet fra 2007 (se IP/07/831). Formålet er at udbygge samarbejdet mellem medlemsstaterne ved at supplere medlemsstaternes investeringer med tilsvarende EU-investeringer.

Kommissionens rapport og ekspertgruppens evalueringsrapport kan ses på:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm


Side Bar