Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1720

Bryssel den 15 december 2010

Kommissionen välkomnar en överenskommelse om det europeiska medborgarinitiativet

Europeiska kommissionen välkomnar varmt dagens beslut om det europeiska medborgarinitiativet, som för första gången gör det möjligt för EU-invånarna att direkt föreslå ny EU-lagstiftning. Medborgarinitiativet infördes genom Lissabonfördraget och innebär att minst en miljon medborgare från minst en tredjedel av EU:s medlemsländer kan uppmana EU-kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag på områden där kommissionen har befogenhet att göra detta. Organisatörerna bakom ett medborgarinitiativ – en medborgarkommitté bestående av minst sju personer bosatta i minst sju av medlemsländerna – har ett år på sig att samla in underskrifter och kommissionen har tre månader på sig att granska ett initiativ och besluta hur man ska agera. På begäran av rådet kommer lagstiftningen om det europeiska medborgarinitiativet att börja gälla redan ett år efter att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, vilket innebär att de första initiativen kan beaktas från och med början av 2012.

”Jag gläder mig över att parlamentet och rådet har lyckats nå en överenskommelse om medborgarinitiativet så snabbt”, sade Maroš Šefčovič, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och administration. ”Det europeiska medborgarinitiativet innebär att en helt ny form av deltagandedemokrati införs i EU. ”Det är ett stort steg framåt i fråga om EU:s demokratiska liv. Det är ett konkret exempel på hur EU kan föras närmare medborgarna och det kommer att leda till en livlig debatt om vad vi gör i Bryssel och på så sätt, hoppas vi, bidra till utvecklingen av ett verkligt europeiskt offentligt rum.”

Vilken form kommer medborgarinitiativet att ha?

Ett initiativ måste stödjas av minst en miljon personer från minst en tredjedel av medlemsländerna. Det minsta antal underskrifter som krävs i varje medlemsland beräknas genom att multiplicera det antal ledamöter av Europaparlamentet som landet har med 750. Minimiåldern för dem som undertecknar ett medborgarinitiativ ska vara den ålder som ger rösträtt i valen till Europaparlamentet. Initiativen måste registreras via Internet i ett register som kommissionen gör tillgängligt – registrering kan vägras om initiativet klart strider mot EU:s grundläggande värderingar eller faller klart utanför ramen för kommissionens befogenheter att föreslå den begärda rättsakten. Underskrifterna kan antingen samlas in på papper eller på Internet, och organisatörerna har ett år på sig att samla in de underskrifter som krävs efter det att kommissionen har bekräftat att förslaget har registrerats. För att underlätta och säkra insamlingen av underskrifter via Internet kommer kommissionen att utveckla tekniska standarder och upprätta och underhålla en öppen programvara som tillhandahålls kostnadsfritt.

Hur kommer kommissionen att hantera ett initiativ?

När underskrifterna har samlats in och kontrollerats av medlemsländerna måste medborgarinitiativet överlämnas till kommissionen. Från den tidpunkten har kommissionen tre månader på sig att granska begäran som medborgarna gjort. Under tiden tas organisatörerna emot vid kommissionen och de får också möjlighet att presentera sitt initiativ vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet. Kommissionen lägger sedan fram sina slutsatser i ett offentligt dokument om initiativet och åtgärden, om den avser att vidta någon sådan, och förklarar hur den resonerar.

Skyddsklausul

Förslaget syftar till att garantera att förfarandena för att lansera ett medborgarinitiativ är enkla, användarvänliga och tillgängliga för alla, och att de inte är för betungande för de nationella myndigheterna. Det är viktigt att detta nya inslag i den demokratiska processen är trovärdigt och fullt ut säkerställer behovet av skydd av personuppgifter. Det får heller inte missbrukas eller utnyttjas för bedrägerier. Medborgarinitiativet påverkar inte kommissionens rätt att ta initiativ till lagstiftning, men det kommer att tvinga kommissionen att på allvar beakta framställningar som stöds av minst en miljon EU-medborgare.

Mer information finns på webbplatsen för GD Energi och transport:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_sv.htm


Side Bar