Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1720

2010 m. gruodžio 15 d., Briuselis

Komisija palankiai vertina susitarimą dėl Europos piliečių iniciatyvos

Europos Komisija šiltai pritaria šiandien pasiektam susitarimui dėl Europos piliečių iniciatyvos, kuriuo piliečiams pirmą kartą bus sudarytos sąlygos tiesiogiai siūlyti naujus ES teisės aktus. Europos piliečių iniciatyva – Lisabonos sutartyje numatyta naujovė: bent milijonas piliečių ne mažiau kaip iš ketvirtadalio ES valstybių narių galės raginti Europos Komisiją teikti jos kompetencijai priklausančius teisės aktų pasiūlymus. Piliečių iniciatyvos organizatoriai – piliečių komitetas, kurį sudaro ne mažiau kaip septyni piliečiai, gyvenantys ne mažiau kaip septyniose skirtingose valstybėse narėse, – turės vienus metus parašams surinkti, o Komisija per tris mėnesius turės išnagrinėti iniciatyvą ir priimti sprendimą dėl tolesnių su ja susijusių veiksmų. Tarybos prašymu su Europos piliečių iniciatyva susiję teisės aktai bus pradedami taikyti tik praėjus vieniems metams po jų paskelbimo Oficialiajame leidinyje – tai reiškia, kad pirmosios iniciatyvos galės būti svarstomos nuo 2012 m. pradžios.

„Džiaugiuosi, kad Parlamentas ir Taryba taip greitai susitarė dėl piliečių iniciatyvos, – sakė už institucijų ryšius ir administravimą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius. – Europos piliečių iniciatyva bus visiškai nauja dalyvaujamosios demokratijos forma ES. Tai didelis postūmis Sąjungos demokratiniame gyvenime. Tai konkretus Europos artėjimo prie savo piliečių pavyzdys. Tai paskatins tarpvalstybines diskusijas dėl to, kas veikiama Briuselyje, ir, tikimės, padės plėtoti tikrą europietišką viešąją erdvę.“

Kokia forma piliečių iniciatyva bus teikiama?

Iniciatyvą turi paremti bent vienas milijonas piliečių iš ne mažiau kaip vieno ketvirčio valstybių narių. Mažiausias būtinų parašų skaičius kiekvienoje iš tų valstybių narių bus apskaičiuojamas dauginant tos šalies Europos Parlamento narių skaičių iš daugiklio 750. Mažiausias pasirašančiųjų amžius bus amžius, kurio sulaukę piliečiai gali balsuoti Europos Parlamento rinkimuose. Siūlomos iniciatyvos turi būti registruojamos Komisijos pateiktame internetiniame registre. Užregistruota iniciatyva gali būti atmesta, jeigu akivaizdu, kad ji prieštarauja ES pagrindinėms vertybėms arba neatitinka Komisijos įgaliojimų siūlyti prašomą teisės aktą. Paramos pareiškimai gali būti renkami popieriuje arba elektroniniu būdu; būtinus parašus organizatoriai turi surinkti per vienus metus, Komisijai patvirtinus, kad pasiūlymas užregistruotas. Kad elektroniniu būdu paramos pareiškimus rinkti būtų lengviau ir saugiau, Komisija parengs techninius standartus, sukurs ir prižiūrės nemokamą atvirąją programinę įrangą.

Kokių veiksmų Komisija imsis dėl iniciatyvos?

Surinkus parašus ir valstybėms narėms patikrinus jų tikrumą, piliečių iniciatyva turi būti teikiama Komisijai. Pateiktą piliečių prašymą Komisija turės išnagrinėti per tris mėnesius. Per tą laikotarpį organizatoriai galės lankytis Komisijoje ir taip pat turės galimybę pristatyti savo iniciatyvą per viešąjį klausymą Europos Parlamente. Tada Komisija viešame dokumente išdėstys savo išvadas dėl iniciatyvos ir, jei reikės, veiksmus, kurių ketina imtis, ir juos pagrįs.

Apsaugos priemonės

Susitarimu siekiama užtikrinti, kad piliečių iniciatyvos pateikimo procedūros būtų paprastos, lengvai taikomos ir visiems prieinamos, o nacionalinės institucijos nepatirtų pernelyg didelės naštos. Itin svarbu, kad ši demokratinio proceso naujovė būtų patikima, kad būtų visiškai užtikrinama duomenų apsauga, ir kad piliečių iniciatyva nebūtų galima naudotis piktnaudžiaujant arba sukčiaujant. Piliečių iniciatyva Komisijos teisėkūros iniciatyvos teisei įtakos neturi, tačiau Komisija bus įpareigota rimtai įvertinti prašymą, kurį palaiko bent 1 milijonas piliečių.

Daugiau informacijos galima rasti EPI interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_lt.htm


Side Bar