Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1720

Bryssel 15. joulukuuta 2010

EU:n kansalaisaloitteesta sopimus

EU:n kansalaisaloitteesta on tänään päästy sopimukseen. Kansalaisaloite on Lissabonin sopimukseen sisältyvä uudistus, ja kansalaiset saavat nyt mahdollisuuden esittää suoraan uutta EU-lainsäädäntöä. Vähintään miljoona kansalaista vähintään yhdestä neljäsosasta EU:n jäsenvaltioita voi pyytää Euroopan komissiota tekemään säädösehdotuksia aloilla, joilla komissiolla on toimivalta niitä tehdä. Kansalaisaloitteen järjestää kansalaiskomitea. Komiteassa on oltava vähintään seitsemän kansalaista, jotka asuvat vähintään seitsemässä eri jäsenvaltiossa. Komitealla on vuosi aikaa kerätä allekirjoitukset, ja komission on tutkittava aloite kolmessa kuukaudessa ja päätettävä, miten sen suhteen menetellään. Neuvoston pyynnöstä EU:n kansalaisaloitetta koskevaa lainsäädäntöä aletaan soveltaa vasta vuoden kuluttua siitä, kun se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Ensimmäisiä aloitteita voidaan siis käsitellä vuoden 2012 alkupuolella.

Institutionaalisista suhteista ja hallinnosta vastaava komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič on tyytyväinen parlamentin ja neuvoston päästyä näin nopeasti sopimukseen kansalaisaloitteesta. ”Kansalaisaloite tuo EU:hun aivan uudenlaisen osallistuvan demokratian muodon. Se edistää merkittävästi demokratiaa unionissa. Kansalaisaloite on konkreettinen esimerkki EU:n tuomisesta lähemmäs kansalaisia. Se herättää myös kansainvälistä keskustelua siitä, mitä Brysselissä oikein tehdään, ja myötävaikuttaa toivottavasti todellisen eurooppalaisen julkisen tilan kehittymiseen”.

Missä muodossa kansalaisaloite esitetään?

Aloitteella on oltava yhteensä vähintään miljoona allekirjoittajaa ainakin yhdestä neljäsosasta jäsenvaltioita. Kussakin jäsenvaltiossa vaadittava allekirjoitusten vähimmäismäärä lasketaan kertomalla kyseistä valtiota edustavien Euroopan parlamentin jäsenten määrä 750:llä. Allekirjoittajien vähimmäisikäraja on sama kuin äänestysikäraja Euroopan parlamentin vaaleissa. Ehdotetut aloitteet on rekisteröitävä komission perustamaan sähköiseen rekisteriin. Rekisteröinti voidaan evätä, jos aloite on selvästi EU:n perusarvojen vastainen tai jos se ei selvästikään kuulu asioihin, joista komissiolla on valtuudet tehdä säädösehdotuksia. Tuenilmaisut voidaan kerätä paperilla tai internetissä. Sen jälkeen, kun komissio on vahvistanut ehdotuksen rekisteröinnin, aloitteen järjestäjillä on vuosi aikaa kerätä tarvittavat allekirjoitukset. Jotta tuenilmaisujen kerääminen internetissä olisi helpompaa ja varmempaa, komissio laatii sitä varten tekniset standardit sekä luo ilmaisen avoimen lähdekoodin ohjelmiston, jota se ylläpitää.

Millä tavalla komissio käsittelee aloitetta?

Kun allekirjoitukset on kerätty ja jäsenvaltiot ovat ne tarkistaneet, kansalaisaloite jätetään komissiolle. Komissiolla on tästä lukien kolme kuukautta aikaa tutkia kansalaisten pyyntö. Sillä välin aloitteen järjestäjät otetaan vastaan komissiossa, ja heillä on myös mahdollisuus esitellä aloitteensa Euroopan parlamentin järjestämässä julkisessa kuulemisessa. Komissio esittää julkisessa asiakirjassa päätelmänsä aloitteesta ja kertoo, mitä se aikoo aloitteen suhteen tehdä, sekä perustelee päätöksensä.

Suojatoimet

Sopimuksella pyritään huolehtimaan siitä, että menettelyt kansalaisaloitteen käynnistämiseksi ovat yksinkertaisia, käyttäjäystävällisiä ja kaikkien kansalaisten saatavilla ja etteivät ne lisää liikaa jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta. On tärkeää, että tämä uusi demokratian ilmentymä toimii uskottavasti ja kaikilta osin tietosuojan säilyttäen ja ettei se ole altis väärinkäytölle eikä petoksille. Kansalaisaloite ei vaikuta komission oikeuteen tehdä säädösaloitteita, mutta se velvoittaa komission ottamaan vähintään miljoonan ihmisen kannattamat ehdotukset tarkkaan harkintaan.

Lisätietoja kansalaisaloitesivuilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_fi.htm


Side Bar