Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1722

V Bruseli 15. decembra 2010

Komisár Piebalgs a generálny sekretár Fóra tichomorských ostrovov Slade uvádzajú spoločnú iniciatívu v oblasti zmeny klímy

Komisár pre rozvoj Andris Piebalgs a generálny sekretár sekretariátu Fóra tichomorských ostrovov Tuiloma Neroni Slade dnes uviedli „Spoločnú iniciatívu v oblasti zmeny klímy“, ktorá nadväzuje na konferenciu o zmene klímy v Cancúne. Jej cieľom je mobilizovať členské štáty EÚ a medzinárodných partnerov k spoločnému úsiliu, ktorého cieľom je posilniť kapacity tichomorských krajín, aby mohli efektívnejším spôsobom riešiť dosahy zmeny klímy. Tieto krajiny sú asi najviac vystavené vplyvom zmeny klímy. Cieľom tejto iniciatívy je zaistiť, aby bola primeraná časť medzinárodných prostriedkov určených na oblasť boja proti zmene klímy pridelená tichomorským krajinám. Komisia stojí na čele úsilia EÚ pri podpore tichomorských ostrovov v oblasti riešenia dôsledkov zmeny klímy a na obdobie rokov 2008 - 2013 vyčlenila na túto oblasť prostriedky v celkovej výške 90 miliónov EUR.

Komisár Piebalgs povedal: „EÚ potvrdzuje svoju vedúcu úlohu v podpore partnerov čeliacich zmene klímy a najmä tých, ktorí ňou sú najviac ohrození. Musíme zabrániť tomu, aby v dôsledku katastrofálnych účinkov zmeny klímy upadli milióny ľudí do extrémnej chudoby. Spoločná iniciatíva je výzvou pre medzinárodné spoločenstvo, aby svoje úsilie zosúladilo s úsilím EÚ a aby Tichomoriu poskytlo vysoko účinnú pomoc v súvislosti so zmenou klímy.

Generálny sekretár Slade uviedol: „Vedúce osobnosti fóra označili zmenu klímy za v súčasnosti najväčšiu výzvu, pričom región fóra je aj naďalej veľmi exponovaným regiónom, pokiaľ ide o ohrozenie existencie, bezpečnosti a celkového blaha národov Tichomoria. Spoločná iniciatíva krajín Tichomoria a EÚ je dôležitou ukážkou partnerstva medzi tichomorským regiónom a Európskou úniou, ktorá poskytuje praktickú podporu našim členským štátom pri riešení hlavných výziev, ktorým čelíme všetci. Fórum vyjadruje nádej, že táto spoločná iniciatíva bude ostatných členov medzinárodného spoločenstva inšpirovať k tomu, aby potreby najexponovanejších krajín boli aj naďalej v popredí úsilia globálneho spoločenstva pri riešení dosahov zmeny klímy.“

Vzhľadom na povahu a rozsah problémov, ktorým naši partneri čelia, sa Komisia a Fórum tichomorských ostrovov dohodli na spoločnej iniciatíve s cieľom povzbudiť (a v prípade potreby im podporiť) členské štáty EÚ a medzinárodných partnerov k tomu, aby v oblasti zmeny klímy, aby zvyšovali podiel medzinárodných prostriedkov v oblasti zmeny klímy určený pre tichomorské krajiny a aby v tejto súvislosti zabezpečili efektívnejšie a koordinovanejšie metódy dosahovania výsledkov.

Prvým krokom k vytvoreniu spoločnej integrovanej stratégie riešenia otázky zmeny klímy v Tichomorí je memorandum o porozumení. Európska komisia a sekretariát fóra budú v spolupráci so svojimi príslušnými členskými štátmi, inštitúciami, zástupcami občianskej spoločnosti a súkromného sektora pracovať na vytvorení spoločného akčného plánu, do ktorého budú zahrnuté aj zámorské krajiny a územia. Spoločný akčný plán bude počas návštevy komisára Piebalgsa v Tichomorí v roku 2011 predložený na regionálnej konferencii o zmene klímy za účasti najvyšších politických predstaviteľov.

Krehká situácia na tichomorských ostrovoch

Keďže 50 % obyvateľov tichomorských ostrovov žije v blízkosti morského pobrežia, miestne populácie sú najviac vystavené takým hrozbám, ako je zvyšovanie hladiny mora alebo extrémne počasie, a to v súvislosti s hospodárskymi príležitosťami (vplyv na zdroje rýb, na cestovný ruch), ako aj s obživou. Štáty v tomto regióne majú obmedzené možnosti hospodárskeho rastu, čelia obmedzeniam v štrukturálnych kapacitách a sú veľmi exponované vo vzťahu k periodickým prírodným katastrofám. Zmena klímy môže ešte viac zvýšiť napätie v súvislosti s obmedzenými zdrojmi, ako je pôda alebo voda, môže vplývať na poľnohospodárstvo a brzdiť pokrok na ceste k dosiahnutiu rozvojových cieľov tisícročia.

Súvislosti programov v oblasti zmeny klímy financovaných Komisiou

Komisia stojí na čele úsilia EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce s krajinami Tichomoria, kde na obdobie rokov 2008 – 2013 na tieto účely vyčlenila viac ako 600 miliónov EUR. Okrem toho EÚ v rámci združenia EÚ – ZKÚ (zámorské krajiny a územia) za rovnaké obdobie vyčlenila 70,49 milióna EUR na rozvojové projekty v zámorských krajinách a územiach nachádzajúcich sa v Tichomorí. V posledných rokoch patrilo riešenie dôsledkov zmeny klímy k jedným z hlavných priorít, na čo bolo vynaložených 90 miliónov EUR na programy uskutočňované na úrovni jednotlivých krajín, ako aj celého regiónu. Zameriavajú sa najmä na opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy, trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi, na obnoviteľné zdroje energie a pripravenosť na prírodné katastrofy.

Programy realizované na súostroví Vanuatu a Šalamúnových ostrovoch majú napríklad posilniť kapacity prispôsobiť sa zmene klímy, a to prostredníctvom zvýšenia ich celkového chápania dôsledkov zmeny klímy. Zameriavajú sa tiež na zvýšenie odolnosti voči zmene klímy a zníženie rizika prírodných katastrof v kľúčových sektoroch. Na regionálnej úrovni podporujú programy EÚ strategické opatrenia v oblasti prispôsobovania sa zmene klímy, a to posilňovaním budovania kapacít, zvyšovaním angažovanosti miestnych spoločenstiev a podporovaním aplikovaného výskumu. Programy súvisiace so zmenou klímy sú financované aj z Európskeho rozvojového fondu. Napríklad vo Federatívnych štátoch Mikronézie, na Kiribati, Marshallovych ostrovoch, Niue, Nauru, Palau a súostroví Tonga , sa opatrenia EÚ zameriavajú predovšetkým na obnoviteľné zdroje energie. Ich cieľom je podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovať energetickú účinnosť, čo pomôže k zníženiu závislosti na fosílnych palivách a zlepší kvalitu života v dotknutých krajinách.

Ďalším príkladom je projekt „INTEGRE“, ktorý vyvinuli ostrovy Wallis a Futuna, Nová Kaledónia, Francúzska Polynézia, Pitcairnove ostrovy, a tichomorské zámorské krajiny a územia pridružených k EÚ. Tento projekt v hodnote 12 miliónov EUR sa zameriava na opatrenia v oblasti ochrany životného prostredia a riadenia prírodných zdrojov a ostrovných ekosystémov, pričom všeobecným cieľom je prispôsobenie sa zmene klímy. V rámci tohto projektu sa budú v zámorských krajinách a územiach realizovať projekty už uskutočnené v tichomorských štátoch, čím sa v uvedených oblastiach posilní regionálna spolupráca. Projekt umožní najmä vytváranie kontaktov medzi jednotlivými krajinami. Na riadení tohto projektu sa bude podieľať sekretariát Tichomorského spoločenstva.

Ďalšie informácie:

MEMO/10/685

MEMO/10/360

GR DEV http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

GR AIDCO http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Sekretariát Fóra tichomorských ostrovov - http://www.forumsec.org.fj/index.cfm


Side Bar