Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1721

Брюксел, 15 декември 2010 г.

Околна среда: Комисията започва допитвания във връзка с LIFE+ и Натура 2000

Европейската комисия започна две онлайн допитвания в областта на околната среда. Първото допитване се отнася до следващия финансов инструмент за околната среда, който ще замести инструмента LIFE+ след изтичането на неговия срок на действие в края на 2013 г. Второто допитване засяга финансирането на Натура 2000, мрежата на ЕС от защитени зони. Двете допитвания продължават до средата на месец февруари 2011 г.

По отношение на LIFE+ се търсят мнения относно целите, приоритетите и начините за подпомагане. Онлайн допитването е част от по-широка обществена консултация и Комисията ще използва получените резултати при формулиране на предложение за нов инструмент. Особено ценни биха били мненията на национални, регионални и местни администрации, заинтересовани страни от областта на околната среда, частния сектор, както и на широката общественост. Допитването включва 19 въпроса, които са на разположение на шест от официалните езици на ЕС. В него може да се участва до 15 февруари, а езиците, на които може да се представят отговорите, са английски, френски, испански, италиански, немски и полски. От 1992 година насам по LIFE са предоставени над 2 млрд. EUR за опазване на околната среда. В допитването може да се участва на следния уебсайт: http://ec.europa.eu/environment/consultations/life.htm#_en.htm.

Резултатите от второто допитване, относно финансирането на Натура 2000, ще бъдат включени в съобщение, предвидено за лятото на 2011 г., в което ще се направи оценка на настоящия подход за финансиране на мрежата. В допитването се поставя въпросът дали прилаганият досега подход е подходящ за ефективното изграждане на мрежата и се разглеждат начини за подобряване на постигнатите до днес успехи. Търси се мнението на обществените органи, частния сектор, заинтересованите страни от областта на околната среда, както и на заинтересовани граждани. Допитването включва 10 въпроса, но се насърчават и отворени отговори и коментари. Натура 2000, крайъгълен камък на политиката на ЕС в областта на биоразнообразието, представлява най-голямата взаимосвързана мрежа от защитени зони в света. Понастоящем тя покрива почти 18 % от сухоземната площ на ЕС. В допитването може да се участва до 17 февруари 2011 г. на шест от езиците на ЕС. Виж http://ec.europa.eu/environment/consultations/natura2000_en.htm


Side Bar