Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1720

V Bruseli 15. decembra 2010

Komisia víta dohodu o európskej iniciatíve občanov

Európska komisia víta dnešnú dohodu o európskej iniciatíve občanov, ktorá prvýkrát umožní občanom priamo navrhovať nové právne predpisy EÚ. Európska iniciatíva občanov – inovácia z Lisabonskej zmluvy – umožní, aby minimálne jeden milión občanov z aspoň štvrtiny členských štátov EÚ vyzval Európsku komisiu, aby predložila legislatívne návrhy v oblastiach, v ktorých má Komisia príslušné právomoci. Organizátori iniciatívy občanov – občianske výbory pozostávajúce z aspoň siedmich občanov, ktorí sú rezidentmi spolu aspoň siedmich rôznych členských štátov – budú mať k dispozícii jeden rok na zozbieranie podpisov a Komisia potom tri mesiace na preskúmanie iniciatívy a rozhodnutie, či na ňu bude reagovať. Na žiadosť Rady sa legislatíva týkajúca sa európskej iniciatívy občanov začne uplatňovať jeden rok po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. To znamená, že s prvými iniciatívami možno počítať od začiatku roka 2012.

„Som rád, že sa Parlament a Rada tak rýchlo dohodli na iniciatíve občanov“, povedal Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie, zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu. „Európska iniciatíva občanov zavedie v EÚ úplne novú formu účasti občanov na demokratickom procese. Pre demokratický život v Únii je to skutočný krok vpred. Je to konkrétny príklad priblíženia Európy k jej občanom. Posilni cezhraničné rozhovory o tom, čo robíme v Bruseli, čím, ako dúfame, prispeje k rozvoju skutočného európskeho verejného priestoru.“

Akú podobu bude mať iniciatíva občanov?

Iniciatívy sa musí zúčastniť aspoň milión občanov z aspoň jednej štvrtiny členských štátov. Minimálny počet požadovaných podpisov pre každý z týchto členských štátov sa vypočíta tak, že sa vynásobí počet poslancov daného štátu v Európskom parlamente koeficientom 750. Minimálna veková hranica pre signatárov bude vek, od ktorého majú občania právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu. Navrhované iniciatívy sa musia zaregistrovať do online registra Komisie – registráciu možno zamietnuť, ak iniciatíva očividne odporuje základným hodnotám EÚ alebo ide zjavne nad rámec právomocí Komisie, pokiaľ ide o návrh požadovaného právneho aktu. Vyjadrenia podpory možno zbierať v písanej alebo online podobe a organizátori budú mať na zozbieranie potrebných podpisov k dispozícii jeden rok, ktorý začne plynúť od chvíle, kedy Komisia potvrdí registráciu návrhu. Aby sa online zbieranie vyjadrení podpory uľahčilo a zabezpečilo, Komisia vypracuje technické normy a vytvorí a bude spravovať otvorený zdrojový softvér, ktorý bude bezplatne k dispozícii.

Ako bude Komisia s každou iniciatívou nakladať?

Po zozbieraní podpisov a ich overení členskými štátmi musí byť iniciatíva občanov predložená Komisii. Od tej chvíle bude mať Komisia k dispozícii tri mesiace na preskúmanie požiadavky občanov. Organizáti budú zatiaľ prijatí v Komisii a dostanú aj príležitosť prezentovať svoju iniciatívu na verejnom vypočutí v Európskom parlamente. Komisia potom vo verejnom dokumente uvedie svoje závery týkajúce sa iniciatívy a prípadných ďalších krokov, ktoré má v úmysle podniknúť, a vysvetlí prečo.

Ochranné opatrenia

Cieľom dohody je zabezpečiť, aby postupy na začatie iniciatívy občanov boli jednoduché, zrozumiteľné a prístupné pre všetkých používateľov a aby nepredstavovali príliš veľkú záťaž pre vnútroštátne orgány. Je dôležité, aby tento nový prvok demokratického procesu bol dôveryhodný, aby v plnej miere zabezpečoval ochranu údajov a aby ho nebolo možné zneužiť alebo sfalšovať. Aj keď sa iniciatíva občanov nedotýka práva Európskej komisie na iniciatívu v legislatívnej oblasti, Komisia sa bude musieť požiadavkou pochádzajúcou od aspoň jedného milióna občanov vážne zaoberať.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na webovej stránke európskej iniciatívy občanov:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_sk.htm


Side Bar