Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1720

Brüssel, 15. detsember 2010

Komisjon tervitab kokkulepet Euroopa kodanikualgatuse kohta

Euroopa Komisjon tervitab soojalt kokkulepet Euroopa kodanikualgatuse kohta, millega esimest korda ajaloos antakse kodanikele õigus teha otse uusi ELi õigusaktide ettepanekuid. Euroopa kodanikualgatus on Lissaboni lepinguga kaasnenud uuendus, mille kohaselt saab vähemalt miljon ELi kodanikku, kes on pärit vähemalt ühest neljandikust liikmesriikidest, kutsuda Euroopa Komisjoni otse üles esitama õigusaktide ettepanekuid valdkondades, kus komisjonil on selleks pädevus. Kodanikualgatuse korraldajal (kodanike komitee, mis koosneb vähemalt seitsmest eri ELi liikmesriigist pärit kodanikust) on allkirjade kogumiseks aega üks aasta. Seejärel peab komisjon algatuse läbi vaatama kolme kuu jooksul ja otsustama, kuidas edasi toimida. Nõukogu taotlusel kohaldatakse Euroopa kodanikualgatust käsitlevaid õigusakte ühe aasta möödumisel pärast nende avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Seega tuleb esimeste algatustega reaalselt arvestada alates 2012. aastast.

„Mul on hea meel, et parlament ja nõukogu jõudsid Euroopa kodanikualgatuse osas kokkuleppele nii kiiresti,” märkis institutsioonidevaheliste suhete ja haldusküsimuste volinik ning komisjoni asepresident Maroš Šefčovič. „Euroopa kodanikualgatusega luuakse kaasava demokraatia uus vorm ELis. See on suur samm edasi Euroopa Liidu demokraatias ja konkreetne näide Euroopa toomisest kodanikele lähemale. Samuti edendab see rahvusvahelist arutelu ELi institutsioonide tegevuse üle ja loodetavasti aitab kaasa tõelise Euroopa avaliku ruumi loomisele.”

Kodanikualgatuse esitamise tingimused

Algatust peab toetama vähemalt üks miljon kodanikku vähemalt ühest neljandikust liikmesriikidest. Iga kõnealuse liikmesriigi puhul saadakse nõutavate allkirjade miinimumarv sellest riigist pärit Euroopa Parlamendi liikmete arvu korrutamisel 750-ga. Allakirjutanud peavad olema vähemalt nii vanad, et neil oleks koduriigis õigus osaleda Euroopa Parlamendi valimistel. Kavandatud algatused tuleb registreerida komisjoni loodud veebipõhises registris. Algatuse registreerimisest võidakse aga keelduda, kui see on ilmses vastuolus Euroopa Liidu põhiväärtustega või kui komisjonil puudub algatuse valdkonnas pädevus teha asjaomase õigusakti ettepanek. Toetusavaldusi võib koguda nii paberkandjal kui ka veebipõhiselt. Korraldajatele antakse vajalike allkirjade kogumiseks üks aasta alates sellest, kui komisjon on ettepaneku registreerimise kinnitanud. Veebipõhiste toetusavalduste kogumise lihtsustamiseks ja turvanõuetele vastavuse tagamiseks töötab komisjon välja tehnilised standardid, süsteemi ülesehituse ja avatud lähtekoodiga tarkvara, mis on tasuta kättesaadavad.

Algatuse menetlemine komisjonis

Kui liikmesriigid on allkirjad kogunud ja need kontrollinud, tuleb kodanikualgatus esitada komisjonile. Sellest hetkest alates on komisjonil kodanike esitatud taotluse kontrollimiseks aega kolm kuud. Selle aja sees võetakse korraldajad vastu komisjonis ning nad saavad oma algatust esitleda avalikul arutelul Euroopa Parlamendis. Seejärel esitab komisjon avalikus dokumendis algatuse kohta tehtud järeldused ja meetmed, kui ta kavatseb neid võtta, ja selgitab oma mõttekäiku.

Kaitsemeetmed

Kokkuleppega püütakse tagada, et kodanikualgatuse esitamine oleks lihtne, sellega seotud menetlused kasutajasõbralikud ja kõigile kättesaadavad ning et sellega ei koormataks üleliia liikmesriikide ametiasutusi. On oluline, et kodanikualgatus kui demokraatliku protsessi uus osa oleks usaldusväärne, et selle esitamisel tagataks täielikult andmekaitse ja et seda ei kuritarvitataks ega kasutataks pettuse eesmärgil. Kodanikualgatusega kohustatakse komisjoni tõsiselt kaaluma vähemalt ühest miljonist koosneva kodanikerühma taotlust, ilma et see mõjutaks komisjoni seadusandlikku algatusõigust.

Lisateavet saab Euroopa kodanikualgatuse veebisaidilt:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_et.htm


Side Bar