Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1720

Briselē, 2010. gada 15. decembrī

Komisija pauž gandarījumu par vienošanos attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu

Eiropas Komisija priecājas par šodien panākto vienošanos attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kas pirmo reizi ļaus pilsoņiem tieši ierosināt jaunus ES tiesību aktus. Iniciatīva, kas ietverta Lisabonas līgumā, ļaus vismaz miljonam Eiropas pilsoņu no vismaz ceturtdaļas ES dalībvalstu vērsties Eiropas Komisijā un iesniegt tiesību aktu priekšlikumus jomās, kurās Eiropas Komisija ir kompetenta sagatavot tiesību aktus. Pilsoņu iniciatīvas organizētājiem – pilsoņu komitejai, kurā ir vismaz septiņi pārstāvji no vismaz septiņām dažādām dalībvalstīm, gada laikā būs jāsavāc paraksti, un Komisijai būs trīs mēneši, lai pārbaudītu iniciatīvu un pieņemtu lēmumu par turpmāko rīcību. Pēc Padomes pieprasījuma tiesību aktus par Eiropas pilsoņu iniciatīvu sāks piemērot tikai gadu pēc to publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī, tas nozīmē, minētais mehānisms sāks darboties 2012. gada sākumā.

"Priecājos, ka Parlaments un Padome tik ātri ir panākuši vienošanos par Pilsoņu iniciatīvu,” teica Komisijas priekšsēdētāja vietnieks iestāžu attiecību un administratīvajos jautājumos Marošs Šefčovičs. "Eiropas Pilsoņu iniciatīva ieviesīs pilnīgi jaunu līdzdalības demokrātijas veidu Eiropas Savienībā. Tas ir liels sasniegums Savienības demokrātiskajā dzīvē. Tas ir konkrēts piemērs tam, kā padarīt Eiropu tuvāku tās pilsoņiem. Tas veicinās pārrobežu diskusijas par darbu Briselē un, mēs ceram, tādā veidā sekmēs patiesas Eiropas sabiedriskās vides veidošanu."

Kāda veidā izpaudīsies pilsoņu iniciatīva?

Iniciatīvu ir jāatbalsta vismaz vienam miljonam pilsoņu no vismaz ceturtdaļas dalībvalstu. Minimālo parakstītāju skaitu katrā dalībvalstī aprēķinās, dalībvalsts Eiropas Parlamenta deputātu skaitu reizinot ar koeficientu 750. Parakstītāju minimālais vecums būs vecums, no kura personas ir tiesīgas balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Ierosinātās iniciatīvas būs jāreģistrē tiešsaistes reģistrā, ko izveidos Komisija, reģistrāciju varēs atteikt, ja iniciatīva acīmredzami ir pretrunā ar ES pamatvērtībām vai ja tā acīmredzami neietilpst Komisijas kompetencē ierosināt pieprasīto tiesību aktu. Atbalsta apliecinājumus var vākt papīra vai elektroniskā formātā. Organizētājiem tiks dots viens gads, lai savāktu vajadzīgo parakstu skaitu pēc tam, kad Komisija būs apstiprinājusi priekšlikuma reģistrāciju. Lai veicinātu un nodrošinātu elektronisku atbalsta apliecinājumu vākšanu, Komisija sagatavos tehniskos standartus, kā arī izstrādās un nodrošinās bezmaksas piekļuvi atvērtā pirmkoda programmatūrai.

Ko Komisija darīs ar iniciatīvu?

Tiklīdz paraksti ir savākti un dalībvalstis tos ir pārbaudījušas, pilsoņu iniciatīva ir jāiesniedz Komisijai. No šā brīža Komisijai ir trīs mēneši, lai pilsoņu pieprasījumu pārbaudītu. Tajā pat laikā organizētāji tiks aicināti uz Komisiju un viņiem būs arī iespēja atklātā izskatīšanā Eiropas Parlamentā iepazīstināt ar savu iniciatīvu. Pēc tam Komisija publiski pieejamā dokumentā izklāstīs savus secinājumus par iniciatīvu un vajadzības gadījumā minēs vēlamos pasākumus, ko tā gatavojas veikt, kā arī izskaidros savus apsvērumus.

Aizsargpasākumi

Vienošanās mērķis ir nodrošināt, lai procedūras pilsoņu iniciatīvas uzsākšanai būtu vienkāršas, viegli piemērojamas un visiem pieejamas un neradītu pārāk lielu slogu valstu iestādēm. Ir svarīgi, lai šis jaunais demokrātiskais process būtu uzticams, pilnībā nodrošinātu datu aizsardzību un lai to nevarētu izmantot ļaunprātīgi vai krāpšanas nolūkā. Kaut arī tā neietekmē Komisijas tiesību aktu ierosināšanas tiesības, pilsoņu iniciatīva liks Komisijai nopietni apsvērt lūgumu, ko atbalsta vismaz viens miljons pilsoņu.

Plašākai informācijai skatīt Eiropas pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietni:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_lv.htm


Side Bar