Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1726

V Bruselu dne 16. prosince 2010

Digitální agenda: přezkum ukázal, že využití informačních a komunikačních technologií při péči o starší osoby je ve středu zájmu malých a středních podniků i veřejných orgánů

Evropská komise dnes předložila průběžnou zprávu o společném programu „Asistované žití v domácím prostředí“ (Ambient Assisted Living joint programme, AAL), která zdůrazňuje velmi vysokou míru angažovanosti malých a středních podniků (MSP) v projektech a vysokou úroveň finanční podpory ze strany účastnících se zemí. Zpráva také obsahuje doporučení, jak zajistit pokračování tohoto pozitivního trendu. Na programu financování výzkumu a vývoje dotovaném 600 miliony EUR se podílí 23 zemí a EU, přičemž cílem je zlepšit kvalitu života seniorů prostřednictvím inteligentních řešení založených na informačních a komunikačních technologiích (IKT). Zpráva je určena Evropskému parlamentu a Radě ministrů a je významným krokem k posílení společného programu AAL, který je jedním z klíčových opatření Digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199MEMO/10/200). Společný program AAL může být významným přínosem pro budoucí pilotní Evropské partnerství pro inovace v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (viz IP/10/1609).

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová uvedla: „Jsem potěšena, že účastnící se země pokládají společný program „Asistované žití v domácím prostředí“ za významný prostředek pro řešení výzvy, kterou s sebou přináší stárnutí obyvatelstva, jak o tom svědčí jejich podstatné finanční závazky. Informační a komunikační technologie jsou pro zlepšení života narůstajícího počtu evropských seniorů klíčové. Společný program AAL ukazuje, jak sdílením našich zdrojů může EU v této důležité oblasti dosáhnout mnohem více, než by mohl dosáhnout jednotlivý členský stát.

První hodnocení společného programu „Asistované žití v domácím prostředí“ se opírá o závěry (které jsou rovněž zveřejněny dnes) panelu na vysoké úrovni pod vedením bývalé členky Evropské komise Megleny Kunevové, jenž přezkoumal společný program v rámci širšího kontextu inovací, které by měly řešit demografické výzvy.

Ve zprávě se uvádí, že společný program AAL byl velmi úspěšný při nalézání shody 23 účastnících se zemí, pokud jde o naléhavý společenský úkol a vyplnění mezery mezi pokročilým výzkumem a zaváděním řešení pro aktivní a nezávislý život, která mohou být uvedena na trh v širokém měřítku. Úspěch společného programu AAL je také posílen značnou výší finančních investic od účastnících se zemí. V roce 2009 byly o 50 % vyšší, než byla původně plánovaná minimální úroveň. Dalším rozhodujícím faktorem úspěchu je velmi silná účast malých a středních podniků v projektových konsorciích (více než 40 %).

Nová řešení

V rámci programu se vyvíjejí nová řešení, která jsou připravena k uvedení na trh v horizontu dvou až tří let. Od roku 2008 bylo zahájeno více než 50 výzkumných a inovačních projektů v oblastech potírání chronických chorob a sociální interakce se seniory. Příklady zahrnují roboty provádějící domácí práce, což pomáhá lidem zůstat ve spojení se svým sociálním prostředím a prostředí „inteligentního životního prostoru“, která reagují na pohyb a chování svých obyvatel a usnadňují jim tak život.

Aby byl pozitivní přínos programu co možná největší, doporučuje Komise užší a smysluplnější zapojení konečných uživatelů během navrhování řešení. Konzistentnější způsobilost a finanční pravidla by také měla minimalizovat provozní problémy a zpoždění, které někdy ovlivňují hladký průběh projektů. Komise bude rovněž pracovat na stanovení způsobů financování, aby bylo překlenuto období mezi pilotní fází a širokým uplatněním na trhu. To zahrnuje další podporu Investičního fóra AAL a zohlednění potenciálního příspěvku společného programu AAL k pilotnímu Evropskému partnerství pro inovace v oblasti aktivního a zdravého stárnutí. Pilotní partnerství, ohlášené stěžejní iniciativou Innovation Union (Unie inovací) se bude zabývat odstraňováním překážek k širokému uplatnění inovací, které jsou odpovědí na demografické stárnutí (viz IP/10/1609).

Komise bude nadále posilovat propojení mezi společným programem AAL, dalšími výzkumnými a inovačními programy financovanými EU a Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (rok 2012).

Na základě této zprávy prodiskutuje Komise s Evropským parlamentem a Radou ministrů EU další kroky při provádění navrhovaných akcí a pokračování programu po původním datu jeho ukončení v roce 2013.

Souvislosti

Do společného programu je zapojeno 20 členských států EU (Rakousko, Belgie, Kypr, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království), tři přidružené země (Izrael, Norsko a Švýcarsko) a Evropská komise.

Podpora je určena pro technologická řešení pro stárnutí s využitím IKT, která je možné uvést na trh do dvou až tří let a která jsou komerčně životaschopná. Díky tomu vznikají nové podnikatelské příležitosti a značné úspory nákladů na sociální a zdravotní péči. Například tísňové telekomunikační spojení „telecare“ umožňuje snížit náklady na pečovatelské služby až o 30 %.

Evropský veřejný a soukromý sektor investuje do výzkumu a inovací pro důstojné stárnutí více než 1 miliardu EUR: zhruba 600 milionů EUR se investuje v rámci společného programu pro asistované žití, přibližně 400 milionů EUR prostřednictvím rámcového programu EU pro výzkum a více než 50 milionů EUR bylo dosud vydáno na program EU na podporu politiky IKT.

Komise se programu pro asistované žití účastní na základě akčního plánu „Důstojné stáří v informační společnosti“ z roku 2007 (viz IP/07/831). Jeho cílem je posílit spolupráci členských států v oblasti výzkumu při poskytnutí odpovídajících finančních prostředků EU.

Zpráva Komise a hodnotící zpráva panelu na vysoké úrovni jsou dostupné na internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm


Side Bar