Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1720

Брюксел, 15 декември 2010 г.

Комисията приветства постигнатото съгласие относно Европейската гражданска инициатива

Европейската комисия сърдечно приветства постигнатото днес съгласие относно Европейската гражданска инициатива, с която на гражданите се дава възможността за първи път пряко да предлагат ново законодателство на ЕС. Европейската гражданска инициатива е нововъведение от Договора от Лисабон, което ще позволи на гражданите на ЕС — поне един милион от най-малко една четвърт от държавите-членки — да призовават Европейската комисия да прави законодателни предложения в областите, в които разполага със съответните правомощия. Организаторите на дадена гражданска инициатива — граждански комитет, съставен от най-малко седем граждани, живущи в поне седем различни държави-членки — ще разполагат с една година за събирането на подписи, а Комисията ще има три месеца, за да проучи инициативата и да реши какви действия да предприеме. По искане на Съвета законодателството, с което се урежда функционирането на Европейската гражданска инициатива, ще влезе в сила чак една година след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, което означава, че първите инициативи могат да бъдат разгледани в началото на 2012 г.

„Много се радвам, че Парламентът и Съветът успяха да постигнат съгласие относно гражданската инициатива толкова бързо,“ заяви Марош Шефчович, заместник-председател на Комисията, отговарящ за междуинституционалните отношения и администрацията. „С Европейската гражданска инициатива в Европейския съюз ще бъде въведена една съвършено нова форма на демокрация на участието. Тя представлява значителна крачка напред в демократичния живот на Съюза, както и конкретен пример за доближаването на Европа към нейните граждани. Инициативата ще благоприятства също така трансграничния дебат за работата ни в Брюксел, като се надяваме по този начин тя да допринесе за развитието на едно истинско европейско обществено пространство“.

Какво точно ще представлява гражданската инициатива?

Всяка инициатива трябва да бъде подкрепена от най-малко един милион граждани от поне една четвърт от държавите-членки на ЕС. За всяка една от тези държави-членки минималният брой необходими подписи ще се изчислява, като броят на депутатите в Европейския парламент от съответната държава се умножи по 750. Минималната възраст за даване на подпис в подкрепа на гражданска инициатива ще съвпада с възрастта на придобиване на право на гласуване на изборите за Европейски парламент. Предложените инициативи трябва да се вписват в осигурен от Комисията онлайн регистър, като регистрация може да бъде отказана, ако инициативата очевидно е в разрез с основните ценности на ЕС или ако предлагането на съответния правен акт безспорно е извън кръга на правомощия на Комисията. Подписите в подкрепа на дадена инициатива могат да се събират в писмен вид или онлайн, като за събирането на необходимите подписи организаторите ще разполагат със срок от една година след като Комисията потвърди регистрацията на предложението. За да улесни и подсигури онлайн събирането на подписи, Комисията ще изработи технически стандарти и ще въведе и поддържа софтуер с отворен код, който ще се предоставя безплатно.

Как ще действа Комисията по дадена инициатива?

След като подписите бъдат събрани и проверени от съответната държава-членка, гражданската инициатива трябва да бъде предадена на Комисията. От този момент Комисията ще разполага с три месеца, за да разгледа отправеното от гражданите искане. Междувременно организаторите ще се срещнат с представители на Комисията и ще имат също така възможността да представят своята инициатива на публично изслушване в Европейския парламент. Впоследствие Комисията ще изложи в открит документ заключенията си относно инициативата и евентуалните действия, които смята да предприеме, обосновавайки своето решение.

Предпазни мерки

Постигнатото съгласие има за цел да гарантира, че процедурите по стартиране на гражданска инициатива са прости, лесни за ползване и достъпни за всички, както и че не обременяват прекалено националните власти. Важно е този нов елемент от демократичния процес да е надежден, да гарантира в пълна степен защитата на личните данни и да е защитен от злоупотреби и измами. Макар да не засяга правото на Комисията на законодателна инициатива, гражданската инициатива ще задължи Комисията да разглежда сериозно всяко искане, подкрепено от поне 1 милион граждани.

Повече информация може да получите на уебсайта на Европейската гражданска инициатива:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_bg.htm


Side Bar