Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1720

Bruxelles, den 15. december 2010

Kommissionen hilser aftale om det europæiske borgerinitiativ velkommen

Europa-Kommissionen er meget tilfreds med dagens aftale om det europæiske borgerinitiativ, som for første gang giver borgerne mulighed for direkte at foreslå ny EU-lovgivning. Det europæiske borgerinitiativ, der er en nyskabelse i Lissabontraktaten, vil gøre det muligt for mindst én million borgere fra mindst en fjerdedel af EU-medlemsstaterne at opfordre Europa-Kommissionen til at fremsætte forslag til lovgivning på områder, hvor Kommissionen har beføjelse til at gøre det. Deltagerne i et borgerinitiativ, en borgergruppe bestående af mindst syv borgere, som er bosiddende i mindst syv forskellige medlemsstater, har et år til at indsamle underskrifter, og Kommissionen vil have tre måneder til at undersøge et initiativ og beslutte, hvordan der skal reageres på det. Efter anmodning fra Rådet vil lovgivningen om det europæiske borgerinitiativ først træde i kraft et år efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende, således at de første initiativer kan tages fra begyndelsen af 2012.

"Jeg er glad for, at det lykkedes Europa-Parlamentet og Rådet at nå en aftale om borgerinitiativet så hurtigt," udtalte Maroš Šefčovič, der er næstformand i Europa-Kommissionen med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og administration. "Borgerinitiativet vil indføre en helt ny form for deltagerbaseret demokrati i EU. Det er et væsentligt fremskridt i EU's demokratiske liv. Det er et konkret eksempel på, at EU kommer tættere på borgerne. Og det vil give anledning til en tværnational debat om, hvad vi laver i Bruxelles, og på den måde håber vi, at det vil bidrage til at udvikle et egentligt europæisk offentligt rum".

Hvilken form vil et borgerinitiativ have?

Et borgerinitiativ skal støttes af mindst én million borgere fra mindst en fjerdedel af medlemsstaterne. For hver af disse medlemsstater beregnes det minimumsantal underskrifter, der kræves, ved at gange antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet fra det pågældende land med 750. Underskrivernes minimumsalder bliver sat til valgretsalderen til valget til Europa-Parlamentet. Forslag til initiativer skal registreres i et onlineregister, som Kommissionen stiller til rådighed – der kan gives afslag på registrering, hvis initiativet åbenlyst er i strid med EU's grundlæggende værdier, eller hvis det åbenlyst ligger uden for Kommissionens beføjelser at foreslå den ønskede lovgivning. Støttetilkendegivelser kan indsamles på papir eller online, og initiativtagerne har et år til at indsamle de nødvendige underskrifter, efter at Kommissionen har bekræftet, at forslaget er registreret. For at gøre onlineindsamling af støttetilkendegivelser lettere og sikrere vil Kommissionen udvikle tekniske standarder og oprette og vedligeholde åben kildesoftware, som stilles gratis til rådighed.

Hvordan vil Kommissionen behandle et borgerinitiativ?

Når underskrifterne er blevet indsamlet og kontrolleret af medlemsstaterne, skal borgerinitiativet fremsendes til Kommissionen. Fra det tidspunkt vil Kommissionen have tre måneder til at undersøge anmodningen fra borgerne. I mellemtiden vil initiativtagerne blive modtaget af Kommissionen, og de vil også få mulighed for at fremlægge deres initiativ på en offentlig høring, som Europa-Parlamentet arrangerer. Kommissionen vil derefter i et offentligt dokument fremsætte sine konklusioner om initiativet og de eventuelle foranstaltninger, den har til hensigt at træffe, og argumentere derfor.

Beskyttelsesforanstaltninger

Aftalen skal sikre, at procedurerne for iværksættelse af et borgerinitiativ er enkle og brugervenlige, og at alle har adgang til at deltage. De bør desuden ikke udgøre en for stor byrde for de nationale myndigheder. Det er vigtigt, at denne nye mulighed i den demokratiske proces er troværdig, fuldt ud sikrer databeskyttelse og ikke giver mulighed for misbrug eller svig. Selv om et borgerinitiativ ikke påvirker Kommissionens initiativret på lovgivningsområdet, vil Kommissionen ikke desto mindre alvorligt skulle overveje en anmodning, der støttes af mindst 1 million borgere.

For yderligere oplysninger henvises til webstedet for det europæiske borgerinitiativ:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_da.htm


Side Bar