Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1721

Bryssel den 15 december 2010

Miljö: Kommissionen inleder samråd om Life+ och Natura 2000

EU-kommissionen har lanserat två webbsamråd på miljöområdet. Det ena samrådet gäller det finansieringsinstrument för miljön som ska följa på Life+-instrumentet som löper ut i slutet av 2013. Det andra gäller finansieringen av Natura 2000 – EU:s nätverk av skyddade områden. Båda samråden pågår fram till mitten av februari 2011.

I fråga om Life+ vill man få in synpunkter om mål, prioriteringar och stödfunktioner. Webbsamrådet ingår i ett mer omfattande allmänt samråd. Kommissionen kommer att använda resultaten för att ta fram ett förslag till nytt instrument. Särskilt välkomnas synpunkter från nationella, regionala och lokala myndigheter, miljöaktörer, den privata sektorn samt allmänheten. Samrådet äger rum på sex EU-språk (engelska, franska, italienska, polska, spanska och tyska), består av 19 frågor och pågår till och med den 15 februari 2011. Sedan 1992 har Life bidragit med mer än 2 miljarder euro till miljöskyddet. Länken till samrådet är följande: http://ec.europa.eu/environment/consultations/life.htm#_en.htm

Samrådet om finansieringen av Natura 2000 kommer att utmynna i ett meddelande som sannolikt publiceras sommaren 2011 och som utvärderar dagens finansiering av nätverket. Samrådet ska ge svar på om den metod som hittills använts varit lämpad för att utnyttja nätverket på ett korrekt sätt. Vidare vill man finna sätt att ytterligare förbättra resultaten. Offentliga myndigheter, privata sektorn, miljöaktörer och övriga intresserade bland allmänheten uppmanas att lämna synpunkter. Samrådet består av tio frågor men andra inlägg och kommentarer uppskattas också. Natura 2000, hörnstenen i EU:s politik för biologisk mångfald, är det största sammanlänkade nätverket av skyddade områden i världen. Idag täcker det nästan 18 % av EU:s landareal. Samrådet som äger rum på sex språk avslutas den 17 februari 2011. Se http://ec.europa.eu/environment/consultations/natura2000_en.htm


Side Bar