Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1726

Брюксел, 16 декември 2010 г.

Програма в областта на цифровите технологии: прегледът разкрива силен интерес на малките и средни предприятия и държавна подкрепа за информационните и комуникационните технологии, които са в услуга на възрастните хора

Днес Европейската комисия представи доклад относно напредъка по Съвместната програма „Интелигентна заобикаляща срeда“ (СП ИЗС), в който се изтъква много висок процент на участие на малки и средни предприятия (МСП) в проекти, засилена финансова помощ от страна на държавите участнички и препоръки за осигуряване на постоянни положителни резултати. Програмата за финансиране на научноизследователската и развойната дейност в размер на 600 млн. EUR в 23 държави и ЕС цели да се подобри качеството на живота на по-възрастните граждани посредством интелигентни решения, основаващи се на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Докладът е адресиран до Европейския парламент и до Съвета на министрите и представлява важна крачка в развитието на СП ИЗС — едно от ключовите действия на Програмата в областта на цифровите технологии (вж IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200). Съвместната програма ИЗС може да допринесе значително за предстоящото пилотно европейско партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве (вж IP/10/1609).

Нели Крус, заместник-председател на Комисията по програмата в областта на цифровите технологии, заяви: „Радвам се, че държавите участнички разглеждат Съвместната програма „Интелигентна заобикаляща срeда“ като важен лост за преодоляване на предизвикателството на демографското застаряване, за което свидетелстват техните съществени финансови ангажименти. Информационните и комуникационните технологии са жизненоважни за подобряването на живота на растящия брой възрастни граждани в Европа. Програмата ИЗС показва по какъв начин посредством обединените си общи ресурси ЕС може да постигне много повече в тази важна област, отколкото отделните държави-членки сами.“

Първата оценка на Комисията за съвместната програма ИЗС се основава върху заключенията (публикувани също днес) на Групата на високо равнище, председателствана от бившия еврокомисар Меглена Кунева, която разгледа СП ИЗС спрямо по-широкия контекст на иновациите, които отговарят на демографските предизвикателства.

Докладът показва, че съвместната програма е постигнала голям успех в обединяването на 23-те държави участнички около неотложното социално предизвикателство и запълването на празнината между авангардните научни изследвания и разгръщането на широкомащабни пазарни решения за активен и самостоятелен живот. Успехът на съвместната програма ИЗС се засилва и от значителната степен на финансови инвестиции от държавите участнички. През 2009 г. те бяха с 50 % повече от минималното първоначално предвиждано равнище. Друг решаващ показател за успеха е засиленото участие на МСП в консорциумите за проекти (повече от 40 %).

Нови решения:

Програмата разработва нови решения, които ще са готови за употреба на пазара до две — три години. От 2008 г. насам са били стартирани повече от 50 научноизследователски и иновационни проекти в областта на управлението на хроничните заболявания и социалното взаимодействие на възрастните граждани. Примерите включват роботи, които изпълняват домашни задължения, като същевременно помагат на лицата да съхранят връзката си със социалното си обкръжение, както и „интелигентната домашна среда“, която отговаря на движенията и поведението на обитателите си с цел да улесни живота им.

За оптимизиране на положителните резултати от програмата Комисията препоръчва по-тясно и по-значително въвличане на крайните потребители в периода на създаване на решенията. По-съгласуваните правила за допустимост и финансиране също ще намалят до минимум оперативните проблеми и закъснения, които понякога засягат плавния напредък на проектите. Комисията също ще се постарае да създаде финансови изисквания за преодоляване на пропастта между „пилотната фаза“ и навлизането на широкия пазар. Това означава по-нататъшна подкрепа за Инвестиционния форум на ИЗС и отчитане на възможния принос на СП ИЗС към пилотно европейско партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве. Пилотното партньорство, провъзгласено от водещата инициатива Съюз за иновации, ще преодолява препятствията пред широкото навлизане на иновациите на пазара, което отговаря на предизвикателствата от демографското застаряване (вж IP/10/1609).

Комисията освен това ще укрепва връзките между СП ИЗС, останалите финансирани от ЕС научноизследователски и иновационни програми и 2012 г. — година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията.

Въз основа на настоящия доклад сега Комисията ще обсъди с Европейския парламент и със Съвета на министрите на ЕС следващите стъпки за прилагането на предложените действия и продължаването на програмата след предвидената ѝ първоначална дата на приключване през 2013 г.

Контекст

Съвместната програма за интелигентна заобикаляща среда обединява 20 държави-членки на ЕС (Австрия, Белгия, Кипър, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания, Швеция и Обединеното кралство), три асоциирани държави (Израел, Норвегия и Швейцария) и Европейската комисия.

Тя подкрепя решения за застаряващите хора, основаващи се на ИКТ, които могат да бъдат пуснати на пазара до две — три години и да станат търговски жизнеспособни. Това води до нови благоприятни възможности за бизнес и до огромни икономии на разходи за социални и здравни грижи. Например решенията за грижи от разстояние могат да съкратят с до 30 % разходите за услуги по гледане на възрастни хора.

Публичният и частният сектор в Европа инвестират повече от 1 милиард EUR в научните изследвания и иновации за повишаване на качеството на живот на застаряващите хора: около 600 милиона EUR по съвместната програма за интелигентна заобикаляща среда (СП ИЗС), приблизително 400 милиона EUR по рамковата програма на ЕС за научни изследвания и повече от 50 милиона EUR досега по програмата за подкрепа на политиката в областта на ИКТ.

Участието на Комисията в програмата за интелигентна заобикаляща среда произтича от плана за действие „Да остаряваме достойно в информационното общество“ от 2007 г. (вж. IP/07/831). Неговата цел е засилване на научноизследователското сътрудничество между държавите-членки чрез предоставянето от ЕС на съответни финансови средства.

Докладът на Комисията и докладът за оценка от Групата на високо равнище са на разположение на:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/aal/interim_review/index_en.htm


Side Bar